Vprašanja - Upravljanje stavb
Število ustreznih rezultatov: 387
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
Pogodba o upravljanju (Jesse)
Prosila bi za pojasnilo glede pogodbe o upravljanju večstanovanjske stavbe. V stavbi je 100 stanovanj, pogodba o upravljanju je stara še več kot 15 let, pogodbo je ob nastanku podpisalo nekaj manj kot 70% stanovalcev. V 15 letih se je zamenjalo več kot 20% lastnikov stanovanj katerim pogodba o upravljanju ni bila ponujena v podpis, nekateri je nismo prejeli nikoli. Ali je takšna pogodba, ki ima dejansko manj kot 50% veljavnih (še stanujočih) podpisov sploh še lahko veljavna ? ... (SLONEP)
Določitev upravnika v stanovanjskih stavbah, kjer to ni potrebno (Katarina)
Vem, da zakon predvideva, da je upravnika obvezno določiti v stavbah z več kot 8 enotami. V naši stavbi je 7 enot in 11 lastnikov. Vsi, razen enega lastnika, želimo imeti upravnika in smo ga izglasovali na zboru z 75% večino. Zanima me, ali velja, da je določanje upravnika posel rednega upravljanja kjer se za določanje potrebuje več kot 50%, ali to v našem primeru ne velja? Ali to pomeni, da eden odloča, da ga ne bomo imeli in drugi pri tem nimamo besede?... (SLONEP)
Glasovanje na zboru etažnih lastnikov (Aleš)
Upravnik je vsem etažnim lastnikom poslal vabilo na izredni zbor etažnih lastnikov. V prvi točki dnevnega reda je zapisal sledeče: "Na zboru lastnikov etažni lastniki veljavno glasujejo le o predlogih sklepov, ki so navedeni v vabilu in ki se nanašajo na redno upravljanje z večino prisotnih etažnih lastnikov po solastniških deležih." Sedaj sem v dvomih, v katerih primerih bodo sklepi veljavni? Moram opozoriti, da to ni vabilo na ponovljeni zbor. ... (SLONEP)
Hidrant na parceli (bojan)
Na zemljišču od bloka so nam pred 4 dnevi postavili hidrant brez kakršne koli vednosti in strinjanja stanovalcev. Razkopali so zelenico. Prej je bil podzemni na sredini ceste z ene strani je parking občinska zemlja z druge pa zemljišče bloka. Zanima me ali se da doseči prestavitev hidranta na drugo lokacijo glede na to da so brez kakršne koli vednosti postavili na blokovsko zemljišče? ... (SLONEP)
Pravica pri izbiri izvajalca (bojana)
Zanima me če imam kot lastnica stanovanja v večstanovanjski hiši (z upravnikom) pravico odločati o izvajalcu del,načinu plačila? Do sedaj nisem bila seznanjena z nobeno ponudbo, tudi o načinu plačila je upravnik odločal sam, za vsa opravljena dela sem razbrala šele ob prihodu položnice. Naj še povem, da z upravnikom nimam sklenjene ne pogodbe o sodelovanju kakor tudi nisem podpisala nobenega pooblastila. ... (SLONEP)
Izračun površine za določitev prispevka v rezervni sklad (Andrej)
V stanovanjskem naselju so 4 bloki z atrijskimi stanovanji. Atriji imajo svojo parcelno številko. Upravnik je pri izračunu za prispevek v rezevni sklad prištel tudi kvadraturo atrijev in sicer brez korekcijskih faktorjev. Zanima me ali je to pravno dopustno. Pogodba o medsebojnih razmerjih ni podpisana.... (SLONEP)
Upravnik je spremenil obrazec, ki je priloga pravilniku o upravljanju-kaj sedaj? (Ana)
Vaš odgovor na navedeno vprašanje (z dne 12.8.2011) je bil posredovan našemu upravniku, ki spremembo obrazca utemeljuje z naslednjim: »Tako v primeru, da etažni lastnik oziroma uporabnik zahteva spremembo števila uporabnikov, ne predloži pa ustreznih navedenih dokazil o spremembi števila oseb (velja predvsem za zmanjšanje števila uporabnikov), s strani družbe štejemo kot ustrezna dokazila tudi soglasje večine etažnih lastnikov oziroma potrdilo o vednosti predstavnikov etažnih lastnikov (podpis članov nadzornega odbora oziroma koordinatorja) o spremembi. Le tako se lahko ognemo raznim samovoljnim zmanjševanjem števila uporabnikov v osebno korist pri izvedbi obračuna obratovalnih stroškov. Prav tako ste lastniki s Pogodbo o opravljanju storitev upravljanja podali pooblastilo predstavniku etažnih lastnikov za spremljanje točnega števila oseb v stavbi (6. člen, zadnji odstavek). Ta obrazec in navodila tako niso v neskladju z zakonodajo, prav tako pri upoštevanju spremembe števila oseb uporabljajo podobne obrazce oziroma dokazila ostali upravniki.« Ali je takšna argumentacija ustrezna za spremembo obrazca, ki je priloga pravilniku o upravljanju? ... (SLONEP)
Ali moramo vsi etažni lastniki kriti stroške odvetnika? (14)
Imam vprašanje glede zaračunavanja odvetniških storitev. Sosed je na sodišču sprožil nepravdni postopek. Nekateri ostali etažni lastniki so podpisali pooblastilo odvetniku za zastopanje v tej zadevi. Jaz in še nekaj ostalih etažnih lastnikov nismo podpisali pooblastila odvetniku za zastopanje. Sedaj smo vsi etažni lastniki dobili na položnici obračunan del teh odvetniških storitev (glede na na položnici obračunan odstotek stroška bi naj del stroška nosil celo sosed, ki je sprožil nepravdni postopek in je imel najetega drugega odvetnika). Zanima me, če se sme ostale etažne lastnike, ki niso pooblastili odvetnika za zastopanje v določeni zadevi, bremeniti za stroške odvetniških storitev. Na podlagi česa, oz. kako je lahko upravnik te stroške razdelil med vse nas, če pa nekateri tega zastopanja nismo želeli? Na koga naj se obrnemo? ... (SLONEP)
Kako naj ukrepam zoper sosede, ki kadijo in nas motijo, ker smrdi do nas? (Aleš)
Živimo v večstanovanjskem objektu, v katerega so se v pritličje vselili novi sosedje, ki so kadilci. Sedaj imamo stopnišče stalno nasičeno s cigaretnim dimom. Mislim, da dim uhaja skozi njihova vhodna vrata, ki bolj slabo tesnijo. Enkrat sem jim problem omenil in vse kar sem dobil je bilo začudeno vprašanje: a res? Bolje pa ni bilo. Mislim, da so dolžni, da preprečijo uhajanje dima na skupno stopnišče. Kaj lahko storim? ... (SLONEP)
Plačilo izvajalcu del, kljub neplačnikom v rezervni sklad? (Bečarevič)
Pozdravljeni, v večstanovanjski hiši smo pred kratkim obnavljali fasado in zamenjali strešno kritino. Z izvajalcem del smo se dogovorili, da bomo opravljena dela plačali v 36 obrokih brez obresti. V rezervnem skladu smo imeli 11713,00 eurov, od EKO sklada smo dobili še 7270,00 eurov nepovratnih sredstev. Celotni znesek del je bil vreden 49068,00 eu. Problem nastane, ker v hiši imamo neplačnika v rezervni sklad, ki je dolžan 1.600,00 eur. Zanima me, ali smo ostali lastniki stanovanj dolžni pokriti nastali manko sredstev skozi mesečne obroke, ali pa je po 70. členu Stanovanjskega zakona to dolžan storiti upravnik. ... (SLONEP)
Kako poteka postopek izbire upravnika? (p)
Zanima me, ali postopek izbire upravnika teče po pravilih upravnega postopka (sklep etažnih lastnikov ali podpisovanje listine) ali po kakšnih drugih postopkih? Ali je upravna inšpekcija pristojna za nadzor in preveritev postopka izbire upravnika ali ne? Ali upravna inšpekcija lahko potrdi, če je postopek potekal pravilno ali ne in ali lahko (in kako) ukrepa, če predhodno ugotovi, da postopek izbire ni potekal pravilno? Prav tako me zanima, kako se določi nadzorni odbor, ali je to upravni postopek? Kaj lahko naredim, če nadzorni odbor ni pravilno izvoljen? Kdo presoja ali nadzorni odbor ravna zakonito? V primeru, da so v zvezi s postavitvijo ali delom nadzornega odbora nepravilnosti, kdo je pristojen, da jih obravnava, ugotavlja in na podlagi njih ukrepa zoper člane? Zanima me tudi, ali imajo upravniki kakšno združenje, zbornico ali kaj podobnega?  ... (SLONEP)
Upravnik zaračunava storitve brez sklepa o imenovanju? (Ana)
Spoštovani, podjetje XY se izdaja za upravnika večstanovanjskega objekta in opravlja ter zaračunava stroške upravljanja. Podjetje XY nikoli ni bilo po pravilnem postopku imenovano, o čemer sem ga tudi opozoril (ignorira opozorilo in še naprej nastopa kot upravnik). Kateri organ je pristojen za razrešitev nastale situacije? Kakšen postopek je potrebno sprožiti, da bo podjetje XY prenehalo s protipravnimi dejanji? ... (SLONEP)
V kakšnih rokih mora upravnik sporočati etažnim lastnikom o delu na bloku? (Kata)
Zanima me, koliko dni prej je upravnik bloka dolžan sporočiti stanovalcem o delu na bloku? Namreč, medtem ko smo bili na počitnicah, so v bloku barvali balkone in ker tega nismo vedeli, nismo mogli iz balkona odmakniti vseh nosilcev za rože in tegelcev. Delavci so to sami odšravfali dol in nikoli vrnili na prvotno mesto (so pustili kar na tleh za blokom). Ker sem sedaj zahtevala od upravnika naj vse nosilce in teglce pospravi na prvotno mesto ali pa plača stroške, če bi to morali storiti sami, mi je delavka zabrusila, da je dovolj zgodaj dala obvestilo (4 dni pred beljenjem) in da je to moj problem, če tega nisem opazila (seveda sem bila takrat že na morju). Kaj lahko storim? ... (SLONEP)
Ali ima solastnik hiše pravico prepovedati obiske drugega solastnika? (Mija)
S sestro sva solastnici podedovane hiše, ki ima skupni vhod in hodnik v najini ločeni stanovanji. Zanima me, ali sestra lahko prepove obiske staršev mojega moža ali najinih prijateljev, in če sme celo zamenjati ključavnico na skupnih vhodnih vratih hiše? ... (SLONEP)
Število prijavljenih oseb v stanovanju? (Maja)
V večstanovanjskem objektu imamo več primerov, ko stanovalci prijavijo manjše število oseb, kot jih dejansko biva. Za neprijavo obstaja klavzula (dvakrat več oseb), kaj pa za napačno prijavljeno število? Samo pozivi ne zaležejo. Ali lahko pokličemo kakšno inšpekcijo? ... (SLONEP)
Kdo je lahko član nadzornega odbora v bloku? (Ana)
Zanima me, če so lahko člani nadzornega odbora v bloku tudi le uporabniki stanovanj in ne etažni lastniki. SZ namreč omenja le etažne lastnike in mi sedaj ni jasno, če so lahko med tremi člani tudi osebe, ki niso etažni lastniki? Zanima me še, če je dovoljeno, da predsednik nadzornega odbora upravniku ne plačuje stroškov upravljanja (tako je zapisano celo v pogodbi o upravljanju); nadzorni odbor bi naj nadziral delo upravnika, če je katerikoli član oproščen plačila stroškov upravljanja, ima lasten interes in je vprašljivo njegovo nepristransko nadziranje dela upravnika. ... (SLONEP)
Upravnik je spremenil obrazec, ki je priloga pravilniku o upravljanju-kaj sedaj? (Angelca)
Upravnik je v obrazec Spremembe števila uporabnikov posamezne enote (sestavni del Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb) dodatno vključil še alinejo "podpis predstavnika etažnih lastnikov". Ali je to sprejemljivo? ... (SLONEP)
Ponovni zbor etažnih lastnikov in potrjevanje investicij? (Aleš)
Mail upravniku zaradi kršitve SZ, prosim za mnenje. Pozdravljeni! Vabilo na zbor EL je v zadnjem delu vsekakor ponovno zavajanje s strani SPL-a, saj se v primeru nesklepčnega prvega Zbora EL, na ponovnem zboru lahko glasuje s prisotno večino le za predloge rednega upravljanja, kar pa investicije vsekakor niso. Tudi na ponovnem Zboru EL je za investicije potreben vsaj 75% delež EL, zato ponovni Zbor o investicijah v bistvu ne more glasovati ter jih potrjevati brez 75% soglasja EL. Ker prvi zbor ni bil sklepčen in verjetno ne bo tudi ponovni, je edina možnost za potrjevanje investicij do naslednjega zbora le podpisovanje podpisne listine. V kolikor se SZ ne boste držali, kar bi se ga kot upravnik vsekakor morali, bomo prisiljeni obvestiti MOP ter stanovanjsko inšpekcijo (SZ člen 126), ker pa gredo nezakoniti sklepi Zbora tudi v materialno škodo EL bo v tem primeru podana tudi ovadba na ustrezne ustanove. Kot upravnik (velja tudi za NO) si še enkrat preberite SZ oz. spodnje izvlečke, vsekakor ne bomo dopustili novo izigravanje SZ. Kot upravik bi ga vsekakor morali voditi s poklicno skrbnostjo ter s samim poznavanjem SZ. 18% udeležba po deležih EL vam verjetno ni v ponos ter vsekakor kaže ustrezno podporo vašim predlogom! Na ponovnem zboru se torej s večino prisotnih lahko glasuje le za posle rednega upravljanja, kot so barvanje stopnišč, obnova klopic, vse ostalo pa spada (dodatna montaža kamer, investicija garaže,...) presega posle rednega upravljanja, tako da jih ponovni zbor ne more potrjevati, razen v primeru 75% sklepčnosti. Gre torej že za drugo opozorilo, zato bomo vsa nadaljnja dejanja v tej smeri vzeli za namernja ter temu primeren bo tudi odziv za zasčito pravic. Lep pozdrav! A.V. Zbor EL Pozdravljeni! Kot operativnega upravnika ter osebo, ki bo verjetno vodila Zbor EL vas ponovno pozivam, da se skladno z zakonom ločeno obravnavajo predlogi rednega upravljanja ter investicijskega upravljanja (posli, ki presegajo okvir rednega upravljanja), saj je za sprejem slednjih potreben drugačen večinski delež ter da se glasuje za vsak predlog posebej. Vsekakor je za investicijsko upravljanje (posli, ki presegajo okvir rednega upravljanja) potrebno 75% soglasje EL. Vabilo na zbor EL je v zadnjem delu vsekakor zavajanje, saj se v primeru nesklepčnega prvega Zbora EL, na ponovnem zboru lahko glasuje s prisotno večino le za predloge rednega upravljanja, kar pa investicije vsekakor niso. Tudi na ponovnem Zboru EL je za investicije potreben 75% delež EL, zato ponovni Zbor o investicijah v bistvu ne more glasovati ter jih potrjevati brez 75% soglasja EL. Enkrat sem vam v PDF že poslal omenjeno tolmačenje s strani MOP. Upam, da bo zadostovalo. Kot upravnik, bi mislim, da to že morali vedeti, vseeno pa spodaj citiram člene SZ, ki se nanašajo na zgornje opozorilo. Da bo branje hitrejše sem poudarke obarval rdeče. Lep pozdrav! A.V. III. UPRAVLJANJE VEČSTANOVANJSKE STAVBE III.1 Splošno 25. člen (redno upravljanje) (1) Za posle v zvezi z rednim upravljanjem večstanovanjske stavbe je potrebno soglasje solastnikov, ki imajo več kot polovico solastniških deležev. (2) Za posle rednega upravljanja se štejejo zlasti posli obratovanja in vzdrževanja večstanovanjske stavbe, določitev ter razrešitev upravnika in nadzornega odbora ter oddajanje skupnih delov v najem. (3) Obratovanje večstanovanjske stavbe po tem zakonu je sklepanje in izvrševanje poslov, ki so potrebni za zagotavljanje pogojev za bivanje in osnovni namen večstanovanjske stavbe kot celote ter za uporabo skupnih delov večstanovanjske stavbe. Za posle obratovanja se šteje zlasti zagotavljanje dobav in storitev za skupne dele, zagotavljanje dobav in storitev za posamezne dele večstanovanjske stavbe, če naprave večstanovanjske stavbe ne omogočajo individualnega odjema in obračuna dobav in storitev za posamezne dele, varstvo pred požarom in zagotavljanje drugih ukrepov za zaščito in reševanje, čiščenje skupnih prostorov, hišniška opravila, deratizacija in podobno. (4) Vzdrževanje večstanovanjske stavbe po tem zakonu je sklepanje in izvrševanje poslov, ki so potrebni za to, da se ohranjajo pogoji za bivanje in osnovni namen večstanovanjske stavbe kot celote. Za vzdrževanje se šteje izvedba vseh del v skladu s predpisi o graditvi objektov ter zagotavljanje delovanja sistemov varstva pred požarom in drugih ukrepov za zaščito in reševanje. (5) Za redno upravljanje se šteje tudi vgradnja dodatnih delilnikov, merilnikov ali odštevalnih števcev, ki omogočajo posredno določanje deležev za porabljeno toploto, toplo in hladno vodo v posamezni obračunski enoti v skladu s posebnim pravilnikom. 29. člen (posli, ki presegajo okvir rednega upravljanja) (1) Etažni lastniki odločajo o poslih, ki presegajo okvire rednega upravljanja večstanovanjske stavbe, s soglasjem vseh etažnih lastnikov. (2) Za posle, ki presegajo okvir rednega upravljanja, se štejejo zlasti spremembe v razmerju med skupnimi in posameznimi deli, posebne omejitve rabe posameznih delov in skupnih delov, spreminjanje rabe skupnih delov in izboljšave, ki se ne štejejo za vzdrževanje večstanovanjske stavbe. (3) Kadar se glede izboljšav iz prejšnjega odstavka ne doseže soglasje vseh etažnih lastnikov, lahko tisti etažni lastniki, ki želijo takšno izboljšavo, to izvedejo, če sami nosijo stroške izvedbe in če s tem ne ovirajo izvrševanja lastninske pravice drugih etažnih lastnikov. (4) Če etažni lastniki ne dosežejo soglasja glede posla, ki presega redno upravljanje, lahko etažni lastniki, ki imajo več kot polovico solastniških deležev na skupnih delih, predlagajo, da o poslu odloči sodišče v nepravdnem postopku. Sodišče pri odločanju upošteva zlasti vrsto posla ter porazdelitev bremen in posledic za etažne lastnike, ki so poslu nasprotovali. (5) Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi za spremembo pogodbe o medsebojnih razmerjih. 37. člen (vodenje in odločanje na zboru lastnikov) (1) Zbor etažnih lastnikov praviloma vodi upravnik, lahko pa tudi etažni lastnik, ki ga z večino prisotnih glasov določi zbor, oziroma tisti, ki je zahteval sklic zbora. (2) Zbor etažnih lastnikov veljavno odloča, če je na seji zbora prisotna takšna večina, ki se v skladu s tem zakonom zahteva za odločanje. (3) Če predlagana odločitev ni sprejeta, ker na zboru ni bila prisotna potrebna večina, lahko zbor z večino prisotnih etažnih lastnikov po solastniških deležih sklene, da naj upravnik v roku največ 14 dni skliče ponovljeno zasedanje zbora. (4) Vabilo za sklic ponovljenega zbora mora, poleg sestavin iz prejšnjega člena, vsebovati tudi opozorilo, da bo zbor lastnikov o predlogih, ki se nanašajo na redno upravljanje, na ponovljenem zasedanju sklepal z večino prisotnih etažnih lastnikov po solastniških deležih. (5) Na ponovljenem zasedanju zbora se lahko veljavno glasuje o predlogih sklepov, ki so bili navedeni v vabilu za sklic in ki se nanašajo na redno upravljanje z večino prisotnih etažnih lastnikov po solastniških deležih. Še omenjen člen pravilnika. 2. Odločanje z več kot tričetrtinskim soglasjem (več kot 75% soglasje) 13. člen (posli, ki zahtevajo več kot tričetrtinsko soglasje) (1) Lastniki se z več kot tremi četrtinami solastniških deležev (75%) odločajo o: – sklenitvi pogodbe o medsebojnih razmerjih; – opravljanju dovoljene dejavnosti v delu stanovanja; – zavarovanju stavbe; – vseh izboljšavah, ki ne štejejo za vzdrževanje, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, pomenijo pa vgraditev novih naprav, opreme, instalacij ali njihovo nadomestitev pred potekom pričakovane dobe trajanja, kamor sodijo na primer zgodnja obnova (prenova) kurilnice, toplotnih postaj ali podpostaj, kar ima za posledico prehod na drug energent (iz trdega goriva ali kurilnega olja na plin ipd.), namestitev klima naprav na skupne dele (fasado, streho stavbe), agregatov za proizvodnjo električne energije, sončnih zbiralnikov ali sončnih celic ter vgradnja izolacije ali materialov, ki se vgrajujejo z namenom učinkovite rabe energije, ipd. (2) Kadar gre za posege, ki spreminjajo zunanji izgled stavbe, morajo lastniki upoštevati občinske prostorske akte in predpise iz 155. člena zakona. ... (SLONEP)
Ali lahko sosed kosi travo kot fizična oseba in služi? (zare)
Moj sosed kosi travo za naš blok in opravlja manjša dela, ki jih potrebujemo v bloku. Sicer etažni lastniki sprejemamo njegovo delo, vendar kako lahko prejema sosed plačilo od nas preko upravnika, če ni s.p.. Ali lahko kar tako posluje in dodatno služi, ostali pa ne smemo. Gre za območje Šiške, več ne upam povedati. ... (SLONEP)
Plačilo in opredelitev del koordinatorja v večstanovanjski hiši? (Karel)
V večstanovanjski hiši je bil za koordinacijo dela med stanovalci in upravnikom izbran (precej vzdržanih glasov) lastnik enega od stanovanj, ki pogosto dela v svojo korist (pobiranje denarja na roko ipd). Upravnik nam za njegovo delo koordinatorja zaračunava mesečno relativno visok znesek. Ali lahko upravnik v imenu stanovalcev na mesečnih položnicah zaračunava strošek koordinacije (nato ga nakazuje koordinatorju), glede na to, da ga nekateri stanovalci za takšno zaračunavanje nismo pooblastili niti dela koordinatorja ne sprejemamo kot potrebno? ... (SLONEP)
Upravnik me toži za plačilo iz naslova rezervnega sklada? (zabi.kom)
Prosim za pojasnilo. Upravnik me toži za plačilo nekega zneska iz naslova rezervnega sklada (obnova strehe) s katerim se nisem strinjal, niti o tem ni bilo izvedenega pravega glasovanja, na zapisniku sploh ni zapisa glasovanja. Ali lahko upravnik tako samovoljno ravna? Kaj lahko storim? Prosim za nasvet! ... (SLONEP)
Zamenjava upravnika večstanovanjske hiše? (večstanovanjska hiša)
Pišem vam kot koordinator večstanovanjske hiše v Ljubljani. Zaradi našega nezadovoljstva z obstoječim upravnikom(od leta 2000), smo mu v skladu z SZ.čl.60 dali odpoved 30/11.2010. 63 %lastnikov je potrdilo novega upravnika. Konec februarja je novi upravnik obvestil starega o prevzemu hiše in o primopredaji z 1.3.2011. Odgovor pa je bil, s strani starega upravnika, da je odpoved nična. Ker je vmes nastopila tudi večja kršitev z strani starega upravnika (napačna prijava oseb za Vodovod,5 namesto 50), je novi upravnik ponovno podal izredno odpoved (22/4/11), tokrat je bila podpisanost 71,61 %, vendar smo ponovno vsi prejeli odgovor, da stari upravnik ne namerava pristati na odpoved. Kako nekomu dopovedati, da pač ne želimo več poslovati z njimi? ... (SLONEP)
Ali je veljavno odločanje etažnih lastnikov s podpisovanjem listine? (Gogi)
Upravnik večstanovanjske stavbe nam je posredoval listino, za katero bi se stanovalci morali pisno odločati z glasovnicami, vrnjenimi njemu. Ali lahko upravnik na podlagi teh glasovnic sprovede izglasovano voljo, brez da bi predhodno obvestil stanovalce, kakšen je bil izid glasovanja? Na kateri člen, katerega zakona bi me lahko usmerili v tem primeru? ... (SLONEP)
Ali je upravnik bloka dolžan z mano podpisati pogodbo o medsebojnih razmerjih? (Jani)
Pred kratkim sem kupil stanovanje, pa me zanima sledeče: ali je upravnik bloka dolžan z mano podpisati pogodbo o medsebojnih razmerjih, glede na to da sem v bloku edini lastnik stanovanja.Vsa ostala so neprofitna, katerih lastnik je občina. V kupnoprodajni pogodbi je to določeno, vendar do danes s strani upravljalca še nisem prejel nobenega odgovora. ... (SLONEP)
Kršenje javnega reda in miru v naselju - kaj storiti? (tomaž)
Živimo v bloku pred katerim se nahaja zgradba z gostinskimi lokali. Na parkirnih mestih pred lokali so postavili tende-vrtove avtomobili pa sedaj zasedajo del cestišča, ki je v lasti Mol-a. Tako je praktično to postala enosmerna cesta v obe smeri. Policija pa trdi, da je 3 m širine ceste dovolj. Drugo vprašanje pa je delovni čas in hrup. Delovni čas imajo do 23 h tako v lokalu kot na vrtu. Poleti je to nevzdržno in velikokrat zaspimo šele po 1 uri ponoči. Prebral sem si Zakon o javnem redu in miru 8. člen. Policist pa mi je pred kratkim rekel, da niso zaznali kršitve, pa čeprav so imeli na vrtu praznovanje in igranje na harmoniko. V času policijske intervencije pa je godec imel pavzo. Kaj naj storimo? Pa še to, tende so pričvrščene v alsfaltno površino in ograjene z ograjo, tla pa obložena z lesom in nekateri imajo elektriko na vrtu. Ali je to dovoljeno? Naselje je v Novih Jaršah v Ljubljani. ... (SLONEP)
Vsakodnevno motenje sosedov v popoldanskem času? (Grega)
Imam vprašanje glede sosedov, ki vsako popoldne zganjajo hrup. Njihovi otroci neprestano tekajo po stanovanju in se zaletavajo v vrata. Ko bi se v popoldanskem času rad odpočil od napornega delovnega dneva, je to absolutno nemogoče, saj mi ti otroci dobesedno skačejo po glavi in ne dajo miru. Razumel bi, če bi se to dogajalo enkrat na teden, in če bi šlo za normalno igranje otrok. Ne pa tako, kot v mojem primeru, ko se otrok namenoma po več minut zaletava v vrata in tako moti mir v bloku. Zanima me, ali se da kaj storiti glede tega problema? Kajti ti ljudje so najemniki stanovanja. Z lastnikom sem se že poizkušal pogovoriti, vendar neuspešno. Obstaja kakšna pravna možnost ali kakšna druga možnost, da se to v prihodnosti ne bi več dogajalo? ... (SLONEP)
Kako hitro je upravnik dolžan odgovoriti na pisno postavljeno vprašanje? (Gogi)
Zanima me, v kolikšnem času (in ali sploh) je upravnik dolžan odgovoriti na pisno postavljena vprašanja, ki sem mu jih posredoval v poštni nabiralnik? Podvprašanje - ker se bojim, da ne bi pridobil večine soglasij sostanovalcev - ali je možno v večstanovanjski hiši imeti več upravnikov? ... (SLONEP)
Pravilna uporaba zelenice? (maja)
Stanujemo v stolpnici s 65 stanovanji, ki ima s treh strani parkirišče, zadaj bloka pa je zelenica. V bližini ni otroškega igrišča, z zelenice pa nas preganjajo, češ, da ne smemo hoditi po travi in se na njej igrati z otroki, še posebno ne z žogo. Zanima me, ali je to v resnici s kakšnim zakonom prepovedano, kdo nam to lahko prepove in kam naj se obrnemo, da to stvar enkrat že uredimo. ... (SLONEP)
Skupni deli večstanovanjske stavbe? (šika)
Na podstrešju v večstanovanjski stavbi se je pred leti uredilo mansardno stanovanje. Ali sedaj stropna konstrukcija podstrešnega stanovanja spada pod skupne dele ali samo konstrukcija strehe in kritina? ... (SLONEP)
Skupna terasa in samo moj dostop do nje? (fima)
V stolpnici je na strehi mojega stanovanja terasa, ki ne pripada moji nepremičnini, a imam samo jaz dostop do nje. Ta terasa naj bi bila skupna od vseh etažnih lastnikov. Ker imam majhne otroke, bi na tej terasi rada naredila ograjo, ker je sedaj rob te terase visok le 30 cm in se potem nadaljuje streha. Kaj potrebujem za to? Na katere službe se moram obrniti in ali lahko to teraso nekako odkupim, da jo lahko nemoteno tudi imam v uporabi? ... (SLONEP)
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog