Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot

Uredba velja od 1.7.2007. Zakonodaja se spreminja. Veljavnost uredbe in morebitne spremembe preverite v Registru predpisov RS.

Na podlagi prvega odstavka 8. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES in 47/06 – ZEN) ter prvega odstavka 80. člena in tretjega odstavka 91. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov

1. člen

(1) Ta uredba določa označevanje stanovanj in poslovnih prostorov, smiselno pa se uporablja tudi za bivalne enote v skladu s stanovanjskim zakonom.

(2) Ta uredba določa tudi določanje številk stanovanj in poslovnih prostorov in njihovih sprememb.

(3) Ta uredba se ne uporablja za stavbe z enim delom.

(4) Gradbeno ločeni prostori, ki pripadajo stanovanju ali poslovnemu prostoru, so individualni prostori v skladu s stanovanjskim zakonom.

2. člen

(1) Stanovanja in poslovni prostori se označijo z oznako.

(2) Na oznaki za stanovanje se vpiše številko stavbe iz katastra stavb in številko stanovanja. Na oznaki za poslovne prostore se vpiše številko stavbe iz katastra stavb in številko poslovnega prostora.

(3) Na oznaki za druge, gradbeno ločene prostore, ki pripadajo stanovanju ali poslovnemu prostoru, se poleg številk iz prejšnjega odstavka pripiše dodatek.

(4) Podatke o stavbi iz katastra stavb lahko za potrebe označitve stanovanj in poslovnih prostorov po tej uredbi pridobi upravnik stavbe, če stavba nima upravnika, pa lastnik oziroma najemnik stanovanja ali poslovnega prostora (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) na pisno zahtevo, ki jo izroči neposredno pri Geodetski upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava), ali jo pošlje po pošti ali po elektronski poti, oziroma na ustno zahtevo, vloženo po telefonu. Geodetska uprava posreduje zahtevane podatke brezplačno na način, kot jih želi pridobiti vlagatelj.

(5) Če številka stavbe iz katastra stavb še ni določena, je treba v katastru stavb pred označitvijo stanovanj in poslovnih prostorov rezervirati številko stavbe v skladu s predpisi, ki urejajo vpise v kataster stavb. Rezervirano številko stavbe se uporabi za označitev stanovanj in poslovnih prostorov ter vpis stavbe in delov stavb v kataster stavb.

(6) Stanovanja in poslovni prostori se oštevilčijo z zaporedno številko v okviru stavbe in fizično označijo pred vpisom stavbe ali dela stavbe v kataster stavb. Številka stanovanja in številka poslovnega prostora se po izvedeni označitvi vpišeta v kataster stavb.

(7) Če je stavba že vpisana v kataster stavb in so stanovanjem in poslovnim prostorom v katastru stavb že določene številke stanovanj in poslovnih prostorov, vendar stanovanja in poslovni prostori še niso fizično označeni, se uporabijo številke stanovanj in poslovnih prostorov, vpisane v katastru stavb, in se označitev izvede v skladu s to uredbo.

3. člen

(1) Številka stanovanja in poslovnega prostora se vpiše na oznaki za stanovanje in poslovni prostor tako, da se vpiše številka stavbe brez številke katastrske občine in številka stanovanja in poslovnega prostora. Za druge, gradbeno ločene prostore, ki pripadajo stanovanju ali poslovnemu prostoru, se na oznako poleg številke stanovanja in poslovnega prostora pripiše dodatek v obliki črke (npr. klet, ki pripada stanovanju številka 12 v stavbi številka 112, se označi z oznako 112-12A). Številka stanovanja, poslovnega prostora ali gradbeno ločenega prostora, ki pripada stanovanju ali poslovnemu prostoru, se vpiše brez vodilnih ničel.

(2) Na oznaki je pred številko stavbe napis »Stavba«, pred številko stanovanja pa je glede na vrsto stanovanjske enote napis »Stanovanje« ali »Bivalna enota«, če je označen poslovni prostor, pa napis »Poslovni prostor«.

(3) Oblika in velikost oznake s primerom oznake za stanovanje in poslovni prostor je določena v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe. Oblika in velikost oznake s primerom oznake za drug, gradbeno ločen prostor, ki pripada stanovanju ali poslovnemu prostoru, je določena v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.

4. člen

(1) Oznaka stanovanja in poslovnega prostora mora biti trajno nameščena na vidnem mestu nad ali ob glavnih vhodnih vratih.

(2) Oznaka drugih, gradbeno ločenih prostorov, ki pripadajo stanovanju ali poslovnemu prostoru, se namesti, če imajo ti prostori svoj vhod.

(3) Če je stanovanje, poslovni prostor ali drug, gradbeno ločeni prostor v objektu, ki je predmet varovanja po zakonu, ki ureja varstvo kulturne dediščine, in bi oznaka v trajni obliki na vidnem mestu nad ali ob glavnih vhodnih vratih povzročila spremembo lastnosti, vsebine, oblike ter s tem vrednosti kulturne dediščine, se oznaka ne namesti.

5. člen

(1) Spremembe številk stanovanj in poslovnih prostorov se lahko izvedejo, če so številke stanovanj in poslovnih prostorov vpisane v kataster stavb.

(2) Stanovanja in poslovni prostori, ki nastanejo z združitvijo stanovanj ali poslovnih prostorov, se oštevilčijo s številko stanovanja in poslovnega prostora z največjo neto tlorisno površino. Za stanovanja in poslovne prostore, ki nastanejo z delitvijo stanovanj ali poslovnih prostorov, se za stanovanje ali poslovni prostor, ki ima največjo neto tlorisno površino, uporabi obstoječa številka stanovanja in poslovnega prostora, ostala novo nastala stanovanja ali poslovni prostori pa se oštevilčijo z naslednjimi prostimi številkami stanovanj in poslovnih prostorov v okviru stavbe.

(3) Obrazec zahteve za spremembo številk stanovanj in poslovnih prostorov, ki vsebuje primerjalni seznam, ki za vsako stanovanje ali poslovni prostor izkazuje podatke o številki dela stavbe ter podatke o stari in novi številki stanovanja in poslovnega prostora, vloži vlagatelj na način iz četrtega odstavka 2. člena te uredbe pri geodetski upravi. Obrazec zahteve iz tega odstavka objavi geodetska uprava na svojih spletnih straneh.

6. člen

Upravnik, lastnik ali najemnik stanovanja ali poslovnega prostora lahko pri geodetski upravi pridobi nalepke za označitev celotne stavbe brezplačno.

7. člen

(1) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati stare označitve, ki niso v skladu s to uredbo.

(2) Če v stavbi ob uveljavitvi te uredbe že obstaja oštevilčba stanovanj in poslovnih prostorov, ki ustreza določbam te uredbe, se ta oštevilčba ohrani in izvede fizična označitev do začetka razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb.

8. člen

Za že zgrajene stavbe se označevanje stanovanj in poslovnih prostorov izvede do začetka razgrnitve podatkov o stavbah in delih stavb.

9. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot (Uradni list RS, št. 134/03).

10. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 00719-32/2006/12

Ljubljana, dne 8. junija 2006

EVA 2006-2511-0009

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
    Predsednik

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog