Vprašanja - Zemljiška knjiga
Število ustreznih rezultatov: 703
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
Služnostna pravica in njen prenos? (majfri)
Zanjima me, ali je ostala služnostna pot - pravico za mojo parcelo, če je mati podarila bratu parcelo preko katere je bila ta služnostna pot, v darilni pogodbi dana prej. Kje lahko pogledam ali ima moja parcela vpisano pravico do služnostne poti. ... (SLONEP)
Služnostna pravica in nakup s strani občine? (AKA)
Od občine Celje kupujem 120 m2 zemlje, ki je med mojo parcelo in cesto. Poslali so mi prodajno pogodbo in pogodbo o ustanovitvi služnosti. V njej je člen, ki pravi, da se na predmetni nepremičnini ustanovi brezplačna trajna služnostna pravica gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanja, nadzora objektov javnih komunalnih vodov.  Je to potem sploh moja parcela? Ali ni to malo preveč splošno napisano in kar za celo parcelo? ... (SLONEP)
Vpis v zemljiško knjigo? (Adrijana)
Kupoprodajna pogodba za prodajo zemljišča je bila sklenjena v letu 2003, vendar kupec te nepremičnine do danes ni vpisal svoje lastninske pravice v zemljiško knjigo. Predvidevam, da zaradi spora s solastnico. Kaj lahko v tem primeru kot prodajalec storim, da se bodo te ZK psremembe izvedle, vendar na pobudo kupca, kot je to tudi praviloma? ... (SLONEP)
Možnost dedovanja na zemljišču? (Jana)
Sem nezakonska hči. Leta 1993 je bila zapuščinska obravnava po umrlem očetu, na kateri je na podlagi pravnomočnega Sklepa o dedovanje prevzel posestvo polbrat, hkrati je bilo v tem sklepu o dedovanju odločeno, da mi v roku 5 let izplača določeno vsoto denarja kot nadomestilo za delež na posestvu. Tega izplačila ni bilo, umrl je tudi polbrat, na zapuščini po njem sem prijavila svojo terjatev z zahtevkom, da želim zemljišče na mesto denarja (zapuščina 16.5.2001 ). Po polbratu so postali dediči 4 njegovi sinovi, kateri so se načelno strinjali z mojo zahtevo, vendar sodišče v tej smeri ni sprejelo nobenega sklepa. Zanima me način, kako priti do svoje dediščine sedaj, želim si zemljišče. Na posestvu so tudi terjatve, ki pa niso podedovane po očetu, ampak so nastale v poznejšem času. Hvala za odgovor. ... (SLONEP)
Neoveritev prodajne pogodbe? (Maja)
S prodajno pogodbo sem kupila 20 m² zemlje (parkirišče). Zemlja je bila plačana, prodajalec pa noče overiti pogodbe pri notarju. Plačala sem tudi že parcelacijo, vendar brez overjene pogodbe ne morem vpisati v zemljiško knjigo. Kaj lahko storim? ... (SLONEP)
Vpis najemne pogodbe v ZK? (and)
Zanima me, ali je potrebno za vpis najemne pogodbe, za nedoločen čas z neprofitno najemnino, imeti zemljiškoknjižno dovolilo lastnika stanovanja. V Stanovanjskem zakonu (Uradni list št. 69/2003) piše v 179. čenu (vpis pravice): Najemna pogodba, sklenjena za nedoločen čas, se lahko vpiše v zemljiško knjigo. Lep pozdrav. ... (SLONEP)
Prenos lastninske pravice na solastnika? (katy)
V letu 2007 sva s fantom kupila stanovanje in sva lastnika vsak do polovice. On je na tam prijavljen, jaz pa ne. Sedaj želim prenesti svoj delež na njega, tako da jaz ne bi bila več lastnica tega stanovanja, ampak bi bil lastnik on v celoti. Kakšen je najbolj ugoden in najcenejši način? Katero pogodbo bi bilo potrebno skleniti (nikoli nisva živela v skupnem gospodinjstvu)?... (SLONEP)
Prepis zemljišča? (Sandi)
Leta 2002 smo kupili kmetijsko zemljišče z vinogradom od lastnika, ki ni imel popolnoma urejene papirje o tem kupljenem zemljišču. Ta prejšnji lastnik ni imel urejen prepis zemljišča v zemljiško knjigo od predhodnega lastnika, imel je le podpisano kupoprodajno pogodbo o zemljišču. Prepisa v zemljiško knjigo mu ni v teh 25 letih ni uspelo narediti, zato ker je bil njegov predhodnik odsoten in nedosegljiv (živel je oziroma še živi v Nemčiji?). Moje vprašanje je, če oziroma kako lahko mi sedaj uredimo prepis tega zemljišča v zemljiško knjigo brez prisotnosti te prvotne osebe (poraje se vprašanje, če je še ta oseba sploh živa)? Vse kar imamo je naša kupoprodajna pogodba od prejšnjega lastnika ter kupoprodajna pogodba prejšnjega lastnika od prvotnega. Radi bi namreč na tem zemljišču naredili eno zidanico, pa je brez papirjev to nemogoče. Kako sedaj to zadevo legalno urediti? ... (SLONEP)
Predkupna pravica stanovalcev na večih parcelah? (Rosa)
Na eni parceli stojijo tri stavbe, ki so vsaka posamezno vpisane v kataster stavb in vsaka s svojo hišno številko. V eni stavbi je pet stanovanj, pet lastnikov; v drugi in tretji pa po eno stanovanje, katerih lastnica sem. Etažna lastnina ni vzpostavljena. V zemljiško knjigo so vpisani solastninski deleži. Prodajam stanovanje v stavbi, kjer je eno stanovanje. Ali obstaja predkupna pravica solastnikov oz. lastnikov stanovanj v drugi stavbi ? ... (SLONEP)
Izločitev premoženja iz zapuščine in pravica Občine? (Anita)
Sodišče je izdalo sklep o dedovanju, po katerem je dedinja podedovala nepremično premoženje. Na zapuščinski obravnavi ni vedela, da je občina zapustniku financirala bivanje v domu za ostarele, saj z zapustnikom sploh ni imela stikov. Po zapuščinski obravnavi - vendar pred izdanim sklepom, je pisno obvestila sodišče o sklepu CSD o financiranju s strani občine in priložila tudi naslov zapustnikovega brata, ki je bil hkrati skrbik zapustnika in je razpolagal z vsemi originalnimi dokumenti. Izločitev premoženja v takih primerih je posebej urejena v zakonu in bi po mojem mnenju sodišče moralo po uradni dolžnosti ugotoviti obstoj pomoči ter s sklepom prenesti premoženje na občino. Sodišče pa je vseeno izdalo sklep o dedovanju, občine ali sploh obstoj kakšne pomoči pa niti ni omenilo. Na občini menda niso bili obveščeni o zapuščinskem postopku, v ZK pa so imeli zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve premoženja v svojo korist. Dedinjo sedaj skrbi, da bo občina terjala povrnitev stroškov, kar pa bo predstavljalo nadaljnje pravdanje (ne strinjajo se namreč z oceno vrednosti premoženja, mislijo, da je precej višja kot jo je navedlo sodišče po svoji oceni) in nepotrebne stroške, saj bi bila zadeva lahko zaključene že v tem postopku. Rok za pritožbo je še odprt, dedinja razmišlja o vložitvi pritožbe. Ali mora občina priglasiti terjatev, ali sodišče to ugotavlja po uradni dolžnosti? Kaj naj stori dedinja? Ali na plača sodno takso? Odgovori bi bili zelo dobrodošli. Najlepša hvala že vnaprej. ... (SLONEP)
Možnost ugovora na napačen vpis v zemljiško knjigo? (Štefka)
Lep pozdrav. Koliko časa traja ugovor na zemljiško knjigo na okrajnem sodišču v Radovljici? Referent je napačno napisal odstotke lastništva v zemljiško knjigo. Sklep o dedovanju je bil pravnomočen. ... (SLONEP)
Priposestvovanje zaradi dobre vere in posestni listi? (Miha_Celje)
Ob vpogledu v zemljiško knjigo zaradi nakupa zemlje sem ugotovil, da ena od parcelnih številk znotraj našega travnika ni v ZK vpisana na naše lastništvo. Travnik (ki ga sestavlja tudi ta parcela ki ni v ZK vpisana na moje ime) je že 60 let ograjen in ga je do sedaj ves čas obdelovala naša družina. Posestni list izdan v letu 1950 ima poleg ostalih vpisano tudi to parcelno številko na moje ime. V vseh letih nas ni na to sicer po ZK dejanski lastnik opozoril. Kakšen je postopek za prepis omenjene parcele v moj ZK vložek kjer so tudi ostale parcelne številke ki sestavljajo moj travnik. Ali se lahko sklicujem na dobrovernost glede na uradno izdan posestni list iz leta 1950, kjer je bila ta parcela navedena kot moja. V ZK od leta 1920 pri sporni parcelni številki razen vpisanih sklepov o dedovanju ni ostalih zaznamb. ... (SLONEP)
Veljavnost ZK vložka? (Gaber)
Zanima me, koliko časa po pridobitvi je zemljiškoknjižni vložek še veljaven? ... (SLONEP)
Darilna pogodba in vpis nepremičnine v ZK? (Klemi)
Pozdravljeni, pred letom je oseba A podarila osebi B neko stavbno zemljišče z darilno pogodbo, oseba B ni nikoli sprovedla vpisa v zemljiško knjigo. Kasneje je oseba A umrla, pri dedovanju je večje število dedičev. Zanima me ali oseba B lahko sedaj, vpiše svojo zemljišče, ki ga je pridobila na podlagi darilne pogodbe v ZK ali gre v zapuščinsko obravnavo po osebi A tudi ta del zemljišča. Zanima me tudi, ali bi morala odseba B pridobiti dovoljenje od vseh dedičev, da se odpovejo temu zemljišču. Zanima me tudi, ali lahko oseba B naprej prodaja to isto zemljišče, kčljub temu, da le to ni vpisana pod njegovo ime v zemljiško knjogo. Za čimprejšnji odgovor se vam zahvaljujem in vas lepo pozdravljam ... (SLONEP)
Vpis v zemljiško knjigo in postopek? (Barbara)
Na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju za babico in dedka bi rada po smrti babice kot lastnica polovice stanovanja le-to vpisala v zemljiško knjigo. Zanima me, kakšen je postopek vpisa in kdaj in koliko davka bom plačala za to polovico? Najlepša hvala za odgovor. Barbara. ... (SLONEP)
Pravica graditi in pridobitev služnosti dovoza? (PRIMOŽ)
V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja zahteva UE dokazilo o pravici graditi na način vpisane služnosti v zemljiško knjigo oziroma notarsko overjenem predlogu za vpis za del dostopne poti (5 m) do gradbene parcele, ki ni v naši lasti. Od obeh lastnikov te parcele imamo overjeno (na občini) soglasje, ki podaja služnost vožnje in hoje po tem delu parcele. Ali je zahteva, glede na 56. člen ZGO-1, ki v tretji alinei prvega odstavka med dokazila o pravici graditi šteje tudi druge listine, ki v skladu z zakonom izkazujejo pravico graditi, upravičena oziroma kdo lahko poda uradno tolmačenje tega člena?... (SLONEP)
Rok za vpis v zemljiško knjigo? (Mateja)
Pozdravljeni, zanima me do česa lahko pride, v primeru, da se lastnika zaradi osebnih razlogov (lastništvo) ne morete dogovoriti glede vpisa v ZK. Gre za stanovanje zgrajeno 1991, lastnika pa sta kupila novograjeno stanovanje v bloku. Le-to do danes še ni bilo vpisano v zemljisko knjigo. Kakšne so množne posledice ta trenutek in v primeru, da je dogovor še najprej neuspešen?... (SLONEP)
Tožba in priposestvovanje zemljišča? (tožba)
Na podlagi sklepa o dedovanju sem postala lastnica parcele v izmeri 227 m2-njiva, ki se nahaja v vrtači. Z obeh strani jo omejujejo parcele. Domnevna lastnica parcel me toži v višini 2270 EUR zaradi priposestvovanja. Navaja, da so zemljo uživali vedno, jo čistili vse do leta 1999 v dobri veri, da so lastniki in to niso nikoli preverjali. Niti leta 1999, ko je podedovala parcele. Sedaj je ugotovila s pogledom v ZK, da je lasnik parcele nekdo drug. Naj omenim, da je tožeča stranka odvetnica in da se ni strinjala, ko sem zemljo ponudila v odkup po tržni ceni. Niti ni res, da so parcele čistili, ker po pričevanju prič se tam ni delalo že več kot 20-30 let. To vem, ker sem si teren ogledala, ko sem dedovala. Sedaj moram podati ugovor na sodišče. Zanima me, kako mi kaže.... (SLONEP)
Pravica do souporabe stanovanja? (Aleks)
Stanovanje je bilo na začetku v lasti dedija in njegovega strica. Kasneje sta oba prepisala lasništvo na mamo ter teto. Kasneje je dedi umrl in 6 let po tem še mater, ki je stanovanje zapustila meni in mojemu bratu, oba sva bila mladoletna. Za naju naj bi skrbela babi, ki je uživala v stanovanju, medtem ko sva bila midva z bratom v domu. Stanovanje je iz dveh nadstropij. Spodaj živi teta, zgoraj pa jaz, moj brat, ter babi s katero se vsi zelo slabo razumemo. Ali ima ona pravico do sooporabe tega stanovanja čeprav ni nič podedovala in ga je mater prepisala na naju. Ona pravi, da jo ima. Zanima me, ali je to res? ... (SLONEP)
Priposestvovanje nepremičnine in dobra vera? (Urša)
Leta 1975 je oče sezidal nadomestno gradnjo(porušil staro hišo in v istih gabaritih naredil novo), na parceli, za katero je mislil, da je last pokojnega očeta, preminulega med drugo svetovno vojno. Ko smo pred kratkim vpogledali v ZK, smo ugotovili, da je kot lastnik parcele in stavbe vpisan prvotni lastnik, ki je že pred 2. svetovno vojno odšel v tujino. Potomcev ni imel. Po poizvedovanju smo ugotovili, da je moj ded plačeval davke za to nepremičnino, da je ne bi država nacionalizirala, vendar dokumentacije ni nikoli uredil. Zanima me, ali imamo izpolnjene pogoje za priposestvovanje. Hvala za odgovor.... (SLONEP)
Možnost zastavitve skupnega premoženja? (denis)
Žena se je odselila in je lastnica polovice hiše. Ali je mogoče, da zastavi ( kot porok pri kreditu ) svojo polovico premoženja. Delitev skupnega premoženja še ni izpeljana. Lp.... (SLONEP)
Prepis stanovanja in postopek? (UL)
Pred enim mesecem sem dobil od staršev v dar stanovanje (darilna pogodba overjena pri notarju). Stanovanje je vpisano v zemljiško knjigo, vendar bi sedaj rad naredil prepis lastništva. Kaj potrebujem (kak obrazec - če se dobi na internetu) in koliko me bo to stalo!... (SLONEP)
Kaj je potrdilo o namenski rabi zemljišča? (p.r.)
Za kaj potrebujem potrdilo o namenski rabi zemljišča in ne več lokacijske informacije? Kje ga dobim?... (SLONEP)
Kako se obravnava lastništvo prizidka? (rudi)
Z bratom in starši si delimo lastništvo stanovanjske hiše (vsak četrtino). Ob dozidavi prizidka k tej sem pridobil njihovo soglasje za gradnjo. Zanima me, ali lahko prizidek vpišem v zemljiško knjigo kot samo mojo last ali je tudi ta deljen na vse štiri lastnike?... (SLONEP)
Stroški vpisa v zemljiško knjigo? (dina)
Spoštovani, na vaši strani sem dobila vse informacije v zvezi z vpisom v zemljiško knjigo, vendar pa nikjer nisem zasledila koliko približno znašajo stroški vpisa v zemljiško knjigo. Lep pozdrav.... (SLONEP)
Davek pri darilni pogodbi? (rok)
Z dedom sva se dogovorila, da bi prepisala njegovo stanovanje name, njegovega vnuka, in sicer z darilno pogodbo. Sedaj pa me zanima, katere papirje bi moral jaz pridobiti in pa kolikšen je davek v tem primeru glede na vrednost stanovanja.... (SLONEP)
Prodaja stanovanja pod hipoteko? (deky)
Sem lastnik stanovanja pod hipoteko, ki ga nameravam prodati. Z delom kupnine nameravam poravnati bančni kredit v celoti. Banka na to pristaja, kupec (že znan) pa zahteva garancijo, da bo po plačilu kupnine (direktno na račun banke), postal lastnik stanovanja. Kakšen je najboljši postopek za izpeljavo te transakcije, da bova oba, prodajalec in kupec, zaščitena pred morebitnimi tveganji?... (SLONEP)
Možnost priposestvovanja? (Boštjan)
Pozdravljeni, naša družina že več kot 40 let obdeluje in skrbi za nekaj travnikov in gozda, za katere sem sedaj po očetovi smrti izvedel, da so v lasti sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. Po zgodovinskem poizvedovanju sem ugotovil, da je takrat moj oče vzel ta zemljišča v najem od takrat še živečega lastnika. Ko je ta lastnik umrl so zemljišča prešla v last tukajšnje zadruge, potem pa v last sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. Ker smo torej ta zemljišča obdelovali in skrbeli zanje v veri, da so zemljišča od prvotnega lastnika, v tem času nas pa ni nobeden opozoril, me sedaj zanima ali je možno ta zemljišča priposestvovati in kakšen je postopek? Najlepša hvala za odgovor.... (SLONEP)
Kako ugotoviti lastništvo nepremičnine? (emina)
V naši vasi je kar nekaj starejših ali zapuščenih hiš. Ker se z možem odločava za nakup starejše hiše oz. parcele me zanima, kako priti do podatka kdo je lastnik neke starejše ali zapuščene hiše. Sosedje nič ne vemo.... (SLONEP)
Ali je darilna pogodba veljavna? (bambita)
Zanima me, ali je veljavna darilna pogodba med očetom in hčerjo, kjer sta podpisana oba in kjer je štempiljka od davčnega urada, da je oproščena davka, ne vsebuje pa overitve podpisa darovalca? In še eno vprašanje,menda je to kopija darilne pogodbe, ker se je original z overjevitvijo podpisa izgubil,ali ni tako da naj bi bila kopija enaka z izvirnikom?... (SLONEP)
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog