Zavarovanje odgovornosti

S to vrsto zavarovanja se posameznik zavaruje pred morebitno škodo, ki jo mora zavarovanec povrniti tretjim osebam, na podlagi pravil odškodninskega prava. Zavarovalnica krije materialno in nematerialno škodo do dogovorjenega zneska, ki jo s svojim premoženjem povzročimo tretji osebi. Škoda lahko nastane med upravljanjem pridobitne dejavnosti zavarovanca, lahko tudi zaradi izdelka z napako ali med opravljanjem dela osebi, ki je pri zavarovancu zaposlena. Po zakonu je lahko izvajalec dejavnosti odgovoren za škodo, oškodovanec pa ima pravico terjati odškodnino, ki mu jo mora odgovorna oseba v celoti poravnati. V primeru ustreznega zavarovanja zavarovalnica poravna škodo oškodovancu.

Zavarovanje splošne odgovornosti krije odgovornost za škodo zaradi poškodovanja oseb, telesnih poškodb, obolenj ali smrti ter škodo na stvareh, in sicer uničenje, poškodovanje ali izginotje stvari.

Zasebnik, fizična oseba lahko zavaruje svojo odgovornost za nevarnosti, ki izhajajo iz vsakodnevnega življenja, kot imetnik stanovanjske pravice, amaterski športnik, delodajalec,…

V okviru splošne odgovornosti je pri nas tudi zakonsko obvezno zavarovanje, za škodo povzročeno okolju. Kot razširjeno zavarovanje splošne odgovornosti se lahko sklene tudi zavarovanje odgovornosti proti ekološkim škodam.

Zavarovanje odgovornosti v podjetju

Podjetja lahko s svojim poslovanjem nehote povzročijo škodo, ki lahko pomeni veliko finančno obremenitev in zastoj v delovanju podjetja. Pred morebitno škodo oz. stroškom odškodnine se lahko podjetja zavarujejo z različnimi vrstami zavarovanj, kot so zavarovanje splošne odgovornosti, zavarovanjem proizvajalčeve odgovornosti, zavarovanje poklicne odgovornosti.

Zavarovanje splošne odgovornosti pri pravnih osebah krije škodo zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, ki nastanejo zaradi nepričakovanih in nenadnih dogodkov pri izvrševanju zavarovančeve dejavnosti, za katero je zavarovanec odgovoren. Po slovenski zakonodaji se tudi zaposleni delavci štejejo za tretje osebe, s čimer sta vodstvo ali uprava podjetja še posebej motivirana za sklenitev takega zavarovanja. Zaposleni imajo pravico do izplačila odškodnine, ki jim jo mora izplačati izvajalec dejavnosti. Vsaka odškodnina pa nedvoumno pomeni za podjetje veliko finančno obremenitev.

Za podjetje je velik strošek, če kljub nadzoru proizvodnje in kontroli kakovosti izdelkov, pride do napake na izdelku. Za takšne primere zavarovalnice podjetjem in obrtnikom nudijo zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke. Pri uporabi izdelkov je proizvajalec le-teh odgovoren za nastalo škodo na stvareh tretje osebe, ki jih povzroči uporaba izdelka. Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti jamči zavarovancu kritje stroškov civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretja oseba uveljavi proti njemu zaradi nesreče, do katere je prišlo zaradi napake na zavarovančevih izdelkih.

S sklenitvijo zavarovanja poklicne odgovornosti zavarovalnica krije odškodninske stroške tretji osebi, ki nastanejo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve poklicne dolžnosti zavarovanca in njegovih zaposlenih pri opravljanju dejavnosti. Za določene dejavnosti je sklenitev tega zavarovanja obvezna. Projektanti in nadzorniki se morajo pred začetkom opravljanja svoje dejavnosti zavarovati za škodo, ki bi utegnila nastati, tretjim osebam in investitorjem, in sicer s sklenitvijo zavarovanja projektantske odgovornosti.

Prav tako je z zakonom o notariatu, določeno obvezna sklenitev zavarovanja notarske odgovornosti, s katero je notar in pri njem zaposlene osebe zavarovan za škodo, zaradi morebitnih grobih napak pri opravljanju dejavnosti. S sklenitvijo zavarovanja odvetniške odgovornosti se morajo zavarovati odvetniki za škodo, ki bi utegnila nastati strankam v zvezi z opravljanjem njihovega poklica.

Zavarovalnice ponujajo še sklenitev zavarovanja odgovornosti revizorjev, davčnih svetovalcev, cenilcev, finančnih servisov ter zavarovanje odgovornosti uprave in nadzornega sveta gospodarske družbe.

Obseg zavarovalnega kritja posameznih zavarovanj odgovornosti je naveden v zavarovalnih pogojih posameznih zavarovalnic.

Nastanek besedila: september 2008.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog