Prevzem novogradnje

Ko prodajalec izpolni vse pogoje, torej pridobi uporabno dovoljenje, zgradi nepremičnino v skladu s pogodbo in po potrebi določi upravnika, izroči novogradnjo kupcu. Če podjetje oz. investitor zamudiz izročitvijo glede na rok, ki je naveden v prodajni pogodbi, lahko kupec zahteva plačilo pogodbene kazni v višini 0,5 promila kupnine za vsak dan zamude za celotno obdobje trajanja zamude. Skupno lahko kupec zahteva največ polovico kupnine. Prodajalec ne sme odkloniti izročitve nepremičnine, če si je kupec pridržal pravico zadržati del kupnine.

Ob izročitvi in prevzemu novogradnje, mora prodajalec kupca opozoriti na pravico, da zahteva odpravo napak, ki se ugotovijo ob prevzemu in na pravico zahtevati plačilo pogodbene kazni zaradimorebitne zamude z izročitvijo nepremičnine, ter ga seznaniti, da bo te pravice izgubil, če jih ob prevzemu ne bo uveljavil. Če ga na te možnosti, pravice in pravne posledice ne opozori, lahko kupec te pravice uveljavi tudi kasneje.

Pri prevzemu novogradnje mora kupec preveriti ali je prodajalec izpolnil določila pogodbe. Pri ogledu in prevzemu nedokončanih hiš, ki se običajno prodajajo v tretji ali četrti gradbeni fazi, mora biti kupec pozoren ali so zgrajene v skladu s pogodbo. Namreč, standardi, kaj pomenijo posamezne gradbene faze, še niso dorečeni, zato je najbolje, da je pri prevzemu prisoten kupčev izvedenec. Ob prevzemu pogodbeni stranki sestavita zapisnik, v katerega zavedeta vse pomanjkljivosti in očitne jasno razvidne morebitne napake novogradnje.

Kot smo že predhodno navedli, mora prodajalec novogradnje zagotoviti pogoje oz. podati predlog za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca. Torej, omogočiti mora vpis nepremičnine v zemljiško knjigo. Če gre za prodajo enostanovanjske stavbe, je rok za izpolnitev pogojev naveden v pogodbi, pri prodaji posameznih delov stavbe, torej pri prodaji etažne lastnine, pa mora prodajalec vložiti predlog za vpis v zemljiško knjigo roku dveh mesecev po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja za stavbo. V nasprotnem primeru lahko vsak kupec posameznih delov sam poda predlog za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo in zadrži 5 % kupnine. Višina pogodbene kazni za prodajalca je identična zadržani. Od prodajalca pa lahko zahteva tudi povrnitev stroškov, ki so nastaliv zvezi z vpisom.

Nastanek besedila: junij 2009.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog