Zavarovanje limitov in finančnih izgub

Pomemben del poslovanja vsakega podjetja so finance, ki jih je treba ustrezno zavarovati. Nestabilno finančno stanje lahko ogrozi marsikaj. Pri najemu kreditov banke zahtevajo zavarovanje za primer, če kreditojemalec ni sposoben odplačevati anuitet. Banke in hranilnice lahko zavarujejo kredit in plačilne kartice tudi pri zavarovalnicah. Borzno posredniške hiše lahko zavarujejo stanja na borznih računih vrednostnih papirjev. Kavcijska zavarovanja so izredno pomembna pri domačih in mednarodnih poslovanjih.

Pri zavarovanju kreditov preko zavarovalnice se le ta v skladu z določili zavarovalne pogodbe zaveže, da bo kreditodajalcu krila škodo nastalo zaradi tega, ker kreditojemalec ni deloma ali v celoti zmožen odplačati obveznosti iz najetega kredita ali limita. Zavarovalnica kredite ali limite zavaruje izključno tako, da ima s kreditodajalcem sklenjeno pogodbo o zavarovanju kreditov ali limitov, preko katere se kot samodejno izvajajo zavarovanja teh kreditov. Zavarovalnica ne izvaja posamičnih zavarovanj kreditov. Gre za zavarovanja potrošniških, stanovanjskih kreditov, zavarovanje kreditov malemu gospodarstvu in življenjska zavarovanja kreditojemalcev.

Pri zavarovanju plačilnih kartic gre za zavarovanje terjatve izdajatelja kartice, do uporabnika kartice, nastale zaradi izgube ali kraje. Izdajatelj kartice v imenu uporabnika kartice sklene zavarovalno pogodbo z zavarovalnico.

Kavcijska zavarovanja so izrednega pomena pri domačih in mednarodnih poslovanjih, kjer se podjetja srečujejo z različnimi tveganji. S kavcijskim zavarovanjem oz. izdajo garancije zavarovalnica jamči za plačilo obveznosti, ki jih je podjetje dolžno izpolniti določenemu upravičencu, Torej, z izdajo garancije zavarovalnica jamči za plačilo obveznosti sklenitelja, ki jih je dolžan izpolniti upravičencu na primer na podlagi javnega razpisa, poslovnih odnosov iz pogodbe ali na podlagi predpisov. Zavarovalnica najpogosteje sklepa zavarovanja carinskega blaga, garancije za resnost ponudbe in garancije za vrnitev predplačila.

Nastanek besedila: oktober 2008.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog