Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo

Uredba velja od 19.9.2007. Zakonodaja se spreminja. Veljavnost uredbe in morebitne spremembe preverite v Registru predpisov RS.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina)

Ta uredba določa vsebino in obliko programa opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: program opremljanja) ter ureja druga vprašanja, povezana s pripravo in sprejemanjem programa opremljanja.

2. člen

(namenska poraba sredstev zbranih s komunalnimi prispevki)

(1) Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina z odlokom, s katerim sprejme občinski proračun, določi komunalni prispevek kot namenski prihodek.

(2) Sredstva, zbrana s komunalnimi prispevki, lahko občina porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna in programom opremljanja.

3. člen

(pojmi)

(1) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.

(2) Podlage za odmero komunalnega prispevka so obračunska območja, stroški komunalne opreme, preračun stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.

(3) Za parcelo po tej uredbi se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.

(4) Za parcelo po tej uredbi se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.

4. člen

(vsebina programa opremljanja)

(1) S programom opremljanja se določi komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je treba zgraditi in rekonstruirati skladno s prostorskim aktom občine, in roke za gradnjo komunalne opreme po posameznih enotah urejanja prostora. Za komunalno opremo se določijo tudi podlage za odmero komunalnega prispevka.

(2) S programom opremljanja se opredeli tudi roke in način opremljanja stavbnih zemljišč z elektroenergetskim omrežjem.

5. člen

(komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki jo je treba zgraditi)

(1) Komunalna oprema, ki jo je treba zgraditi, se določi tako, da se:
    – ugotovi ustreznost in zmogljivost obstoječe komunalne opreme,
    – iz prostorskega akta in drugih razvojnih aktov občine ugotovi komunalno opremo, ki jo je treba zgraditi vključno z njeno zmogljivostjo in ravnijo oskrbe glede na pričakovane potrebe,
    – za komunalno opremo, ki jo je treba zgraditi, oceni višina stroškov gradnje.

(2) Komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je potrebno zgraditi, se navede in opiše z osnovnimi podatki ter prikaže na karti, ki je pripravljena v merilu prostorskega akta, ki je podlaga za pripravo programa opremljanja.

(3) Na osnovi potreb po komunalni opremi, oceni stroškov njene gradnje in ocenjenih finančnih možnosti občine se določijo prioritete gradnje komunalne opreme.

(4) Vsebina programa opremljanja je podlaga za finančno načrtovanje občine za investicije s področja komunalne opreme.

6. člen

(komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki jo je treba rekonstruirati)

Program opremljanja določa tudi komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo po posameznih vrstah in posameznih enotah urejanja prostora, ki jo je treba rekonstruirati. Pri določitvi te komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture je treba upoštevati tudi smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki se nanašajo na rekonstrukcijo komunalne opreme in so jih nosilci urejanja prostora podali k prostorskemu aktu.

7. člen

(roki za gradnjo ali rekonstrukcijo komunalne opreme)

(1) Roki za gradnjo nove komunalne opreme ali njeno rekonstrukcijo se določijo na podlagi opredeljenih prioritet. Za vsako posamezno leto se določi, katero komunalno opremo je treba zgraditi ali rekonstruirati. Roki se opredelijo vsaj za naslednja štiri leta.

(2) V programu opremljanja morajo biti z datumom predvidenega začetka in datumom predvidenega dokončanja opredeljene najmanj naslednje aktivnosti:
    – pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic na zemljiških parcelah, ki bodo služile komunalni opremi;
    – izdelava potrebne projektne in tehnične dokumentacije v skladu s predpisi s področja graditve objektov;
    – gradnja ali rekonstrukcija komunalne opreme;
    – tehnični pregled in izdaja uporabnega dovoljenja za komunalno opremo.

8. člen

(podlage za odmero komunalnega prispevka)

Program opremljanja mora vsebovati naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka:
    – obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,
    – izračunane skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih in
    – preračun obračunskih stroškov opremljanja na m2 parcele oziroma na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih.

9. člen

(vrste programov opremljanja)

(1) Program opremljanja vsebuje:
    – podrobnejšo določitev komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, ki jo je treba zgraditi ali rekonstruirati, ter roke za gradnjo in rekonstrukcijo komunalne opreme po posameznih enotah urejanja prostora;
    – podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo;
    – podlage za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo, katere gradnja je predvidena v občinskem proračunu za tekoče oziroma naslednje leto.

(2) Občina lahko sprejme tudi program opremljanja, ki vsebuje samo podlage iz druge alinee prejšnjega odstavka, če ne namerava graditi komunalne opreme v naslednjih štirih letih.

(3) Programi opremljanja se sprejemajo za celotno območje občine, lahko pa tudi le za posamezne dele občine.

10. člen

(obračunska območja)

(1) Obračunska območja se ob spremembah in dopolnitvah programa opremljanja lahko združujejo ali delijo, če so izpolnjeni pogoji iz te uredbe.

(2) Za komunalno opremo s statusom grajenega javnega dobra se praviloma določi eno obračunsko območje za posamezno komunalno opremo na celotnem območju občine.

11. člen

(določanje stroškov)

(1) Za posamezno vrsto komunalne opreme se določijo obračunska območja.

(2) Za posamezno obračunsko območje se določijo skupni stroški komunalne opreme v tem obračunskem območju.

(3) Skupni stroški se financirajo iz komunalnega prispevka, proračuna občine, proračuna države in iz drugih virov. Občina določi delež skupnih stroškov, ki se financirajo s komunalnim prispevkom. Ta delež predstavlja obračunske stroške.

(4) Na zavezance se kot komunalni prispevek prenese le del skupnih stroškov, ki predstavljajo obračunske stroške. Vsota vseh komunalnih prispevkov, ki se bodo po oceni zbrali, predstavlja obračunske stroške.

(5) Delež skupnih stroškov, ki bo pokrit s komunalnim prispevkom, se za posamezno komunalno opremo določi na nivoju cele občine, če se pripravlja program opremljanja za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine. Če se program opremljanja pripravlja le za del območja občine se deleži skupnih stroškov za posamezno komunalno opremo po posameznih območjih lahko razlikujejo vendar razlika med največjim in najmanjšim deležem ne sme presegati višine najmanjšega deleža.

(6) Obračunski stroški se preračunajo na m2 parcele in m2 neto tlorisne površine za posamezno komunalno opremo na obračunskem območju.

12. člen

(opredelitev skupnih stroškov)

(1) Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.

(2) Kot skupni stroški gradnje komunalne opreme se upoštevajo naslednji stroški:
    – stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo komunalne opreme,
    – stroški odkupa nepremičnin, stroški odškodnin zaradi razlastitve nepremičnin ter omejitev lastninske pravice ter stroški rušitev, ki so potrebni zaradi gradnje komunalne opreme in
    – stroški gradnje komunalne opreme (stroški materiala, stroški dela, stroški gradbene opreme, stroški režije).

(3) Kot skupni stroški gradnje komunalne opreme se ne upoštevajo naslednji stroški:
    – vzdrževanje, obnavljanje ali nadomeščanje obstoječe komunalne opreme, ki služi nemotenemu delovanju te infrastrukture,
    – prilagajanje obstoječe komunalne opreme oskrbnim in tehničnim standardom in
    – odpravljanje pomanjkljivosti na obstoječi komunalni opremi, ki onemogočajo njeno normalno delovanje.

(4) Zaradi natančne opredelitve skupnih stroškov, ki v občini pripadajo posamezni komunalni opremi, se odhodke in druge izdatke za komunalno opremo izkazuje po kontih in podkontih, ki natančno določajo oziroma razmejujejo vsebino porabe sredstev po ekonomskih in funkcionalnih namenih ter po neposrednih proračunskih porabnikih.

(5) Skupni stroški se ugotavljajo na enega izmed naslednjih načinov, in sicer:
    – na podlagi dejanskih stroškov investicije;
    – na podlagi investicijske dokumentacije projekta ali na osnovi sredstev, ki so v proračunu občine rezervirani za dograditev projekta v tekočem ali naslednjem letu;
    – na podlagi evidenc iz poslovnih knjig, ki jih vodijo neposredni proračunski porabniki;
    – na podlagi stroškov, ki so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob gradnji nove opreme, ki je po zmogljivostih in namenu podobna obstoječi ter zagotavlja podobno raven oskrbe.

(6) Občina določi tisti način ugotavljanja skupnih stroškov, za katerega občina meni, da predstavlja realno vrednost.

(7) Ne glede na določbe 16. člena te uredbe se skupni stroški lahko izračunajo tudi za posamezno obračunsko območje, če občina razpolaga z dovolj podrobnimi podatki o stroških komunalne opreme na tem obračunskem območju.

13. člen

(obračunski stroški komunalne opreme)

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju je višina obračunskih stroškov komunalne opreme. Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.

14. člen

(preračun na enoto mere)

(1) Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je treba izračunane obračunske stroške preračunati na enoto mere, ki se uporabljajo za odmero komunalnega prispevka. Preračun se opravi na naslednji način:

Cp(ij) = OS(ij)/∑A(j) in Ct(ij) = OS(ij) /∑T(j)

Zgornje oznake pomenijo:
    Cp(ij) strošek opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju,
    Ct(ij) strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju,
    OS(ij) obračunski stroški investicije za določeno komunalno opremo na obračunskem območju,
    ∑A(j) vsota površin vseh parcel oziroma delov parcel, ki ležijo na obračunskem območju, zmanjšana za površine namenjene objektom grajenega javnega dobra,
    ∑T(j) vsota površin vseh neto tlorisnih površin na obračunskem območju.

(2) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.

(3) Kot vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo neto tlorisne površine vseh obstoječih objektov ter dopustne neto tlorisne površine na še nezazidanih parcelah. Te se za predvidene objekte izračunajo na podlagi prostorskega akta občine in regije.

(4) Kot vsota površin vseh parcel oziroma delov parcel, ki ležijo na obračunskem območju, se upošteva površina zemljiških parcel, na katerih je v skladu s prostorskim aktom dovoljeno graditi. Tako dobljeno vrednost se zmanjša za površine namenjene objektom grajenega javnega dobra.

(5) Stroški opremljanja se izračunajo za vsako vrsto komunalne opreme posebej po obračunskih območjih.

(6) Če se pripravlja program opremljanja za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine, preračunani obračunski stroški na enoto mere na obračunskih območjih komunalne opreme iste vrste v posamezni občini ne smejo bistveno odstopati. Za bistveno odstopanje se šteje, če je razlika med najvišjimi in najnižjimi stroški na enoto mere več kot dvakratna.

15. člen

(preračun skupnih stroškov na obračunsko območje)

(1) Skupne stroške za dolžinski oziroma kvadratni meter izvedbe posamezne vrste komunalne opreme se določi na naslednji način:

Cm(i) = S(i) / L(i)

Zgornje oznake pomenijo:
    S(i) višina skupnih stroškov za določeno vrsto komunalne opreme na celotnem območju občine,
    L(i) dolžina voda posamezne vrste komunalne opreme oziroma površina javne površine na celotnem območju občine,
    Cm(i) skupni strošek za dolžinski oziroma kvadratni meter izvedbe posamezne vrste komunalne opreme.

(2) Skupni stroški se za vsako vrsto komunalne opreme na obračunskem območju določijo na naslednji način:

S(ij) = L(ij) · Cm(i)

Zgornje oznake pomenijo:
    S(ij) višina skupnih stroškov za določeno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju,
    L(ij) dolžina voda posamezne vrste komunalne opreme oziroma površina javne površine na obračunskem območju,
    Cm(i) skupni strošek za dolžinski oziroma kvadratni meter izvedbe posamezne vrste komunalne opreme.

16. člen

(indeksiranje stroškov opremljanja)

(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cp(ij)) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ct(ij)), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.

17. člen

(oblika in objava programa opremljanja)

(1) Program opremljanja se sprejme z odlokom. Kot odlok se sprejme celoten program opremljanja ali le tisti njegov del, ki določa:
    – obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,
    – izračunane skupne in obračunske stroške po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
    – preračun obračunskih stroškov na m2 parcele in na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah opreme in obračunskih območjih in
    – morebitna podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, ki so razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine, olajšave in oprostitve za določene kategorije objektov ter možnost obročnega odplačevanja komunalnega prispevka.

(2) Če je program opremljanja pripravljen za območja, na katerih se s prostorskim aktom predvideva gradnja nove ali rekonstrukcija obstoječe komunalne opreme ali objektov in omrežij druge gospodarske javne infrastrukture, mora le-ta vsebovati tudi podrobnejšo določitev komunalne opreme, ki jo je treba zgraditi ali rekonstruirati in roke za gradnjo ali rekonstrukcijo po posameznih enotah urejanja prostora.

(3) Obračunska območja so opredeljena, ko je iz besedila odloka razvidna njihova enolična identifikacija v grafičnem izrisu teh območij.

(4) Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja in prostorski akti, ki so bili upoštevani pri pripravi programa opremljanja, projektne in investicijske dokumentacije ter drugi dokumenti in strokovne podlage, ki so bili potrebni za določitev višine skupnih in obračunskih stroškov ter določitev stroškov Cp(ij) in Ct(ij), so na vpogled na sedežu občine.

18. člen

(ugotavljanje neznanih dolžin vodov komunalne opreme)

Če za določeno obračunsko območje obstoječe komunalne opreme niso znane dolžine vodov posamezne vrste komunalne opreme in zato ni mogoče uporabiti enačbe iz 16. člena te uredbe, se do izdelave katastra komunalne opreme dolžina voda izračuna na naslednji način:

L(i) = k · ∑√A(j)

Zgornje oznake pomenijo:
    L(i): dolžina voda posamezne vrste komunalne opreme oziroma površina javne površine na celotnem območju občine,
    ∑√A(j): vsota kvadratnih korenov iz površin vseh parcel na obračunskem območju,
    K: faktor gostote na obračunskem območju. V primeru pretežnega priključevanja objektov na vode posamezne vrste komunalne opreme z obeh strani voda faktor gostote znaša 0,8. V primeru pretežnega priključevanja objektov na vode posamezne vrste komunalne opreme z ene strani voda faktor gostote znaša 1,0.

2. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen

(stroški opremljanja na podlagi dosedanjih programov opremljanja)

(1) Ne glede na določbe te uredbe se lahko na obračunskih območjih komunalne opreme, za katera je bil sprejet program opremljanja v skladu z Navodilom o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99), višina skupnih stroškov opremljanja določi na podlagi podatkov iz tako sprejetega programa opremljanja.

(2) Višina skupnih stroškov se indeksira s povprečnim letnim indeksom cen iz 17. člena te uredbe na začetek leta, v katerem se pričakuje, da bo program opremljanja sprejet.

20. člen

(veljavnost programov opremljanja)

(1) Programi opremljanja, ki so bili sprejeti na podlagi Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04 in 75/05), se uporabljajo še največ šest mesecev po sprejemu občinskega prostorskega načrta.

(2) Občine do sprejema občinskega prostorskega načrta lahko sprejemajo programe opremljanja na podlagi veljavnih prostorskih aktov in ob smiselni uporabi te uredbe.

21. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05).

22. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 00719-82/2007/8

Ljubljana, dne 23. avgusta 2007

EVA 2007-2511-0002

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
    Predsednik

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog