Vprašanja - Upravljanje stavbŠtevilo prijavljenih oseb v stanovanju?

VPRAŠANJE:

V večstanovanjskem objektu imamo več primerov, ko stanovalci prijavijo manjše število oseb, kot jih dejansko biva. Za neprijavo obstaja klavzula (dvakrat več oseb), kaj pa za napačno prijavljeno število? Samo pozivi ne zaležejo. Ali lahko pokličemo kakšno inšpekcijo?

(Maja)


ODGOVOR:

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb glede sporočanja števila uporabnikov določa le sledeče:

"(1) Lastnik posamezne enote ali najemnik, če gre za najemno posamezno enoto, mora upravniku soročiti podatke o številu uporabnikov.
(2) Če lastniki ali najemniki upravniku ne sporočijo števila uporabnikov posamezne enote pravočasno ali mu števila sploh ne sporočijo, upravnik upošteva, kot da to posamezno enoto uporablja dvakrat toliko oseb, kot se šteje za primerno skladno s 14. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04 in 62/06), pri čemer se upošteva površina stanovanja brez plačila lastne udeležbe in varščine.
(3) Za vzpostavitev evidence, potrebne za delitev stroškov po številu uporabnikov posamezne enote, morajo lastniki ali najemniki upravniku najkasneje v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega pravilnika sporočiti število oseb, ki posamezno enoto uporabljajo. Obrazec za sporočanje števila uporabnikov je sestavni del tega pravilnika in ga lastnikom ali najemnikom posreduje upravnik.
(4) Lastniki ali najemniki morajo vse morebitne spremembe števila uporabnikov sporočiti upravniku najkasnje v roku 15 dni po nastali spremembi. Upravnik upošteva vsako nastalo spremembo pri prvem naslednjem obračunskem obdobju. Za verodostojnost podatka se jamči s podpisom. V primeru spremembe uporabnik priloži tudi ustrezne dokazne listine kot na primer potrdilo o odjavi stalnega bivališča ali spremembi bivališča, dokazilo o daljši odsotnosti zaradi službenih, šolskih ali študijskih obveznosti, zdravljenja, izpisek iz rojstne matične knjige ali druga ustrezna dokazila.
(5) Upravnik na podlagi prejetih sporočil o uporabnikih posameznih enot sestavi seznam posameznih enot s številom uporabnikov, brez navedbe osebnih podatkov, in ga obesi na oglasni deski.
(6) Uporabnik, ki prebiva v stavbi, lahko pisno opozori upravnika o večjem številu uporabnikov določene posamezne enote kot jih je lastnik ali najemnik te enote sporočil. V tem primeru upravnik pozove lastnika ali najemnika, navedenega v pisnem opozorilu, k pojasnitvi in tako ugotovi dejansko stanje".

Svetujemo vam, da pozovete upravnika in ga opozorite na kršitve in prosite naj postopa v skladu s pravilnikom..

Vkolikor upravnik ne bo sodeloval ali z njim ne boste zadovoljni, se lahko etažni lastniki odločite, da ga zamenjate ter mu odpoveste pogodbo o opravljanju upravniških storitev.

 Poglejte:

·                    Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb >>

 

 

 

 

 

 

 

 

19.08.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog