Vprašanja - Zakonodaja
Število ustreznih rezultatov: 334
Stran: ... 4 5 6 7 8 9 10 ...
Dovoljenja za objekte na bivšem zaprtem območju (NN)
Kakšen je postopek izdaje uporabnega dovoljenja za objekt, ki se nahaja na območju Kočevske Reke, ki je bila včasih t.i. zaprto območje oziroma ali je možno uporabiti določbo 100.j člena zakona o graditvi objektov? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Dovolitev agromelioracije, ki ni poseg v prostor (NN)
Ali je za agromelioracijo, ki ne pomeni posega v prostor, npr.iz druge alinee drugega odstavka 80. člena ZKZ, sploh potrebno izdajati upravni akt (dovoljenje)? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Dovoljenje za postavitev reklamnih panojev (NN)
Ali je potrebno dovoljenje tudi za postavitev reklamnih panojev ob državnih cestah in kakšna dovoljenja so potrebna za panoje ob državnih in lokalnih cestah? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Pogoji za prodajo občinskega zemljišča (NN)
Pod kakšnimi pogoji lahko občina proda nezazidano stavbno zemljišče brez javnega razpisa? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Kdo lahko izvaja strokovno nadzorstvo nad gradnjo? (NN)
Ali v skladu z veljavno zakonodajo (o graditvi objektov) sme projektant, ki je izdelal projektno dokumentacijo za določeni, objekt, na istem objektu izvajati tudi strokovno nadzorstvo nad gradnjo? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Projektna dokumentacija izdelana v tujini (NN)
Kako naj se v Republiki Sloveniji uporablja projektna dokumentacija, ki je bila izdelana v tujini? Ali mora biti projektna dokumentacija, izdelana v tujini, pregledana in usklajena s slovensko zakonodajo in predpisi in kdo lahko izvede takšno nostrifikacijo? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Odškodnina za razlastitev (NN)
Kateri stroški naj bi bili povezani z razlastitvijo tako, da bi jih bilo šteti v odškodnino poleg vrednosti nepremičnine? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Zahtevni objekt po ZGO (NN)
Ali se otroški vrtec, katerega bruto tlorisna kvadratura je cca 1100 m2, ki bo pritličen s kapaciteto 110 otrok v dnevnem varstvu in naslednjo konstrukcijsko zasnovo: pasovni temelji, opečne stene v rastru cca 6.00 m, AB plošča nad pritličjem in klasična lesena streha, šteje za zahtevni objekt po določbah ZGO? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Pravni status občinske ceste (NN)
Kakšen je pravni status občinske ceste, ki pa pravno ne obstaja. Ali jo je mogoče šteti kot del cestnega omrežja in kaj se šteje za javni pločnik? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Oprostitev plačila komunalnega prispevka (NN)
Kdo je pristojen za odločanje o oprostitvi plačila komunalnega prispevka? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NN)
Zakaj in na kateri podlagi se pobira nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Pridobivanje zemljišč za gradnjo avtocest (NN)
Kako se pridobivajo zemljišča, potrebna za gradnjo avtocest? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Kdo plača nadomestilo za spremembo namembnosti? (NN)
Kdo je dolžan plačati nadomestilo zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča, če je zemljišče namenjeno gradnji javne infrastrukture? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Program opremljanja stavbnih zemljišč (NN)
Kakšen akt naj bi bil program opremljanja stavbnih zemljišč (odlok, odredba, pravilnik, navodilo) in kakšen bi bil ustrezen postopek sprejema? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Kam spadajo objekti avtocestnih baz? (NN)
Ali je mogoče objekte avtocestnih baz, površine skladišč posipa soli in same uprave podjetij za vzdrževanje avtocest, ki so namenjeni oziroma se uporabljajo za vzdrževanje avtocest, skladno s še veljavnimi določbami zakona o stavbnih zemljiščih iz leta 1984 šteti za del javne infrastrukture oziroma za del javne ceste, od katere se ne plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Prodaja zemljišča preko javnega razpisa (NN)
