Priprava terena in zakoličenje objekta

Priprava terena

Pred začetkom gradnje je potrebno opraviti pripravljalna dela. Prvo dejanje je seveda priprava gradbene parcele, k čemur spada predvsem odstranjevanje motečih dreves, skal, zasutje kotanj in poravnanje terena. Sledi odstranjevanje zgornje plasti zemlje in priprava jarkov za odvodnjavanje. Zemljo, ki smo jo odstranili, prihranimo za kasnejše zasutje terena oz. za ozelenitev površin okoli novozgrajenega objekta.

Zakoličenje objekta

Pred začetkom gradnje je treba zakoličiti objekt, ki ga bomo gradili. Zakoličenje objekta se izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju. O zakoličenju objekta se, v skladu z geodetskimi predpisi, izdela poseben zakoličbeni načrt, ki zagotavlja zakoličbo v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja. Podpišeta ga odgovorni geodet in izvajalec, lahko pa tudi pooblaščeni predstavnik občine, če je prisoten pri zakoličenju. Zakoličenje objekta je prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele oziroma prenos osi trase dolžinskih objektov gospodarske javne infrastrukture. Objekt lahko zakoliči vsak geodet, ki izpolnjuje z geodetskimi predpisi določene pogoje. Pri zakoličenju je lahko prisoten tudi pooblaščeni predstavnik občine. O datumu in kraju zakoličenja mora izvajalec pisno obvestiti občinsko upravo občine, na območju katere leži zemljišče z nameravano gradnjo, in sicer najpozneje 8 dni pred zakoličenjem. Najbolj praktično in strokovno je, da zakoličenje zaupamo pooblaščeni instituciji s strani Geodetske uprave.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog