Zavarovanje zgradb, opreme in zalog

Obrtniki in lastniki velikih, tehnološko zahtevnih podjetij imajo skupen cilj in interes, torej učinkovito in varno poslovanje brez zastojev, ki lahko ogrozijo obstoj dejavnosti in finančno varnost podjetja.

Poslovno premoženje lahko skoraj popolnoma zavarujemo pred vsemi možnimi nevarnostmi. Zgradbe, oprema in zaloge so osnovna sredstva vsakega podjetja in vsaka prekinitev v delovnem procesu pomeni izpad dohodka. Zlasti naravne nesreče, požari in potresi lahko povzročijo veliko materialno škodo. Zavarovalnice nudijo različne možnosti zavarovanja poslovnega premoženja. Obseg in kritja si izberemo sami, glede na našo dejavnost, potrebe in želje.

Zavarujemo lahko zgradbe, objekte, poslovne in proizvodnje prostore, skladišča, ki so v naši lasti in so na področju Republike Slovenije. Oprema podjetja, stroji, strojne naprave so v poslovanju podjetja ključni dejavnik. Zavarujemo lahko vso poslovno opremo, ki je v naši lasti in je zavedena v poslovnih knjigah, lahko pa ob posebnem dogovoru in plačilu dodatne premije, zavarujemo tudi opremo drugih oseb in osebno garderobo zaposlenih. Sodobno poslovanje si težko predstavljamo brez računalnikov in sodobnega informacijskega sistema. Zavarujemo lahko računalnike za tveganje uničenja, poškodovanja in okvare, ki se zgodi nepričakovano in neodvisno od naše volje.

Zgradbe in opremo lahko zavarujemo na novo vrednost, kjer je morebitna izplačana zavarovalnina enaka vrednosti nove oz. nabavne vrednosti stvari, ali pa se odločimo za zavarovanje na dejansko vrednost, kjer se morebitna izplačana zavarovalnina zmanjša za amortizacijo zaradi obrabe, starosti in ekonomske zastarelosti.

Zavarovanje zalog je zelo pomembno, saj v primeru nezgode ostanemo brez proizvodnega materiala. To lahko pogojuje zamudo v dobavi že dogovorjenim naročnikom in takojšne stroške z nabavo novega materiala. Zavarujemo lahko svoje, ob posebnem dogovoru in plačilu dodatne premije, pa tudi zaloge drugih oseb.

Z osnovnim zavarovanjem zgradb, opreme in zalog zavarujemo svojo poslovno premoženje za tveganje osnovnih nevarnosti, kot so požar, vlom, strojelom, ali pa jih še nadgradimo z dodatnimi zavarovanji, kot sta zavarovanje za nevarnost potresa in zavarovanje delovnega zastoja zaradi požara.

S sklenjenim požarnim zavarovanjem zavarujemo poslovne in skladiščne zgradbe, delavnice in druge dodatne objekte in opremo v njih, pred nevarnostjo požara, strele, eksplozije in dodatnimi nevarnostmi kot so poplava, izliv vode. Ker pa je škoda, ki nastane zaradi izpada proizvodnje in poslovanja lahko zelo velika, je možno ob požarnem, dodatno zavarovati še obratovalni zastoj. Na ta način so zavarovani tekoči izdatki in obratovalni dobiček podjetja v času, ko podjetje zaradi požara ne more delovati.

Slovenija je potresno zelo ogroženo področje. Vsako leto je zaznanih 300 do 400 potresov in dejstvo je, da rušilni potresi v preteklosti pri nas niso bili redkost. Proti tej nevarnosti in možni veliki materialni škodi, se lahko zavarujemo s protipotresno gradnjo in pa s sklenitvijo vse bolj uveljavljenega potresnega zavarovanja s katerim zavarujemo škodo nastalo kot posledica potresa na zgradbah, opremi in zalogah.

Kljub možnostim celovitega varovanja podjetja z namestitvijo sodobnih alarmnih naprav in prisotnostjo varnostnikov, vlomilci vseeno najdejo način, s katerim povzročijo škodo. Vlomno zavarovanje krije materialno škodo na objektu, opremi in vrednostnih stvareh v primeru vloma, ropa ali poizkusa teh dejanj.

S strojelomnim zavarovanjem zavarujemo različne stroje, instalacije, aparate in orodja pred nevarnostjo uničenja ali poškodovanja zaradi okvare ali loma. Posledica teh dogodkov je zastoj v delovnem procesu. Zavarovalnica povrne stroške popravila oz. nakupa okvarjene naprave.

Sklenitev gradbenega in montažnega zavarovanja zavaruje izvajalca teh del oz. opremo, pred skoraj vsemi možnimi nevarnostmi, katerih posledica so okvare, uničenje, poškodovanje objektov in odtujitev opreme, v času izvajanja gradbenih in montažnih del.

Poleg sklenitve posameznih zavarovanj zgradb, opreme in zalog, nekatere zavarovalnice ponujajo tudi paketna obrtniška in podjetniška zavarovanja z visokim limitom in obsegom kritja. Med možnimi paketi lahko izberemo primernega našemu tipu in dejavnost, ki jo izvajamo.

Nastanek besedila: september 2008.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog