Nepremičninsko zavarovanje

Z ustvarjanjem premoženja se pojavi tudi skrb, negotovost in občutek bojazni, da bi ga lahko zaradi nepredvidenih dogodkov izgubili. Dejstvo je, da kar smo si ustvarili, želimo tudi ohraniti in zaščititi. V ta namen nam zavarovalnice nudijo različne možnosti zavarovanja osebnega premoženja. S sklenitvijo premoženjskega zavarovanja si zagotovimo kritje stroškov obnove in popravila v primeru poškodovanja ali uničenja..

Zaradi nepredvidljivosti škodnih dogodkov imajo zavarovalnice pripravljenih več oblik zavarovanja: za hiše, etažno lastnino in tudi opremo, s katerimi lahko zavarovanja prilagodijo potrebam in željam zavarovancev. Ker svojega premoženja ne moremo prepustiti naključju, je smiselno, da svoje nepremičnine zavarujemo vsaj za osnovna tveganja, ki povzročajo velike materialne škode, kot so: požar, strela, nevihte, eksplozije, poplava, izliv vode, potres, plazenje zemljišča,… Poleg zavarovanja za temeljna tevganja pa zavarovalnice ponujajo še zavarovanja za dodatna tveganja, kot so vlom, steklo, zavarovanje odgovornosti itd.

Zaradi spremenjenih klimatskih razmer so različni naravni pojavi, kot so nevihte, požari, in poplave, v zadnjem času v Sloveniji pogost pojav. Posledica njihovega delovanja so velika razdejanja, uničenja ter visoka materialna in gospodarska škoda. Poleg tega Slovenija spada med potresno ogrožena območja in kljub sodobni potresno varni gradnji, lahko pride, v primeru rušilnega potresa, do katastrofalnih posledic.

Na področju družbenega življenja se zaradi vedno več deviacij, ter socialne in ekonomske ogroženosti prebivalstva veča tudi število vlomov in kraj. Tudi celovito pasivno varovanje nepremičnine (protivlomna vrata, ograja okrog doma, alarmne naprave), ne ustavijo vlomilcev. V takih primerih lahko utrpimo veliko materialno škodo. V primeru zavarovanja, bo škodo krila zavarovalnica in nam tako vsaj na en način olajšala posledice neljubega dogodka.

Dom je naše zatočišče in zato najpomembnejše premoženje. Za zavarovanje hiše lahko izbiramo med osnovnimi in razširjenimi paketi, kjer ponujajo v različnih zavarovalnicah različna kritja. Paketno zavarovanje je cenejše in preglednejše od posameznih zavarovanj, saj so na eni zavarovalni polici navedeni vsi pogoji, reševanje škode pa je hitro in učinkovito.

Pri zavarovanju hiše zavarujemo objekt oziroma zgradbo in njene sestavne dele. Zavarovani so temelji, zidovi, streha, stavbno pohištvo in vse instalacije, ki so vgrajene v stavbo. Višina premije, ki jo plačujemo, je največkrat odvisna od vrste zgradbe, načina gradnje in višine zavarovalne vsote.

Hiše lahko zavarujemo na dejansko ali na novo vrednost. Zavarovanje na dejansko vrednost pomeni, da zavarovalna vrednost zgradbe vsebuje gradbeno vrednost nove zgradbe po krajevnih cenah, ki se zmanjša zaradi obrabe, starosti, tehnične in ekonomske zastarelosti. Če pa je zgradba ali objekt zavarovan na novo vrednost pomeni, da zavarovalnica povrne škodo brez upoštevanja amortizacije, obrabe in tehnične zastarelosti. V primeru uničenja objekta zavarovalnica povrne zavarovancu vse stroške izdelave in gradnje objekta od pripravljalnih do zaključnih del. Na novo vrednost se lahko zavarujejo samo tiste zgradbe, katerih dejanska vrednost je še ocenjena na najmanj 60 % nove vrednosti objekta.

Zavarovanje etažne lastnine (stanovanj) v dva ali več stanovanjskih objektih, vključuje zavarovanje vseh delov etažne lastnine (tla, stene, strop, vgrajena oprema, napeljava), skupne dele objekta (temelji, streha, fasada, skupni prostori objekta in vgrajeno opremo, ki služi celotnemu objektu. Tudi etažno lastnino imamo možnost zavarovati na novo ali dejansko vrednost.

Zavarovanje stanovanjske opreme je lahko vključeno v zavarovanje nepremičnin, ali pa ga sklenemo kot samostojno zavarovanje. Zavarujemo lahko osebne predmete za lastno uporabo, ki so last zavarovanca in članov gospodinjstva, dragocenosti, kot so denar, vrednostni papirji, dragi kamni, umetniške slike, zbirke, ki so shranjene v stanovanju ali hiši in tudi na podstrešju, v kleti ali garaži. Premičnine se lahko zavarujejo v naseljeni ali nenaseljeni hiši ali stanovanju. V okviru zavarovanja stanovanjske opreme pa je možno zavarovati tudi stekla v oknih, vratih, ogledalih, vitrinah,...

Kot dodatno zavarovanje stanovanjske opreme, lahko sklenemo strojelomno zavarovanje, ki pokriva tveganje okvare stanovanjskih strojev in aparatov kot so gospodinjski aparati, avdio naprave, računalniki,...

Neprijetnosti doma (okvara pomivalnega stroja, okvara vodovoda,...) se nam običajno dogajajo v najbolj neprimernem času in ko jih najmanj pričakujemo. V ta namen zavarovalnice nudijo pomoč na domu v nujnih primerih, ko je lahko povzročena škoda, ogroženo zdravje ljudi, ali ko pride do neustreznih bivalnih razmer. Gre za obliko zavarovanja, poimenovano asistenca doma. Zavarovalnice namesto denarne pomoči nudijo 24 ur na dan storitve in nam s hitro intervencijo različnih mojstrov, obrtnikov, pomagajo pri reševanju nastalega problema. Za oškodovance imajo v ta namen zavarovalnice vzpostavljen klicni center.

Zastopniki večine zavarovalnic si pred sklenitvijo zavarovanja premoženje ogledajo in ga na podlagi ogleda tudi zavarujejo.

Za prijavo škode pa obstajajo tudi določeni postopki. Oškodovanec mora najkasneje v treh dneh prijaviti škodo zavarovalnici po telefonu, faksu, preko medmrežja, ali klasično pisno preko pošte. Potem pa mora, v času, dokler zavarovalnica ne ukrepa, preprečiti še večjo škodo in ohraniti dokaze škodnega primera. V primeru eksplozije, vloma, kraje oziroma poskusa teh dejanj mora tudi nemudoma obvestiti policijo.

Spremenjenemu načinu življenja, spreminjanju potreb in želja ljudi, so se prilagodile tudi nekatere zavarovalnice, ki s sistemom zavarovanj kadarkoli omogočijo razširitev in prilagoditev zavarovalniškega kritja našemu konkretnemu primeru.

Nastanek besedila: september 2008.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog