Pravna dejstva v zemljiški knjigi

V zemljiško knjigo se vpisujejo naslednja pravna dejstva glede nepremičnine oziroma imetnika pravic na nepremičnini:

  • začetek sodnega postopka glede imetnika pravice na nepremičnini, če zakon določa, da se začetek tega postopka vpiše v zemljiško knjigo oziroma pravna dejstva glede poslovne sposobnosti imetnika pravice na nepremičnini (zaznambe osebnih stanj in zaznamba stečaja);
  • pravni posel zemljiškoknjižnega lastnika, s katerim se varuje vrstni red pridobitve lastninske pravice oziroma hipoteke (zaznamba vrstnega reda);
  • odpoklic terjatve, ki je zavarovana s hipoteko (zaznamba odpoklica terjatve);
  • vložitev hipotekarne tožbe (zaznamba hipotekarne tožbe);
  • vložitev tožbe oziroma drugo procesno dejanje, s katerim se začne sodni postopek glede pridobitve, prenehanja oziroma spremembe pravic na nepremičnini, če ta zakon določa, da se začetek tega postopka vpiše v zemljiško knjigo (zaznamba spora);
  • sklep o izvršbi na nepremičnino, če zakon določa, da se to pravno dejstvo vpiše v zemljiško knjigo (zaznamba izvršbe);
  • pravna dejstva glede prepovedi imetniku pravice na nepremičnini razpolagati s to pravico (zaznamba prepovedi odtujitve oziroma obremenitve nepremičnine);
  • vložitev izrednega pravnega sredstva v sodnem postopku, ki teče glede nepremičnine, če zakon določa, da se začetek tega postopka vpiše v zemljiško knjigo (zaznamba izrednega pravnega sredstva);
  • začetek drugega postopka, če zakon določa, da se to pravno dejstvo vpiše v zemljiško knjigo;
  • druga pravna dejstva, za katere zakon določa, da se vpišejo v zemljiško knjigo.

Pravna dejstva, ki so vpisana v zemljiško knjigo, so pomembna za vse, ki želijo kupiti nepremičnino ali skleniti drug pravni posel.

Nastanek besedila: maj 2007.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog