Vprašanja - Nakup novogradnje
Število ustreznih rezultatov: 209
Postopek za izračun komunalnega prispevka (NN)
Kaj so to začeti postopki oziroma ali se za to šteje datum vloge za izdajo lokacijskega dovoljenja? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Definicija gradbene parcele (NN)
Ali je stavbna parcela stavbišče ali gradbena parcela (stavbišče + funkcionalno zemljišče) oziroma če je to gradbena parcela, kako pridobiti podatke, saj v večini primerov objekti nimajo določenega funkcionalnega zemljišča? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Zapisnik o zakoličanju kot dokazilo o začetku gradnje (NN)
Ali se zapisnik o zakoličenju objekta iz leta 1981, čeprav investitor nato ni izvedel nobenih drugih del, lahko šteje kot dokazilo o začetku gradnje ali ne? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Nadzor nad gradnjo objektov (NN)
Ali sme opravljati strokovno nadzorstvo nad gradnjo objektov do koristne površine 250 m2 posameznik, ki je univerzitetni diplomirani gradbeni inženir oziroma izpolnjuje pogoje glede strokovne izobrazbe, delovnih izkušenj in ima opravljen strokovni izpit, ali mora posameznik oziroma društvo, ki gradi objekt v svoji režiji za lastne potrebe, če površina ne presega 250 m2 koristne površine, strokovno nadzorstvo zagotoviti s pogodbo ali pa zadošča le ustmeni dogovor, ali mora posameznik oziroma društvo, ki gradi v svoji režiji, imenovati odgovornega vodjo del pri gradnji objekta, ki ne presega 250 m2 koristne površine in kaj se šteje za posamezne faze gradbenih del? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Gradbeni dnevnik (NN)
Ali morajo biti vsi deli gradbenega dnevnika v eni knjigi? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Kdo je lahko član komisije za tehnični pregled (NN)
Ali so inšpektorji lahko člani komisije za tehnični pregled? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Neusklajenost prostorskih planov in prostorskih izvedbenih načrtov (NN)
Ali so pri posegih v prostor v primeru, da prostorski ureditveni pogoji s prostorskim planom niso usklajeni, osnova za izdajo lokacijskega dovoljenja prostorski ureditveni pogoji ali pa je to prostorski plan? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Zavračanje izdaje LDov zaradi poti (NN)
Zakaj UE zavrača izdajo lokacijskega dovoljenja z razlago, da pot do gospodarskega poslopja v planskih aktih oziroma PUP ni opredeljena kot stavbno zemljišče, čeprav ima lastnik zemljišča, na katerem je predvidena izgradnja gospodarskega poslopja, do tega zemljišča urejene dovoze, ki pa v naravi predstavljajo del obdelovalnih kmetijskih površin, problem dostopov pa se tudi sicer izkaže kot širši tudi v primeru stanov in gospodarskih poslopij po pašnikih in planinah? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Določitev funkcionalnega zemljišča (NN)
Ali je v smislu veljavnih predpisov mogoče smatrati, da z določitvijo sosednjega zemljišča kot funkcionalno zemljišče k določenemu stanovanjskemu bloku, pridobijo stanovalci - solastniki tega bloka, tudi solastninsko pravico na takšni parceli, čeprav parcele niso odkupili s pravnimi poslom in ali je določitev takih zemljišč kot funkcionalnih zemljišč sploh dopustna? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Določitev površine gradbene parcele (NN)
Kako se določi in izračuna površina gradbene parcele? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Izdelava projektne dokumentacije (NN)
Ali lahko izdelovalec lokacijske dokumentacije (LDok) izdela tudi projektno dokumentacijo iz ZGO? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Odškodnina za spremembo namembnosti (NN)
Ali je investitor (občina) za gradnjo komunalne čistilne naprave dolžan plačati odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča, glede na to, da je z 12. členom zakona o kmetijskih zemljiščih, med drugim, določeno, da se navedena odškodnina ne plača za objekte s področja urejanja vodnega režima, ki so namenjeni varstvu kakovosti voda? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor )
Odločanje o zazidljivosti zemljišča (NN)
Kdo in kako odloča o zazidljivosti zemljišča? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Dokazilo o pravici do gradnje (NN)
Kako lahko investitor dokaže, da ima pravico graditi na določenem zemljišču oziroma pravico rekonstruirati zgradbo? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Zazidalni načrti (NN)
Zakaj občine ne sprejemajo takšnih zazidalnih načrtov, da bi se na njihovi podlagi lahko gradile stanovanjske in obrtne hiše in zakaj ministrstvo ne intervenira? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Zazidljivost parcel (NN)
Kako ravnati, če niti občina, niti UE nočeta izdati takšne urbanistične informacije, da bi zemljiške parcele postale zazidljive in zakaj so ta zemljišča sedaj pretežno uvrščena v prvo območje kmetijskih zemljišč (II. kategorije), včasih pa ne in je bilo leta 1971 že izdano dovoljenje za gradnjo? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Kaj je funkcionalno zemljišče (NN)
Kaj se dejansko lahko šteje k funkcionalnemu zemljišču oziroma koliko m2 znaša minimalno funkcionalno zemljišče, brez katerega hiša sploh ne more funkcionirati oziroma se je ne da uporabljati, ter pod kakšnimi pogoji in po kakšni ceni mora občina prodati funkcionalno zemljišče? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Sanitarno soglasje (NN)
Kako naj se ravna v postopkih izdaje poprešnjega sanitarnega soglasja glede preureditve poslovnih prostorov, v katerih je bil prej sitotisk in v katerih naj bi se po novem izdelovala pomožna zdravilna sredstva? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Dovoljenje za preureditev podstrešja (NN)
Kakšno dovoljenje je potrebno za priklop peči v dimno tuljavo, če se obstoječe podstreha preuredi v stanovanje in kdo sme takšna dela izvesti? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Kdo lahko izdeluje lokacijsko dokumentacijo? (NN)
Ali lahko izdelujejo lokacijsko dokumentacijo gradbeni tehniki, katera je to druga primerna strokovna izobrazba s področja urbanističnega načrtovanja, da se lahko nastopa kot pooblaščeni inženirji po zakonu o graditvi objektov in ali lahko UE zavrne lokacijsko dokumentacijo, ki jo je izdelala oseba, katera ne izpolnjuje pogojev za izdelovanje lokacijske dokumentacije, v zvezi s 33. členom prehodnih določb pravilnika o programu in načinu opravljanja strokovnih izpitov pri Inženirski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 35/98)? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Velikost funkcionalnega zemljišča (NN)
Kolikšna funkcionalna zemljišča lahko pripadajo vrstnim hišam? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Soglasje upravljalcev objektov v javni rabi (NN)
Ali je stranka z vlogo za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor, ki mu je priložena ustrezna tehnična dokumentacija, že izpolnila zahtevani pogoj soglasij upravljavcev objektov v javni rabi, kot so elektroomrežje, telefon, kanalizacijsko omrežje in podobno, v določenih primerih pa tudi vodnogospodarskih soglasij oziroma ali se prej navedena soglasja pridobivajo v okviru z ZUP določenega roka, ali pa mora stranka vsa zahtevana soglasja pridobiti sama in se šele takrat lahko šteje, da je vloga pravilno sestavljena, ter ali je stranka upravičena do pritožbe po 218. členu ZUP, kakšen je način prisile soglasjedajalca oziroma ali lahko upravni organ v takem primeru lahko uporabi določbo 204. člena ZUP, ali pa je upravni organ v takšnih primerih morda obvezan razpisati ustno obravnavo in izvesti kako drugo obliko predhodnega postopka in na ta način, vsaj v okviru skrajnega dvomesečnega roka poskrbeti za razumen rok izdaje odločbe? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Pravno sredstvo zoper prostorski akt (NN)
Ali imajo tiste pravne in fizične osebe, ki so zainteresirane za spremembo občinskega prostorskega akta pravico do pravnega sredstva zoper sprejem takega akta in kdo je instančni organ? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Državni prostorski plan (NN)
Ali lahko daje ministrstvo občinam obvezna izhodišča iz državnega prostorskega plana, ker da je v občini več z dovoljenji zgrajenih objektov in naprav, kot jih je na ustreznih načrtih vrisanih in ker se želi prostor v kartah čimbolj približati dejanskemu stanju? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Soglasja k prostorskim izvedbenim aktom (NN)
Katera soglasja je potrebno pridobiti k prostorskim izvedbenim aktom? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Prostorski izvedbeni načrti in lokacijska dokumentacija (NN)
Kako morajo biti izdelani prostorski izvedbeni načrti in lokacijske dokumentacije? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Javna razgrnitev prostorskih aktov (NN)
Ali je mogoče po končani javni razgrnitvi spremeniti meje ureditvenega območja? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Veljavnost gradbenega dovoljenja (NN)
Ali v konkretnem primeru, ko je bilo leta 1993 izdano lokacijsko dovoljenje za nadzidavo treh različnih objektov na treh različnih lokacijah (zemljiških parcelah), gradbeno dovoljenje pa je bilo kasneje izdano le za dva objekta oziroma nadzidavi (oba objekta sta tudi že nadzidana), lokacijsko dovoljenje še velja za nadzidavo še poslednjega (tretjega) objekta? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Gradnja na kmetijskih zemljiščih (NN)
Zakaj sedaj, ko je sprejet nov zakon o kmetijskih zemljiščih, ni več mogoče izdajati dovoljenj za gradnjo stanovanjskih hiš na kmetijskih zemljiščih? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Občinski prostorski akti (NN)
Kako se pripravi in sprejme občinske prostorske akte?... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog
Prijavite se na
brezplačne E-novice
Sejmi in prireditve

Heim+Handwerk

27.11.2019 - 01.12.2019 Sejem gradbeništva, pohištva in opremljanja.

Anketa

Moja hiša potrebuje