Pravice v ZK

 • Lastninska pravica
  Lastninska pravica je pravica imeti stvar v posesti, jo uporabljati in uživati na najobsežnejši način ter z njo razpolagati. Pojasnila in razlaga lastninske pravice.

 • Služnostna pravica
  Služnost je stvarna pravica na tuji stvari. Predstavitev služnostne pravice in njen pomen, kako služnost pridobimo in kako jo ukinemo.

 • Stavbna pravica
  Stavbna pravica je imeti nekaj zgrajeno nad ali pod tujo nepremičnino. Omejena je na največ 99 let.

 • Predkupna pravica
  O predkupni pravici in njeni vlogi pri poslovanju z nepremičninami. Predkupna pravica pomeni imeti prednost pri nakupu pred drugimi kupci.

 • Zakupna pravica
  Vsebina zakupne pravice je pravica do uporabe tuje stvari. Nastane s sklenitvijo pogodbe, vendar se lahko vpiše v zemljiško knjigo, kar potem zagotavlja, da ta pravica ostane, četudi se nepremičnina proda ali odsvoji.

 • Hipoteka v zemljiški knjigi
  Zastavna pravica na nepremičnini ali hipoteka je prednostna poplačilna pravica. Z njo se zavarujejo dolgovi.

 • Stvarno breme
  Stvarno breme je pravica, ki nastane na podlagi zakona ali pravnega posla, na podlagi katere je lastnik obremenjene pravice zavezan k prihodnjim dajatvam in storitvam.

 • Prepoved odtujitve
  Prepoved odtujitve in obremenitve je prepoved, ki se vpiše v zemljiško knjigo in onemogoča razpolaganje z nepremičnino oz. njeno obremenitev. Nepremičnina se tako ne sme prodati, podariti, zamenjati ali se na njej ustanoviti zastavna ali služnostna pravica.

 • Pravna dejstva v zemljiški knjigi
  Pregled pravnih dejstev, ki se zapisujejo v zemljiško knjigo.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog