Splošne zahteve za varnost na gradbišču

Pred začetkom izvajanja del na gradbišču, mora biti zagotovljeno, da bodo preprečene vse nevarnosti za varnost in zdravje delavcev. Gradbišče mora biti zavarovano tudi proti okolici tako, da je onemogočen dostop na gradbišče nezaposlenim osebam. V primeru, da je gradbišče v neposredni bližini prometnih poti ali drugih objektov, mora biti ustrezno poskrbljeno tudi za varnost mimoidočih. Če je gradbišče na prometni poti in je zaradi gradnje promet preusmerjen na drugo, obvozno pot, mora biti obvoz natančno označen, da se prepreči morebitni nalet vozil. Vsi prehodi in dostopi na gradbišču morajo biti prosti, dovolj široki, očiščeni in vzdrževani ter ustrezno osvetljeni. Na vidnih mestih mora biti izobešen gradbiščni red. Pomožni obrati na gradbišču morajo biti izven nevarnih con, če to ni mogoče, je treba za varnost in zdravje delavcev poskrbeti na drug način. Vse ukrepe, ki jih je treba izvesti za varnost in zdravje na gradbišču pa ti niso bili predvideni v varnostnem načrtu, mora koordinator zabeležiti v Knjigo ukrepov za varno delo, ki mora biti ves čas gradnje na gradbišču, na voljo inšpekciji dela in delodajalcem, ki izvajajo dela na gradbišču.

Obseg gradbišča mora biti jasno označen in urejen tako, da je jasno razpoznaven od okolice. Delavci morajo imeti na gradbišču na voljo zadostno količino pitne vode, po možnosti tudi druge primerne brezalkoholne pijače, na razpolago pa jim morajo biti tudi prostori, v katerih lahko nemoteno pojedo svoje obroke hrane, v razmerah, v katerih je to potrebno.

Delavce je treba tudi zavarovati pred škodljivimi vremenskimi vplivi, kadar so ti prisotni.

Prva pomoč

Delodajalec mora na gradbišču zagotoviti prvo pomoč in določiti usposobljene osebe, ki morajo biti kadarkoli na voljo za nudenje prve pomoči. Izvesti mora ukrepe, s katerimi zagotovi, da se delavce, ki se pri delu poškodujejo ali zbolijo, odpelje na zdravljenje. Na gradbišču mora biti zagotovljen tudi primeren prostor za nudenje prve pomoči, če je to potrebno zaradi obsega ali vrste del. Določilo seveda ne velja za majhna, domača gradbišča. Prostori za nudenje prve pomoči morajo biti opremljeni in lahko dostopni ter primerno označeni. Na gradbišču morata biti na vidnem mestu zapisana naslov in telefonska številka najbližje postaje prve pomoči.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog