Vprašanja - Zakonodaja
Število ustreznih rezultatov: 334
Stran: ... 3 4 5 6 7 8 9 ...
Dedovanje po otroku (H.G.)
Hčerka ni bila poročena in je umrla brez otrok. Kako je z njenimi nepremičninami, glede na to, da je moj mož (njen oče) umrl, živi pa so še trije hčerkini bratje (moji otroci)?... (SLONEP)
Skupni stroški večstanovanske hiše (F.D.)
Stanovanja v bloku so različno velika, vendar imajo vsa povsem enake kopalnice in kuhinje. Ali nismo zato enakovredni, ko nastopi popravilo vodovoda?... (SLONEP)
Odmik gradnje (A)
Pred kratkim smo kupili parcelo 700 m2. Južna stran parcele meji na parcelo 1.400 m2, katero je pred kratkim dobila novega lastnika. Glede na obseg parcele bomo gradili hišo na sredini parcele, sosedje pa želijo hišo zgraditi vzporedno z našo, tako da nam bojo zakrili celotno južno stran parcele in hiše. Zanima me, koliko od meje moramo odmaknit gradnjo (kaj je določeno z zakonom) glede na to da bomo imeli pritlično hišo in koliko od meje morajo odmakniti gradnjo sosedje glede na to, da bodo imeli dvonadstropno hišo? Pa še to, ali ni to nekakšno motenje posesti, glede na to, da bi sosedje lahko zgradili hišo na drugi strani parcele, kjer ne bi gradnja nikogar ovirala? Kje si lahko kaj več o tem preberem oz. kateri zakon to določa? Hvala za odgovor.... (SLONEP)
Odgovornost občine za spremembo namembnosti (NN)
Ali je občina odškodninsko odgovorna, če spremeni namembnost zemljišča iz stavbnega v kmetijsko oziroma gozdno? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Sprememba imena in statusa naselja (NN)
Kako se lahko spremeni ime in status naselja? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Denarna sredstva za popotresno obnovo (NN)
Zakaj denarnih sredstev, ki so odobrena kot državna pomoč za popotresno obnovo določenih objektov v lasti fizičnih oseb, ni mogoče lastnikom takšnih objektov nakazati vnaprej in v celoti? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Pogoji za pooblaščene inženirje (NN)
Ali univerzitetni profesor lahko izpolnjuje pogoje za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev in ali obstajajo, glede na določbe pravilnika o izpitih, zanje določene olajšave pri opravljanju strokovnih izpitov? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Sosedje preprečujejo gradnjo (NN)
Ali lahko sosed in drugi stanovalci naselja oporekajo tipu gradnje objekta, pogojujejo oddaljenost posameznih delov objekta od parcelne meje, čeprav bo nameravani objekt stal več kot 4 metre od parcelne meje? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Darilna pogodba? (A.F.)
Sestra moje babice želi prenesti lastninsko pravico do svojega stanovanja name.Kakšen način prenosa bi bil finančno najugodnejši(oporoka,darilna pogodba,prodajna pogodba,...?),kakšni bi bili pri tem stroški, če je vrednost nepremičnine cca.120000 DEM?Omenjena sorodnica nima svojih otrok ali zakonskega partnerja.V stanovanju,ki je predmet tega vprašanja,stanujem že skoraj 4 leta in nisem lastnica nobene druge nepremičnine. Zaenkrat nimam prijavljenega ne stalnega ne začasnega prebivališča na naslovu tega stanovanja,omenjena sorodnica živi v domu upokojencev,kjer je začasno prijavljena,stalno prebivališče ima na naslovu svojega stanovanja.... (SLONEP)
Lastništvo prostorske dokumentacije (NN)
Kdo je lastnik prostorske dokumentacije prejšnje občine oziroma kako jo je mogoče razdeliti med UE in občinami,ki so na novo nastale na njenem območju? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Določitev površine gradbene parcele (NN)
Kako se določi in izračuna površina gradbene parcele? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Postavitev protihrupnih ograj (NN)
Kdo je odgovoren za postavitev protihrupnih ograj ob javnih prometnih površinah in kateri organ je dolžan ukrepati v primeru prekomernih obremenitev s hrupom? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Kako določiti javne površine? (NN)
Kako določiti javne površine, če zemljiška knjiga, niti druge ustrezne evidence niso ažurirani? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Soglasja k prostorskim izvedbenim aktom (NN)
Ali je s spremembo 67. člena ZUN pridobivanje soglasij k prostorskim izvedbenim aktom prešlo v pristojnost izdelovalca prostorskih izvedbenih aktov? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Razlastitev (NN)
Ali bi moral razlastitveni upravičenec za zemljišče v trasi javne infrastrukture razlaščencu ponuditi v last drugo stavbno zemljišče ne glede na dejansko dotedanjo (npr. kmetijsko) rabo? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Sprememba namembnosti poslovnih prostorov (NN)
Ali se lahko v prostoru, katerega namen je določen za opravljanje dejavnosti kovinske galanterije, opravlja dejavnost trgovine na drobno neživilskega blaga oziroma ali mora stranka pridobiti spremembo namembnosti poslovnega prostora za opravljanje trgovinske dejavnosti v njem? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Uporabna dovoljenja za cerkev (NN)
Ali mora tudi cerkev za uporabo svojih objektov (sakralni objekt, veroučne učilnice) pridobiti uporabna oziroma obratovalna dovoljenja? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Tlakovanje javnih površin (NN)
Kdo da soglasje, da se javne površine (trg) tlakujejo z gladkim marmorjem in kdo je odgovoren za zdrs oziroma poškodbe ljudi na tako tlakovanih površinah? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Neusklajenost prostorskih planov in prostorskih izvedbenih načrtov (NN)
Ali so pri posegih v prostor v primeru, da prostorski ureditveni pogoji s prostorskim planom niso usklajeni, osnova za izdajo lokacijskega dovoljenja prostorski ureditveni pogoji ali pa je to prostorski plan? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Definicija funkcionalnega zemljišča (NN)
Kaj je to funkcionalno, kaj pa skupno funkcionalno zemljišče, kakšen status ima prometna površina in parkirišča, ki ležijo na stavbnem zemljišču, katero naj bi bilo funkcionalno oziroma skupno funkcionalno zemljišče k večjemu številu večlastniških stanovanjskih hiš (stolpičev) in ali se za funkcionalna zemljišča lahko izdaja lokacijska dokumentacija, ali se šteje stavbno zemljišče, na katerem stoji hiša, za stavbišče ali za funkcionalno zemljišče ali pa morda celo za skupno funkcionalno zemljišče, kateri upravni organ je krajevno in stvarno pristojen za odločanje o tem, kaj je in kolikšno je v posameznem konkretnem primeru funkcionalno oziroma skupno funkcionalno zemljišče in kakšen status ima prometna površina, ki leži na stavbnem zemljišču, katero naj bi bilo funkcionalno oziroma skupno funkcionalno zemljišče k večjemu številu večlastniških stanovanjskih hiš, če jo že vse od zgraditve teh hiš uporablja zelo mnogo ljudi, ne glede na kraj njihovega stalnega bivališča, za prehod oziroma celo prevoz od ene do druge javne površine (javne ceste)? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Izdelovanje lokacijske dokumentacije (NN)
Ali lahko občina ustanovi pooblaščeno službo oziroma organizacijo za naloge po 67. členu ZUN in izdelovanje lokacijske dokumentacije? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Vloga občine pri lokacijski dokumentaciji (NN)
Kakšna je vloga občine glede zagotavljanja usklajenosti lokacijske dokumentacije (LDok) s prostorskimi izvedbenimi akti in kako naj to poteka ter kako občina v skladu z zakonom skrbi za usklajenost LDok s prostorskimi izvedbenimi akti? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Dopolnjevanje starih prostorskih aktov (NN)
Ali je mogoče dopolnjevati prostorske akte, ki so jih sprejele prejšnje občine? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Prepoved opravljanja projektiranja in gradbene dejavnosti (NN)
Ali lahko glede na dejstvo, da zakoni temeljijo na načelu morale, 50. člen ZGO, ki določa, da oseba, ki je registrirana za prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje na območju, za katerega je izdelala prostorski izvedbeni akt, ne sme opravljati projektiranja ali gradbene dejavnosti pet let od uveljavitve prostorskega izvedbenega akta, razen če je bila izbrana na natečaju ali če je bila na javnem razpisu, ki je bil izveden po predpisih o javnih naročilih, izbrana kot najugodnejši ponudnik, deluje retroaktivno, ter ali je projektivno podjetje, ki je bilo izbrano z razpisom in je že izdelalo idejni projekt, glede na dejstvo, da občinsko odlok eksplicitno navaja ime izdelovalca vse nadaljnje arhitektonsko tehnične dokumentacije, krši omenjeni odlok oziroma ali ga bo kršilo, kolikor bi zaključilo prevzeta dela, to je izdelavo PGD, PZI in ostale projektne dokumentacije? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Izpolnjevanje zakonskih pogojev izdelovalca LDok (NN)
Kdo preverja ali izdelovalec LDok izpolnjuje zakonske pogoje? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Dovoljenja za vzdrževalna dela (NN)
Za katera vzdrževalna dela na zgradbah (stavbah, hišah in inženirskih zgradbah) je potrebno pridobiti lokacijsko in gradbeno dovoljenje, za katera pa zadostuje odločba o dovolitvi priglašenih del in ali je potrebno za dela, za katera zadostuje priglasitev, imenovati odgovornega vodjo del in imenovati nadzornika? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Ekološka renta (NN)
Ali je mogoče zahtevati ekološko rento zaradi posegov v prostor, ki bodo imeli škodljive vplive na okolico? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Razlika med obnovo in rekonstrukcijo (NN)
Kakšna je razlika med obnovo objekta in rekonstrukcijo in kakšno dovoljenje je potrebno pridobiti za izvajanje? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Dovoljenja za rekonstrukcijo železnice (NN)
Ali se železnica (proga) lahko rekonstruira le na podlagi odločbe o dovolitvi priglašenih del in kateri organ je pristojen za odločanje? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Dovoljenja za rekonstrukcijo ceste (NN)
Ali se cesta lahko rekonstruira le na podlagi odločbe o dovolitvi priglašenih del in kateri organ je pristojen za odločanje? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Stran: ... 3 4 5 6 7 8 9 ...
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog