zakon o davku na vodna plovila

Zakon velja od 1.1.2007. Zakonodaja se spreminja. Veljavnost zakona in morebitne spremembe preverite v Registru predpisov RS.

 
ZAKON

O DAVKU NA VODNA PLOVILA (ZDVP)


1. člen
(vsebina zakona)

Ta zakon ureja davek na vodna plovila (v nadaljnjem besedilu: davek od plovil).

2. člen
(predmet obdavčitve)

Davek od plovil se plačuje od:
- plovil daljših od petih metrov, ki so vpisana v evidencah, vzpostavljenih na podlagi zakonov, ki urejajo plovbo po morju in celinskih vodah, (v nadaljnjem besedilu: evidence plovil), razen plovil v gradnji,
- plovil daljših od petih metrov, katerih lastniki oziroma lastnice (v nadaljnjem besedilu: lastniki) so rezidenti Republike Slovenije in izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil iz prejšnje alineje, vendar v njih niso vpisana ter
- plovil daljših od petih metrov, katerih lastniki so rezidenti Republike Slovenije in izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil iz prve alineje tega člena, vendar v njih niso vpisana, ker so registrirana v tujini.

3. člen
(pripadnost davka)

(1) Prihodki od davka od plovil po tem zakonu, katerih lastniki so rezidenti Republike Slovenije, pripadajo občini glede na stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež zavezanca oziroma zavezanke za davek od plovil (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec).

(2) Prihodki od davka od plovil po tem zakonu, katerih lastniki so nerezidenti, pripadajo občini glede na sedež organa, pristojnega za vodenje evidence plovil.

4. člen
(davčni zavezanec)

(1) Davčni zavezanec je lastnik plovila, ki je kot tak evidentiran v davčni evidenci iz 9. člena tega zakona.

(2) Pri solastništvu oziroma skupnem lastništvu plovila je davčni zavezanec vsak solastnik oziroma solastnica (v nadaljnjem besedilu: solastnik) oziroma vsak skupni lastnik oziroma skupna lastnica (v nadaljnjem besedilu: skupni lastnik) plovila, pri čemer solastniki odgovarjajo za plačilo davka po tem zakonu sorazmerno z višino svojega solastniškega deleža, skupni lastniki pa so za plačilo davka odgovorni solidarno.

(3) Solastniki oziroma skupni lastniki posameznega plovila lahko sporazumno določijo osebo, ki se v davčni evidenci evidentira kot zastopnik oziroma zastopnica (v nadaljnjem besedilu: zastopnik) solastnikov oziroma skupnih lastnikov plovila in je s tem pooblaščena za opravljanje vseh aktivnosti v zvezi z odmero in plačilom davka po tem zakonu ter sporočanje vseh podatkov, ki jih davčni urad vodi v skladu s tem zakonom.

(4) Davčni zavezanec za davek od plovila, ki je predmet pogodbe o lizingu ali pogodbe o zakupu, je lahko tudi uporabnik oziroma uporabnica (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) plovila, če lastnik in uporabnik plovila o tem skupno obvestita davčni urad najpozneje do odmere davka.

5. člen
(davčna obveznost)

(1) Davčna obveznost se ugotavlja za obdobje koledarskega leta.

(2) Davčna obveznost se za koledarsko leto ugotovi kot seštevek splošnega dela obveznosti, dela obveznosti, ki se nanaša na dolžino plovila in dela obveznosti, ki se nanaša na moč pogona plovila in se za posamezno plovilo izračuna na naslednji način:

višina letne obveznosti = splošni del obveznosti + (obveznost za vsak meter x dolžina plovila) + (obveznost za vsak kilovat x moč pogona v kilovatih),

pri čemer se upoštevajo zneski iz naslednje tabele:


Razred dolžine plovila
(v metrih)
Splošni del obveznosti za plovilo
(v eurih)
Obveznost za vsak meter plovila
(v eurih)
Obveznosti za vsak kilovat moči pogona
(v eurih)
Nad
do
   
5
8
10,0
2,50,5
8
12
15,0
3,01,0
12
 
20,0
3,52,0

(3) Če je davčni zavezanec postal lastnik oziroma uporabnik plovila med koledarskim letom, se obveznost ugotovi za dejansko obdobje lastništva oziroma uporabe plovila, sorazmerno glede na čas lastništva oziroma uporabe plovila v koledarskem letu.

(4) Obveznost za dejansko obdobje lastništva oziroma uporabe plovila v skladu s tretjim odstavkom tega člena se ugotovi na naslednji način:

obveznost za dejansko obdobje = (davčna obveznost za koledarsko leto/365) x dejansko število dni lastništva oziroma uporabe plovila v koledarskem letu.

6. člen
(znižanje davčne obveznosti)

(1) Davčno obveznost, ugotovljeno v skladu z drugim in četrtim odstavkom 5. člena tega zakona, se glede na življenjsko dobo plovila oziroma pogona plovila zniža v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena.

(2) Del obveznosti, ki se nanaša na dolžino plovila iz drugega odstavka 5. člena tega zakona, se za vsako leto starosti plovila zniža za 5%, vendar preostanek tega dela davčne obveznosti ne sme biti nižji od 35% tega dela davčne obveznosti za novo plovilo.

(3) Del obveznosti, ki se nanaša na moč pogona plovila iz drugega odstavka 5. člena tega zakona se za vsako leto starosti pogona zniža za 5%, vendar preostanek tega dela davčne obveznosti ne sme biti nižji od 35% tega dela davčne obveznosti za novo plovilo.

(4) Starost plovila se ugotavlja glede na leto izgradnje plovila.

7. člen
(posebno pravilo za plovila, ki se uporabljajo za zasebne namene
in za opravljanje dejavnosti)

(1) Davek na plovila se ne plača za plovila, ki so potrebna za opravljanje registrirane dejavnosti. Ta določba ne velja za plovila, ki se uporabljajo hkrati za zasebne namene in za namene opravljanja registrirane dejavnosti ter za plovila, ki so naložba v kapital in se ne uporabljajo za opravljanje dejavnosti.

(2) Kot zasebni namen v skladu s prejšnjim odstavkom se šteje uporaba plovila za zasebno uporabo lastnika ali uporabnika plovila, njunih zaposlenih ali družinskih članov teh oseb oziroma z njimi povezanih oseb.

(3) Za družinske člane lastnikov, zaposlenih oziroma uporabnikov po drugem odstavku tega člena se šteje: zakonec ali oseba, s katero ta oseba živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice kot zakonska zveza, oseba, s katero ta oseba živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otrok, posvojenec in pastorek ali otrok osebe, s katero ta oseba živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice kot zakonska zveza, ali otrok osebe, s katero ta oseba živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti ter starši in posvojitelji fizične osebe.

(4) Za povezane osebe iz tretjega odstavka tega člena se štejejo:
- vse osebe, v katerih imajo davčni zavezanci iz 4. člena in njihovi družinski člani v posredni ali neposredni lasti več kakor 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, ali več kakor 25% deleža pri vodenju ali nadzoru in
- vse osebe in njihovi družinski člani, ki imajo pri davčnem zavezancu iz 4. člena tega zakona v posredni ali neposredni lasti več kakor 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, ali več kakor 25% deleža pri upravljanju ali nadzoru.

8. člen
(oprostitev davčne obveznosti)

Oprostitev plačila davka od plovil velja za plovila:
- za izvajanje nalog z delovnega področja Policije;
- za izvajanje carinskega in trošarinskega nadzora Carinske uprave Republike Slovenije;
- za izvajanje nalog z delovnega področja Slovenske vojske;
- za izvajanje nalog varovanja morja in celinskih voda, ki so v lasti ministrstva, pristojnega za okolje oziroma občin;
- za izvajanje nalog z delovnega področja Uprave Republike Slovenije za pomorstvo;
- kot muzejski eksponati javno priznanega muzeja;
- tradicionalna in starejša od trideset let, ki so pomembna za ohranjanje kulturne dediščine;
- za jadranje, veslanje ali kot spremljevalna plovila društev za vodne športe;
- za izvajanje nalog reševanja življenj, gašenja oziroma drugih aktivnosti v povezavi z naravnimi nesrečami na morju oziroma celinskih vodah;
- za službene potrebe diplomatskih in konzularnih predstavništev ter posebnih misij, akreditiranih v Republiki Sloveniji, razen konzularnih predstavništev, ki jih vodijo častni konzularni funkcionarji ter
- za službene potrebe mednarodnih organizacij, če tako določajo mednarodne pogodbe, ki veljajo za Republiko Slovenijo.

9. člen
(vodenje davčne evidence za davek od plovil)

(1) Davčna evidenca, ki jo zaradi pravilnega izračunavanja davka po tem zakonu vzpostavi in vzdržuje davčna uprava, vsebuje naslednje podatke:
- evidenčno številko in datum vpisa;
- označbo plovila;
- številko vpisa in naziv evidence plovil oziroma vpisnika, v katerega je plovilo vpisano;
- vrsto oziroma tip plovila;
- dolžino plovila;
- pogon plovila (navedba vrste pogona, leto vgradnje oziroma namestitve in moč posameznega pogona);
- namembnost plovila;
- leto izgradnje plovila;
- datum in opis spremembe plovila oziroma dela plovila, ki je pomemben za odmero davka od plovil;
- podatke o lastniku oziroma lastnikih plovila (osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališče oziroma naziv in sedež ter davčno številko vsakega lastnika plovila);
- podatke o solastniških deležih, če je plovilo v solastnini;
- podatke o zastopniku solastnikov oziroma skupnih lastnikov, če so ga določili v skladu s tem zakonom;
- podatke o uporabniku plovila (osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališče oziroma naziv in sedež, in davčno številko), če je uporabnik na podlagi sporazuma z lastnikom plovila davčni zavezanec po tem zakonu;
- datum izpisa plovila iz evidence plovil in razlog izpisa ter
- druge podatke, ki jih je davčni urad pridobil od zavezanca ali iz drugih virov in so nujno potrebni za odmero davka v skladu s tem zakonom.

(2) Podatke za davčno evidenco davčna služba pridobiva brezplačno iz evidenc plovil, podatke o lastniku pa tudi iz centralnega registra prebivalstva.

10. člen
(obveznost davčnega zavezanca)

(1) Davčni zavezanec mora v roku tridesetih dni od datuma nastale spremembe davčnemu uradu prijaviti vsako spremembo v povezavi s plovilom, zaradi katere se spremeni davčna obveznost po tem zakonu.

(2) V roku iz prejšnjega odstavka mora davčni zavezanec sporočiti davčnemu uradu tudi spremembe vseh drugih podatkov iz prvega odstavka 9. člena tega zakona, če jih ni prej sporočil organu oziroma organizaciji, ki vodi evidenco plovil.

(3) Če plovilo izpolnjuje pogoje za vpis v evidenco plovil, pa v tej evidenci ni vpisano, mora davčni zavezanec sporočiti davčnemu uradu podatke, ki se vodijo v davčni evidenci iz 9. člena tega zakona v roku tridesetih dni po nabavi plovila.

11. člen
(roki za odmero davka od plovil)

(1) Davčni urad odmeri davek za koledarsko leto po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz davčne evidence na dan 1. januarja tekočega leta.

(2) Davčni urad odmeri davek za koledarsko leto najpozneje do 28. februarja tekočega leta.

(3) Za plovila, ki so vpisana v davčno evidenco iz 9. člena tega zakona po 1. januarju tekočega leta oziroma za spremembe, ki so davčnemu uradu sporočene po tem datumu, davčni urad izda odmerno odločbo v roku tridesetih dni od dneva, ko je davčni urad vpisal plovilo prvič v davčno evidenco oziroma od dneva, ko je v davčno evidenco vpisal spremembo podatkov, ki vplivajo na višino davčne obveznosti.

12. člen
(rok za plačilo davka od plovil)

Odmerjeni davek se plača v tridesetih dneh po vročitvi odločbe davčnemu zavezancu.

13. člen
(vračilo plačanega davka)

(1) Če lastnik plovila plovilo odtuji med koledarskim letom ali če je plovilo ukradeno ali uničeno ali če je plovilo izpisano iz evidence plovil zaradi dotrajanosti, lahko davčni zavezanec pri davčnem uradu zahteva vračilo že plačanega davka ali odpis plačila odmerjenega, toda še neplačanega davka.

(2) Davčni urad odobri vračilo oziroma odpis plačila davka le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. pri odtujitvi: sprememba lastništva je vpisana v davčno evidenco in davčni urad je že odmeril davek novemu lastniku plovila oziroma lahko nedvomno ugotovi, da je plovilo zaradi prodaje osebi, ki ni davčni zavezanec po tem zakonu, izvoženo ali odpeljano v drugo državo članico Evropske unije;
2. zaradi kraje ali uničenja plovila: o kraji oziroma uničenju plovila je sestavljen uradni zapisnik, ki ga davčni zavezanec predloži na vpogled davčnemu uradu v izvirniku in je plovilo že izpisano iz evidence plovil;
3. zaradi dotrajanosti plovila: plovilo je izpisano iz evidence plovil in davčni zavezanec dokaže, da se plovilo ne uporablja več.

14. člen
(pooblastilo vladi)

Vlada Republike Slovenije lahko v skladu s sprejeto ekonomsko politiko posamezne zneske iz drugega odstavka 5. člena tega zakona zviša ali zniža, vendar največ za 50% zneskov, določenih s tem zakonom.

15. člen
(pooblastilo ministru, pristojnemu za finance)

Minister ali ministrica, pristojna za finance, lahko predpiše natančnejši način izvajanja tega zakona, zlasti pa posebnosti odmere davka, če je lastnik plovila in s tem davčni zavezanec oseba, ki nima sedeža ali prebivališča v Republiki Sloveniji ter obrazce, potrebne za izvajanje tega zakona.

16. člen
(kazenske določbe)

(1) Z globo od 1.600 eurov do 25.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. ne sporoči ali ne sporoči v predpisanem roku potrebnih podatkov na način določen v prvem in drugem odstavku 10. člena tega zakona;
2. ne sporoči ali ne sporoči v predpisanem roku podatkov o plovilu na način določen v tretjem odstavku 10. člena ter drugega odstavka 18. člena.

(2) Z globo od 420 eurov do 4.100 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(3) Z globo od 210 eurov do 1.200 eurov se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

17. člen
(uporaba drugih predpisov)

Glede vseh vprašanj postopka in pristojnosti davčnega urada, ki niso urejena s tem zakonom, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek ter določbe zakona, ki ureja davčno službo.

18. člen
(vzpostavitev davčne evidence iz 9. člena tega zakona
in odmera davka v letu 2007)

(1) Davčna uprava vzpostavi davčno evidenco iz 9. člena tega zakona najpozneje do 30. aprila 2007.

(2) Davčni zavezanci morajo najpozneje do 31. marca 2007 pri davčnemu uradu prijaviti plovila, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v evidenco plovil, ki v to evidenco niso vpisana in sporočiti vse podatke, potrebne za odmero davka od teh plovil.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek 11. člena tega zakona davčni urad izda odločbe o odmeri davka za leto 2007 na podlagi podatkov iz davčne evidence na dan 31. maja 2007. Odmerne odločbe davčni urad izda najpozneje do 30. junija 2007.

19. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati tretja točka 156. člena, drugi stavek prvega odstavka 157. člena ter 165. člen Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89, ter Uradni list RS št. 48/90, 8/91, 7/93, 18/96-ZDavP, 91/98 in 1/99), ki pa se uporabljajo še do 1. januarja 2007.

20. člen
(začetek veljavnosti in uporabe zakona)

Ta zakon začne veljati 1. januarja 2007, razen 15. člena tega zakona, ki začne veljati naslednji dan po objavi zakona v Uradnem listu Republike Slovenije.Številka: 435-01/06-9/1
Ljubljana, dne 27. oktobra 2006
EPA 1070-IVPodpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog