Vprašanja - Nakup novogradnje
Število ustreznih rezultatov: 209
Stran: 2 3 4 5 6 7
Imenovanje odgovornega vodje pri gradbenih delih (NN)
Ali mora tudi podjetje, ki nastopa pri gradnji objektov kot podizvajalec, imenovati odgovornega vodjo del, torej posameznika, ki ima po določbah zakona o graditvi objektov opravljen ustrezen strokovni izpit. ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Površina etažne lastnine (NN)
Kaj se po 32. členu pravilnika o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije šteje za površino etažne lastnine (stanovanja) oziroma ali je to koristna (neto) površina po JUS U.C2.100, kot je to bilo določeno s prejšnjim pravilnikom (Uradni list SRS, št. 40/89), kjer se podne površine pomnožijo z različnimi koeficienti, kako izračunati koristno površino stanovanja v načrtih, kadar gre za kombinacijo klasičnega ometanega zidu in predelnih sten iz mavčnobetonskih sten, ki se ne obmetavajo, ter kako izračunati koristno površino stanovanjskih prostorov v mansardah, kjer je višina stropa manjša od 1,50 m? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Prenehanje veljavnosti dovoljenj (NN)
Kdaj preneha veljati priglasitev del, kdaj pa lokacijsko dovoljenje? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Sosedje preprečujejo gradnjo (NN)
Ali lahko sosed in drugi stanovalci naselja oporekajo tipu gradnje objekta, pogojujejo oddaljenost posameznih delov objekta od parcelne meje, čeprav bo nameravani objekt stal več kot 4 metre od parcelne meje? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Navodilo za izračun komunalnega prispevka (NN)
Ali gre zato, ker se v vseh določbah navodila za izračun in tudi navodila o vsebini programa opremljanja skupni stroški opremljanja razdelijo na površino vseh stavbnih zemljišč na območju opremljanja, le s tretjim odstavkom 5. člena navodila za izračun, ki ureja način izračuna višine akontiranih zneskov komunalnega prispevka, pa je določeno, da se takšen strošek preračuna na m2 vseh stavbnih parcel v občini, za napačno razumevanje navodila za izračun komunalnega prispevka ali pa je napačna določba tretjega odstavka njegovega 5. člena? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Vsebina projektna dokumentacije (NN)
Kako izvajati določbe 13. točke prvega odstavka 8. člena pravilnika o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije v primeru, ko se projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja priloži zahtevi za izdajo enotnega dovoljenja za gradnjo, kot to omogoča 33.a člen zakona o graditvi objektov? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja & PIA (NN)
Ali lahko v primeru, ko je sprejet prostorski izvedbeni načrt, projektivno podjetje odda podpisan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ne glede na to, da predhodno ni bil izdelan izris iz takšnega prostorskega izvedbenega akta? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Kdaj uporabno dovoljenje ni potrebno (NN)
Kdaj uporabno dovoljenje za objekt ni potrebno? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Stroški uporabnega dovoljenja (NN)
Kdo je dolžan trpeti stroške pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt, lastnik ali najemnik? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Zahtevni objekt po ZGO (NN)
Ali se otroški vrtec, katerega bruto tlorisna kvadratura je cca 1100 m2, ki bo pritličen s kapaciteto 110 otrok v dnevnem varstvu in naslednjo konstrukcijsko zasnovo: pasovni temelji, opečne stene v rastru cca 6.00 m, AB plošča nad pritličjem in klasična lesena streha, šteje za zahtevni objekt po določbah ZGO? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Dokazilo o pravici graditi na zemljišču (NN)
Ali je pogodbo o oddaji stavbnega zemljišča za gradnjo, sklenjeno med občino (lastnikom) in investitorjem, mogoče šteti za dokazilo o tem, da ima investitor pravico graditi na zemljišču? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Projektna dokumentacija izdelana v tujini (NN)
Kako naj se v Republiki Sloveniji uporablja projektna dokumentacija, ki je bila izdelana v tujini? Ali mora biti projektna dokumentacija, izdelana v tujini, pregledana in usklajena s slovensko zakonodajo in predpisi in kdo lahko izvede takšno nostrifikacijo? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Funkcija uporabnega dovoljenja (NN)
Kakšno funkcijo ima uporabno dovoljenje? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Že izdano gradbeno dovoljenje in spremembe zakonodaje (NN)
Kako uporabiti 8.b člen ZGO, če je za (več)stanovanjski objekt že izdano gradbeno dovoljenje pred uveljavitvijo ZGO-B? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Postopek izdaje gradbenega dovoljenja (NN)
Kakšen je postopek izdaje gradbenega dovoljenja in kakšna soglasja je potrebno priložiti? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Kdo lahko izvaja strokovno nadzorstvo nad gradnjo? (NN)
Ali v skladu z veljavno zakonodajo (o graditvi objektov) sme projektant, ki je izdelal projektno dokumentacijo za določeni, objekt, na istem objektu izvajati tudi strokovno nadzorstvo nad gradnjo? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Projekt izvedenih del (NN)
Kdo predloži projekt izvedenih del in kaj mora le-ta vsebovati? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Program opremljanja stavbnih zemljišč (NN)
Kakšen akt naj bi bil program opremljanja stavbnih zemljišč (odlok, odredba, pravilnik, navodilo) in kakšen bi bil ustrezen postopek sprejema? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Kdaj se plača komunalni prispevek (NN)
Kako v primeru izbire zavezanca, da se komunalni prispevek plača z akontiranjem odmerjenega zneska in končnim poračunom, zadostiti določbi drugega odstavka 44. člena zakona o stavbnih zemljiščih, da je investitor dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja oziroma kako ravnati v primeru, ko je zavezanec fizična oseba? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Način odmere komunalnega prispevka (NN)
Ali se komunalni prispevek odmeri z odločbo ali s sklepom in ali mora ta dokument vsebovati tudi pouk o pravnem sredstvu? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Način opremljanja stavbnih zemljišč (NN)
Kako se izvaja opremljanja stavbnih zemljišč z javnim elektro energetskim omrežjem, ki ni v lasti občine? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Naknadna sprememba projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (NN)
Ali je po izdaji gradbenega dovoljenja, če se projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja tako spremeni, da pomeni to za objekt, ki se gradi, spremembo elementov, ki lahko vplivajo na zdravstvene pogoje, na okolje, na varnost objekta, na večjo porabo energije ali spremembo okoljevarstvenih pogojev, v predloženi spremembi projektne dokumentacije odgovorni vodja projekta lahko drug odgovorni vodja projekta, kot je bil v prvotnem projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in s katerim je investitor po izdaji gradbenega dovoljenja oziroma v času gradnje sklenil aneks k pogodbi? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Definicija komunalne opreme (NN)
Kaj se šteje za omrežja oskrbovalnih sistemov s področja individualne rabe oziroma ali sodi med njih tudi javna razsvetljava in kabelska televizija? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Vrednotenje vlaganj v izgradnjo komunalne infrastrukture (NN)
Kako se pri izračunu komunalnega prispevka ovrednotijo minula vlaganja v izgradnjo komunalne infrastrukture? ali je mogoče vključiti tudi stroške izgradnje primarnega omrežja? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Občina proda gradbeno parcelo, ki to ni (NN)
Ali lahko občina proda zemljišče za gradnjo, čeprav je v prostorskem planu ta gradnja ni predvidena?... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka (NN)
Ali je pravna oseba, ki je vložila vlogo za izračun komunalnega prispevka zaradi spremembe namembnosti dela obstoječe skladiščne hale v določenem poslovnem kompleksu, ki je priključen le na meteorno kanalizacijo, dolžna plačati komunalni prispevek? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Kako izračunati komunalni prispevek (NN)
Kako izračunavati komunalni prispevek na podlagi poprečnih stroškov, ker so poprečni stroški, ki jih je občina sprejela za preteklo leto, določeni za m2 koristne površine objekta, drugi odstavek 8. člena navodila za izračun komunalnega prispevka pa govori o poprečju stroškov opremljanja na m2 vseh stavbnih parcel v občini? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Kaj se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka? (NN)
Ali se pri izračunu komunalnega prispevka upoštevajo objekti in naprave kolektivne rabe, kot so parki, parkirišča in podobno? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Vsebina tehnične dokumentacije (NN)
Ali morajo PGD izdelani pred uveljavitvijo pravilnika o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije izpolnjevati pogoje, določene s tem pravilnikom, če so bili uporabljeni po njegovi uveljavitvi? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Kdo izda potrdilo o neobstoju predkupne pravice? (NN)
Kateri občinski upravni organ izda potrdilo na zahtevo prodajalca ali kupca, da predkupna pravica ne obstaja? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Stran: 2 3 4 5 6 7
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog
Prijavite se na
brezplačne E-novice
Sejmi in prireditve

Heim+Handwerk

27.11.2019 - 01.12.2019 Sejem gradbeništva, pohištva in opremljanja.

Anketa

Moja hiša potrebuje