Kateri občinski organ je pristojen za odločanje o tem, ali bo zemljišče prodano prek javnega razpisa ali ne? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Uveljavitev prostorskega plana (NN)
Ali dobi zemljišče status nezazidanega stavbnega zemljišča v trenutku uveljavitve prostorskega plana? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Način odmere komunalnega prispevka (NN)
Ali se komunalni prispevek odmeri z odločbo ali s sklepom in ali mora ta dokument vsebovati tudi pouk o pravnem sredstvu? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Vrednotenje vlaganj v izgradnjo komunalne infrastrukture (NN)
Kako se pri izračunu komunalnega prispevka ovrednotijo minula vlaganja v izgradnjo komunalne infrastrukture? ali je mogoče vključiti tudi stroške izgradnje primarnega omrežja? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NN)
Ali so izjeme od obveznosti plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Kdo izda potrdilo o neobstoju predkupne pravice? (NN)
Kateri občinski upravni organ izda potrdilo na zahtevo prodajalca ali kupca, da predkupna pravica ne obstaja? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Postopek za izračun komunalnega prispevka (NN)
Kaj so to začeti postopki oziroma ali se za to šteje datum vloge za izdajo lokacijskega dovoljenja? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Prodaja občinskih objektov za gradnjo javnih ustanov (NN)
Ali občina lahko proda ali odda zemljišča brez javnega razpisa za gradnjo objektov javne infrastrukture ali za gradnjo objektov za potrebe zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, športa ali javne uprave osebam zasebnega prava, ki bodo opravljale dejavnosti iz 2. in 3. alinee 48.člena zakona o stavbnih zemljiščih? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Črna gradnja in predkupna pravica (NN)
Ali je mogoče izdati potrdilo, da na zemljišču, na katerem je zgrajen objekt brez predpisanih dovoljenj (črna gradnja), predkupna pravica ne obstaja, oziroma ali je mogoče šteti takšno zemljišče za zazidano stavbno zemljišče? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Odločba o odmeri komunalnega prispevka (NN)
Ker je s 44. členom ZSZ je določeno, da odločbo o odmeri komunalnega prispevka na zahtevo investitorja izda občinska uprava, se zaradi prehodnih določb 57. člena, ki določa, da se do uveljavitve predpisov iz 42. člena, vendar najdlje 18 mesecev po uveljavitvi ZSZ, komunalni prispevek odmerja po dosedanjih predpisih, se postavlja vprašanje, čigava je sploh pristojnost izdaje odločb o odmeri komunalnega prispevka v prehodnem obdobju in po končanem prehodnem obdobju? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Definicija gradbene parcele (NN)
Ali je stavbna parcela stavbišče ali gradbena parcela (stavbišče + funkcionalno zemljišče) oziroma če je to gradbena parcela, kako pridobiti podatke, saj v večini primerov objekti nimajo določenega funkcionalnega zemljišča? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Gradnja na kmetijskem zemljišču (NN)
Ali je mogoče graditi na kmetijskem zemljišču II. kmetijskega območja? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Komunalni prispevek (NN)
Ali predstavljajo stroški prve izgradnje komunalne opreme, glede na določbe prvega odstavka 1. člena navodila za izračun komunalnega prispevka, stroške že zgrajene (obstoječe) komunalne opreme na območju, kjer investitor gradi oziroma kako se takšni stroški lahko ugotavljajo in vključujejo v program opremljanja stavbnih zemljišč ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Soglasja k lokacijski dokumentaciji (NN)
S katerimi zakoni je določeno, kdo so soglasjedajalci k lokacijskim dokumentacijam oziroma lokacijskim dovoljenjem? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Različno obravnavanje črnih gradenj (NN)
Zakaj se črne gradnje različnih investitorjev obravnavajo različno oziroma zakaj se ne ukrepa zoper črne gradnje, npr. mejne prehode z Republiko Hrvaško? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Stran: ... 4 5 6 7 8 9 10 ...
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog