Vprašanja - Upravljanje stavbPlačilo izvajalcu del, kljub neplačnikom v rezervni sklad?

VPRAŠANJE:

Pozdravljeni, v večstanovanjski hiši smo pred kratkim obnavljali fasado in zamenjali strešno kritino. Z izvajalcem del smo se dogovorili, da bomo opravljena dela plačali v 36 obrokih brez obresti. V rezervnem skladu smo imeli 11713,00 eurov, od EKO sklada smo dobili še 7270,00 eurov nepovratnih sredstev. Celotni znesek del je bil vreden 49068,00 eu. Problem nastane, ker v hiši imamo neplačnika v rezervni sklad, ki je dolžan 1.600,00 eur. Zanima me, ali smo ostali lastniki stanovanj dolžni pokriti nastali manko sredstev skozi mesečne obroke, ali pa je po 70. členu Stanovanjskega zakona to dolžan storiti upravnik.

(Bečarevič)


ODGOVOR:

Menimo, da bi v danem primeru lahko upoštevali 2. odstavek 70. člena Stanovanjskega zakona, ki določa:

"(1) Pri sklepanju pravnih poslov s tretjimi osebami v zvezi z upravljanjem večstanovanjske stavbe, upravnik ne sme dogovoriti solidarne odgovornosti etažnih lastnikov za izpolnjevanje obveznosti.

(2) Pogodbeno določilo v nasprotju z določbo prejšnjega odstavka nima pravnega učinka proti etažnim lastnikom, ki tretji osebi odgovarjajo za izpolnitev po pravilih, ki veljajo za deljive obveznosti. V tem primeru pa tretji osebi za izpolnitev obveznosti etažnih lastnikov solidarno odgovarja upravnik".

Poleg zakonske obveznosti, da nosi upravnik solidarno odgovornost za plačilo deljivih obveznosti do tretjih oseb, pa mora v prvi fazi sporočiti podatke o neplačniku (za vložitev tožbe) tretji osebi, in sicer na njeno zahtevo v roku osmih delovnih dni od prejema zahteve.

Če pa gre samo za neplačila iz naslova rezervnega sklada (in ne iz pravnega posla s tretjimi osebami), potem mora o neplačilu etažnega lastnika še pisno opozoriti upravnik (kot zakoniti zastopnik etažnih lastnikov). Poziv upravnika se šteje za verodostojno listino v smislu zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje, zato lahko na njeni podlagi etažni lastniki (vsi, razen dolžnika) sprožite izvršilni postopek. V skrajnem primeru lahko kot izvršilno sredstvo uporabite tudi predlog z rubežem nepremičnin, če izvršba na denarna sredstva in premičnine ne bo uspešna.

17.09.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog