Delovni podi, odri, zaščitni nadstreški

Delovni pod oz. ploščad, s katerih se izvajajo dela na višini, morata biti stabilna in trdna ter izdelana iz elementov, ki ustrezajo predvideni obremenitvi za pod delovnega odra, v skladu s standardom SIS EN 12811. Če se za delovni pod uporabljajo deske, morajo biti debeline vsaj 4,8 cm in širine najmanj 20 cm. Uporaba opažnih plošč za izdelavo delovnega poda ni dovoljena. Širina delovnega poda mora biti vsaj 60 cm oz. prilagojena naravi dela, ki se na njem opravlja. Elementi poda na odru morajo biti pred uporabo pregledani ter morajo biti ob uporabi brezhibni (poškodovanih oz. obrabljenih elementov ni dovoljeno vgrajevati). Material mora biti na delovnem podu pravilno razložen in razporejen, da ne presega predvidene obremenitve poda.

Odri so pomožne konstrukcije, namenjene opravljanju gradbenih del na višini. Izdelani in postavljeni morajo biti po načrtih, ki vsebujejo:

  • velikost odra in vseh njegovih sestavnih elementov,
  • sredstva za medsebojno spajanje elementov,
  • način pritrditve odra na objekt oz. tla,
  • največjo dovoljeno obremenitev,
  • vrste materiala in njegovo kakovost,
  • statični izračun nosilnih elementov,
  • navodilo za montažo in demontažo.

Dokumentacija odrov mora biti na razpolago na gradbišču, vse dokler oder ni demontiran. Odre lahko postavljajo samo strokovno usposobljeni delavci, ki so zdravstveno sposobni za delo na višini, pod neposrednim nadzorstvom odgovornega vodje del. Pred postavljanjem odra je treba odstraniti vse nevarnosti in ovire, izključena mora biti nevarnost električnega toka. Pod odra od stene objekta ne sme biti oddaljen več kot 30 cm, razen, kadar je to nujno zaradi tehnologije dela in je zagotovljena varnost delavcev pred padcem v globino. Na odrih morajo biti izdelane ustrezne varnostne ograje. Dostop in sestop na ter s posameznih nivojev odra mora biti zanesljiv in stabilen. Višine delovnega mesta na odru, ožjem od 100 cm, ni dovoljeno poviševati s postavljanjem kakršnihkoli pomožnih konstrukcij. Brezhibnost odra mora preverjati s strani delodajalca določena odgovorna oseba, vsaj enkrat mesečno. Če oder uporabljajo delavci različnih delodajalcev, je za brezhibnost in pregled odra zadolžen koordinator za varnost v fazi izvajanja del.

Odri so lahko postavljeni tudi na kozah višine do 2 m. Nanje mora biti nameščen delovni pod širine vsaj 80 cm. Razmik med kozami ne sme presegati 200 cm, koze pa morajo biti postavljene na trdno in vodoravno podlago. Na takih odrih varnostna ograja ni potrebna, prav tako ni potrebna dokumentacija odrov, obvezna pa so navodila za izdelavo. Pred uporabo mora biti pregledana ustreznost odra. Kot že omenjeno pa delovnih odrov na kozah ni dovoljeno postavljati na delovni pod drugih odrov.

Na gradbišču je mogoča tudi postavitev kovinskih odrov. Za sestavljanje kovinskih odrov je dovoljeno uporabljati le ravne in nepoškodovane jeklene cevi, palice in druge elemente. Sestavni deli morajo biti med seboj trdno povezani v stabilno in enotno konstrukcijsko celoto. Samostoječi kovinski odri in kovinski odri, ki so višji od objekta v gradnji ali kakšnega drugega objekta v neposredni bližini, morajo biti ozemljeni po veljavnih predpisih.

Odri na lesenih drogovih so dovoljeni le za izvajanje lažjih del na višini do 10 m, merjeno od tal. Premer okroglega lesenega droga mora znašati vsaj 8 cm, podlaga odrov pa mora onemogočati vodoravno in pokončno premikanje le-teh. Vsi vertikalni drogovi morajo biti med seboj povezani z diagonalnimi vezmi.

Kadar na delovnih mestih ni mogoče zagotoviti postavitve varnostne ograje, se lahko za namen varovanja delavcev namestijo lovilni odri. Nameščeni morajo biti čim bližje mestu dela oz. previsnemu robu, vendar ne niže kot 3 m. Širina lovilnega roba mora znašati za razdalje do 200 cm najmanj 130 cm, za razdalje do 300 cm pa najmanj 150 cm. Spodnji zaščitni rob v varnostni ograji lovilnega odra mora biti visok vsaj 50 cm.

Konzolni odri so namenjeni izvajanju lažjih gradbenih del, če je možna zanesljiva pritrditev odra na objekt ali njegovo konstrukcijo. Maksimalni previs konzolnega odra je 150cm, konzolni odri s previsom do 3m pa se lahko uporabljajo kot zaščitne konstrukcije nad vhodi in prehodi v objekt. Sidranje konzolnega odra je dovoljeno zgolj v nosilne armiranobetonske elemente (ploščo, steno, steber). Uporaba desk za nosilce konzolnega odra ni dovoljena.

Postavitev premičnega odra je dovoljena zgolj na nosilni in vodoravni podlagi brez neravnin. Premični odri morajo biti izdelani v skladu z zahtevami standarda SIST HD 1004. Navodila za montažo in uporabo odra morajo biti ves čas na voljo na gradbišču. Oder mora biti sestavljen in uporabljan tako, da je onemogočen nezaželen premik, porušitev ali prevrnitev.

Nosilni odri so odri za izvajanje betonskih, armiranobetonskih in podobnih masivnih konstrukcij (odri za nošenje opažev). Podporniki nosilnih odrov morajo biti kovinski, izjemoma se lahko uporabljajo leseni podporniki, vendar zgolj za podpiranje odra do višine 3 m. Pred začetkom postavljanja nosilnega odra mora biti preverjena nosilnost tal. Postavljene odre mora pred uporabo pregledati oseba, ki izvaja strokovno nadzorstvo nad gradnjo. Slednji mora prav tako dovoliti odstranjevanje opaža in demontažo nosilnega odra.

Pri gradnji se lahko uporabljajo tudi viseči odri, ki pa morajo biti izdelani, sestavljeni, preizkušeni in pregledovani po zahtevah standarda SIST EN 1808. Delavci morajo biti pri delu na visečih odrih privezani na oder z osebno varovalno opremo proti padcu v globino.

Vhodi, prehodi in poti okrog objekta v gradnji morajo biti zavarovani pred materialom, ki bi lahko padel z višine, z zaščitnimi nadstreški. Zaščitni nadstreški ne smejo biti nameščeni manj kot 220 cm in ne več kot 600 cm od tal. Na zaščitni nadstrešek naleteli material je potrebno sproti odstranjevati.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog