Ureditev poti in dostopov na gradbišču

Površina tal na delovišču mora biti taka, da delavcem omogoča prosto gibanje pri opravljanju dela. Pri določanju primerne velikosti površine je potrebno upoštevati prisotnost opreme in naprav. Vse poti na gradbišču morajo biti načrtovane, locirane in izvedene tako, da zagotavljajo varen prehod ali prevoz ter da promet po njih ne ogroža delavcev in ostalih na gradbišču. Nevarna območja morajo biti jasno in natančno označena. Površina, ki je namenjena vozilom in površina, namenjena prehodu pešcev, morata biti razmaknjeni ali ločeni z ograjo. Dostop na delovno mesto na višini mora biti izveden v obliki rampe ali stopnic. Vse rampe in prehodi morajo biti široki vsaj 60 cm, nagib ramp pa ne sme presegati 40 %, razen izjemoma, v primeru, da za postavitev takšne rampe ni prostora. Če je rampa dvignjena več kot 100 cm od tal, mora biti nameščena trdna varovalna ograja, visoka najmanj 100 cm. Za rampe mora biti uporabljen trden nosilni material. Rampe, ki so strmejše od 10 % morajo imeti na zgornji površini nameščene ustrezne letvice. Opiranje ramp ali prehodov na nestabilne elemente objekta v gradnji ni dovoljeno. Rampe in prehode je treba med deli na gradbišču redno pregledovati in vzdrževati v dobrem stanju. Lestve se lahko za dostop uporabljajo le v naslednjih primerih:

  • če znaša višinska razlika med nivoji, ki jih premoščamo, manj kot 5 m,
  • če je potreben dostop samo za opravljanje kratkotrajnih del,
  • za dostop na fasadni delovni oder, če so lestve vgrajene znotraj konstrukcije odrov,
  • za dostop v izkope in jaške, če postavitev rampe ali stopnišča ni mogoča.

Prenosne lestve morajo biti izdelane v skladu z zahtevami standarda SIST EN 131 in pred uporabo pregledane ter brezhibne. Pri uporabi morajo biti stabilno postavljene, tako, da ne morejo zdrsniti, se prelomiti ali prevrniti. Poleg tega morajo biti lestve ustrezne dolžine in morajo segati najmanj 1 m preko mesta naslanjanja. Kot naslanjanja mora znašati med 65° in 75°. Kot že omenjeno, se lestve lahko uporabljajo zgolj za kratkotrajna dela, pri katerih pa ni potreben večji upor delavca ter se uporablja le lažje ročno orodje in majhna količina materiala. Največja dovoljena dolžina prenosnih naslonskih lestev, s katerih se lahko opravlja delo, je 8 m, največja dovoljena dolžina dvokrakih lestev pa 3 m. Brez varovanja delavca proti padcu v globino je dovoljeno izvajati samo dela na višino do 3 m.

Evakuacijske poti

Evakuacijske poti in izhodi v sili morajo biti prosti in morajo voditi do varnega območja po najkrajši možni poti. Število, razmestitev in velikost evakuacijskih poti in izhodov v sili so odvisni od uporabe, opreme in velikosti gradbišča ter od prostorov in največjega števila oseb, ki so lahko prisotne. Posebne evakuacijske poti in izhodi v sili morajo biti označeni z varnostnimi oznakami v skladu s predpisi. Znaki morajo biti zadostno odporni in postavljeni na primernih mestih. Prometne poti in vrata, ki omogočajo dostop do evakuacijskih poti in izhodov v sili morajo biti lahko dostopni in brez ovir, da je v vsakem trenutku možna neovirana uporaba. Zatemnjene evakuacijske poti in izhodi v sili morajo imeti varnostno razsvetljavo primerne jakosti, če pride do izpada splošne razsvetljave.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog