Varnostni načrt

Pred začetkom del na gradbišču mora naročnik oz. nadzornik poskrbeti tudi za izdelavo varnostnega načrta. Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču, mora biti vnesena v varnostni načrt. Varnostni načrt je sestavni del projektne dokumentacije, določene s predpisi.

Varnostni načrt mora vsebovati:

 1. Opis in načrt ureditve gradbišča, ki določa konkreten način izpolnitve zahtev za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih, predvsem o:
 • podatkih (podzemni in nadzemni kataster, situacije, načrti) o obstoječih instalacijah in napravah ter drugih vplivih okolice gradbišča na varnost delavcev, s poudarkom na preverjanju okoliščin, ki bi lahko na mestu gradbišča zaradi pretekle rabe terena ali objekta nakazovale prisotnost nevarnih snovi ali predmetov ter potrebnih ukrepih za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter potrebnih ukrepih v zvezi z zagotovitvijo varnosti in zdravja delavcev,
 • ureditvi zavarovanja gradbišča proti okolici,
 • ureditvi in vzdrževanju pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in nastanitvenih objektov na gradbišču,
 • ureditvi prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov, določitvi kraja, prostora in načina razmestitve in shranjevanja gradbenega materiala,
 • ureditvi prostorov za hrambo nevarnega materiala, načinu prevažanja, nakladanja in razkladanja gradbenega materiala in težkih predmetov,
 • načinu označitve oziroma zavarovanja nevarnih mest in ogroženih področij na gradbišču (nevarne cone),
 • načinu dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju škodljivi plini, prah in hlapi ali kjer lahko nastane požar ali eksplozija,
 • ureditvi električnih napeljav za pogon naprav in strojev ter razsvetljavo na gradbišču,
 • določitvi mest za postavitev gradbenih strojev in naprav ter zavarovanja, glede na lokacijo gradbišča,
 • določitvi vrst in načina izvedbe gradbenih odrov,
 • ukrepe varstva pred požarom ter opremo, naprave in sredstva za varstvo pred požarom na gradbišču,
 • organiziranju prve pomoči na gradbišču,
 • organiziranju prehrane in prevoza delavcev na delovišče/gradbišče in z gradbišča, če je to potrebno.

 1. Kratek opis izbranih/uporabljenih tehnologij gradnje.
 2. Seznam nevarnih snovi.
 3. Navedbo posebno nevarnih del.
 4. Določitev delovnih mest, na katerih je večja nevarnost za življenje in zdravje delavcev, ter vrste in količine potrebne osebne varovalne opreme; določitev prostorov ali delovišč, kjer veljajo olajšave v zvezi s splošno zahtevo nošenja čelade.
 5. Smernice za usklajevanje interakcije z industrijskimi aktivnostmi v neposredni bližini gradbišča, tudi z začasno prekinitvijo komunalnih vodov, če je to potrebno.
 6. Terminski plan – načrtovano zaporedje/istočasnost, roki za izvedbo del.
 7. Skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
 8. Obveznost vodij posameznih del o medsebojnem obveščanju o poteku posameznih faz dela.
 9. Gradbiščni red (izvleček ukrepov in pravil za zagotovitev varnosti na gradbišču).
 10. Popis del z oceno stroškov ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog