Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb

Pravilnik velja od 3.12.2004. Zakonodaja se spreminja. Veljavnost pravilnika in morebitne spremembe preverite v Registru predpisov RS.

P R A V I L N I K o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb

1. člen

(področje urejanja)

(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/34/ES z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str 37, z vsemi spremembami) določa minimalne tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati stanovanjske stavbe za posebne namene, v katerih so bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb

(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi pri rekonstrukcijah stavb in spremembah namembnosti stavb v stanovanjske stavbe za posebne namene ali delov stavb v bivalne enote, če so dane tehnične možnosti za njihovo izvedbo. Pri rekonstrukcijah stavb, ki so zavarovane v skladu s predpisi o kulturni dediščini, se lahko odstopi od zahtev, predpisanih s tem pravilnikom, če bi bile zahteve tega pravilnika v izrecnem nasprotju s predpisi o kulturni dediščini in če odstopanje ni takšno, da bi bila zaradi njega ogrožena varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolica.

2. člen

(bivalna enota)

(1) Bivalna enota po tem pravilniku je grajen ali premičen prostor ali skupina prostorov, namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

(2) Bivalne enote se glede na namen in način uporabe razvrščajo na:
    – bivalne enote s sanitarijami in mini kuhinjo,
    – bivalne enote s souporabo sanitarij ali s souporabo kuhinje,
    – bivalne enote s souporabo sanitarij in s souporabo kuhinje.

(3) V grajeni bivalni enoti je treba na prvo ležišče predvideti najmanj 6 m2 površine, na vsako nadaljnje ležišče pa najmanj 4 m2. V to površino se ne šteje površina prostorov za osebno higieno. Ta zahteva ne velja za premične bivalne enote.

3. člen

(splošne zahteve)

(1) Svetla višina prostorov grajene bivalne enote, mora biti vsaj na dveh tretjinah tlorisa prostora najmanj 2,2 m.

(2) Prostori, namenjeni bivanju, spanju in uživanju hrane, morajo imeti napeljavo za oskrbo z električno energijo in zagotovljeno možnost ogrevanja. Prostori ali deli prostorov, namenjeni pripravljanju hrane in osebni higieni, morajo imeti tudi napeljavo in naprave za oskrbo s pitno hladno vodo, možnost priprave tople vode ter priključek na odvod odpadne vode.

(3) Vsaj tisti del bivalne enote, ki je namenjen bivanju, mora biti naravno osvetljen.

(4) Glede varnosti uporabe hodnikov, podestov, stopniščnih ram, balkonov, lož, teras in oken se v stavbah z grajenimi bivalnimi enotami smiselno uporabljajo določbe predpisa, ki ureja minimalne tehnične zahteve za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj.

4. člen

(bivalne enote s sanitarijami in mini kuhinjo)

(1) Sanitarije morajo biti ločene od ostalih prostorov. V njih morajo biti nameščeni najmanj umivalnik in prha z vodovodnima armaturama ter stranišče s splakovalnikom.

(2) Mini kuhinja mora omogočati namestitev kuhinjskega bloka z merama 100 cm x 60 cm ali štedilnika, hladilnika, pomivalnega korita z vodovodno armaturo s standardnimi merami.

(3) V vsaki bivalni enoti mora biti zagotovljena možnost priključitve pralnega stroja.

5. člen

(bivalne enote s souporabo sanitarij in kuhinje)

(1) V sanitarijah, namenjenih souporabi, morajo biti za vsakih pet uporabnikov bivalnih enot nameščeni najmanj po en umivalnik in prha z vodovodno armaturo ter stranišče s splakovalnikom. Stranišča in prhe morajo biti od drugih prostorov ali delov prostorov v souporabi fizično ločeni.

(2) V kuhinji, namenjeni souporabi, mora biti vgrajena najmanj naslednja oprema: štedilnik, hladilnik, pomivalno korito, shrambna omara, delovno-odlagalna površina ter najmanj ena jedilna miza s sedišči.

(3) V vsaj enem od prostorov v souporabi mora biti zagotovljena možnost priključitve pralnega stroja.

6. člen

(bivalne enote s souporabo sanitarij ali s souporabo kuhinje)

(1) Za sanitarije, namenjene souporabi, velja določba prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.

(2) Za kuhinjo, namenjeno souporabi, velja določba drugega odstavka prejšnjega člena.

(3) Glede možnosti priključitve pralnega stroja velja določba tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.

7. člen

(zahteve za projektiranje grajenih bivalnih enot)

Izpolnjevanje zahtev tega pravilnika mora biti razvidno iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, če je v skladu s predpisi o graditvi objektov takšen projekt potreben. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora za vsak tip bivalne enote vsebovati kotirano risbo z vrisano opremo v merilu 1:100.

8. člen

(zahteve za premične bivalne enote)

Za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb se lahko uporabijo samo tiste premične bivalne enote, ki imajo vse funkcije bivalnih enot in ki so bile izdelane skladno s tehničnimi specifikacijami, ki urejajo njihovo ustreznost in imajo izjavo o skladnosti.

9. člen

(nadzorstvo)

Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega pravilnika izvajajo gradbeni inšpektorji.

10. člen

(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 361-00-151/2002

Ljubljana, dne 5. oktobra 2004.

EVA 2004-2511-0123

mag. Janez Kopač l. r.
    Minister
    za okolje, prostor in energijo

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog