Vprašanja - ZavarovanjeDenarna sredstva za popotresno obnovo

VPRAŠANJE:

Zakaj denarnih sredstev, ki so odobrena kot državna pomoč za popotresno obnovo določenih objektov v lasti fizičnih oseb, ni mogoče lastnikom takšnih objektov nakazati vnaprej in v celoti?

(NN)


ODGOVOR:

Najprej je potrebno pojasniti, da je materialni predpis, ki določa oblike in načine izvajanja pomoči Republike Slovenije pri ukrepih popotresne obnove objektov na območju, ki ga je prizadel t.i. velikonočni potres 1998. leta, zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP, Uradni list RS, št. 45/98 in 67/98). Z navedenim zakonom pa je določeno, da morajo upravičenci, ki so osebe zasebnega prava, zaradi zagotovitve namenske porabe sredstev državne pomoči pred nakazilom sredstev, s tukajšnjim ministrstvom podpisati pogodbo o izpolnjevanju obveznosti, ki so določene s tem in drugimi zakoni (2. točka drugega odstavka 23. člena).

Ker torej zgoraj cit. zakonska določba velja tudi za predmetno zadevo, v vprašanju pa nikjer ni navedbe, ali je pogodba že sklenjena, niti ni podatkov, ali so bila obravnavana sredstva morda nakazana občini ali celo kakšnemu državnemu organu, ne pa posamezniku oziroma njegovi družini, ni mogoče pripraviti konkretnega odgovora.

V tej zvezi velja tudi dodati, da obravnavani zakon (ZPOOSRP) tudi sicer določa obvezne sestavine pogodbe, ki jo mora o izpolnjevanju obveznosti posameznik skleniti z ministrstvom, iz katerih pa prav nikjer ne izhaja, da bi se morala sredstva, odobrena posamezniku, nakazati izvajalskemu podjetju, razen seveda, če takšna sredstva sploh niso bila odobrena posamezniku, ampak občini ali celo kakšnemu državnemu organu. Pojasniti pa tudi velja, da zakon določa, da se mora oseba zasebnega prava v navedeni pogodbi zavezati, da bo izvedla popotresno obnovo objekta v celotnem obsegu, zagotovila nadzor nad pri obnovi objekta v skladu z zakonom o graditvi objektov, zagotovila namensko porabo sredstev državne pomoči in zagotovila izvajanje del na objektu skladno s projektno dokumentacijo in drugimi pogoji iz predhodno pridobljenega dovoljenja za poseg v prostor.

Pri tem je treba še dodati, da je tukajšnje ministrstvo upravni organ, ki lahko opravlja le tiste naloge, ki so določene z zakonom o pristojnosti ministrstev in naloge, ki jih določajo drugi materialni in organizacijski predpisi ter da je z Ustavo Republike Slovenije določeno, da morajo posamični akti in dejanja državnih organov, torej tudi ministrove odredbe, temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu (četrti odstavek 153. člena). Ker pa je materialni predpis, ki določa oblike in načine izvajanja pomoči Republike Slovenije pri ukrepih popotresne obnove zakon o popotresni obnovi (ZPOOSRP), to pomeni, da niti minister in tudi ne tukajšnje ministrstvo ne more in ne sme izdajati aktov, ki bi bili v nasprotju z navedenim zakonom ali celo nakazovati denarna sredstva na način, ki bi bil v nasprotju z navedenim zakonom in predpisi s področja javnih financ.

Ker pa iz zgoraj cit. zakona, med drugim, tudi jasno izhaja, kdo lahko nastopa kot upravičenec (za pridobitev sredstev državne pomoči pri popotresni obnovi) oziroma je z drugim odstavkom njegovega 11. člena določeno, da se lahko sredstva državne pomoči sicer lahko dodelijo tudi posameznikom za popotresno obnovo objektov, ki so v njihovi lasti, vendar le pod pogoji, določenimi s tem zakonom, eden od ključnih pogojev po tem zakonu pa je (če gre za popotresno obnovo stanovanjske hiše), da morajo biti sredstva državne pomoči porabljena skladno z namenom njihove uporabe in morajo zato osebe zasebnega prava s tukajšnjim ministrstvom podpisati pogodbo o izpolnjevanju obveznosti, ki so določene z obravnavanim in drugimi zakoni, žal, takšnim prošnjam ni mogoče ugoditi.

15.09.2001 (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog