Vprašanja - Življenjski zapleti
Število ustreznih rezultatov: 2605
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
Črpanje sredstev - rezervni sklad (Leon)
Na skupnem sestanku stanovalcev z upraviteljem smo določili, da v sklop rednih vzdrževalnih del za leto 2016/2017 vključimo pleskanje/obnovo stopnišča. Upravnik pravi, da se zadeva ne more črpati iz zbranih sredstev rezervnega sklada pa me zanima (iz stanovanjskega zakona tega ne morem razbrati) ali lahko stanovalci zahtevamo črpanje teh sredstev. V letu 2015/2016 smo za menjavo elektro omaric in avtomatskih varovalk ta sredstva lahko porabili (tudi ta dela smo v lanskem letu vključili plan rednega vzdrževanja).   ... (SLONEP)
Zamenjava klimatske naprave (Tomaz)
Pred leti sem kupil stanovanje z vgrajeno klimatsko napravo pri kateri je zunanja enota klimatske naprave vgrajena skupaj z zunanjo enoto sosednjega stanovanja v zidni niši pod fasado. Ker je prišlo do okvare zunanje enote (puščanje plina) sem se odločil, za zamenjavo le te z novo. Ker gre za poseg v skupni prostor sem od ostalih etažnih lastnikov pridobil 65% vseh soglasij (stroške sanacije bom kril v celoti sam) in pripravil načrt za sanacijo. O nameravanih delih sem obvestil upravnika objekta in ga skupaj z načrtom sanacije pozval, da poišče ustreznega izvajalca del in od njega pridobi ponudbo za izvedbo del. Moje vprašanje se glasi: Ali je upravnik objekta dolžan etažnemu lastniku, ki želi izvesti zamenjavo obstoječe zunanje enote klimatske naprave z novo, etažnemu lastniku pomagati, da izvede popravilo, če posebej, ker je zahtevnost del takšna (demontaža prezračevalnih rešetk iz strani fasade, izvlek naprav iz zidne niše, postavitev nove, ...), da lastnik sam tega ne more izvesti. Kaj lahko stori etažni lastnik, če upravitelj objekta, k sanaciji noče pristopiti oziroma etažnemu lastniku noče pomagati pri izvedbi prej omenjenih del.... (SLONEP)
Javna pot čez zasebno zemljišče (uršika)
V letošnjem letu je bila za namen pridobitve gradbenega dovoljenja izvršena geodetska izmera parcel, katerih lastnik sem. Pri izrisu parcel se je izkazalo, da je pot v naravi speljana preko moje parcele, namesto preko parcele, ki ima status javno dobro, in ki gre nad mojo parcelo. Prav tako del te ceste v naravi teče preko moje zazidljive parcele. Prej je bila pot makadamska (več kot 20 let), pred parimi leti pa jo je občina (oz. KS) asfaltirala, brez mojega soglasja. Prav tako so brez soglasja (služnosti) v traso te poti vkopani vodovo in NN kabel. Ker sem bil prepričan, da je pot speljana po parceli, ki ima status javno dobro, temu do sedaj nisem nasprotoval. Na PISO je razvidno, da je vrisana javna pot samo do uvoza na mojo parcelo, medtem ko je cesta oz. pot, ki je speljana naprej preko mojih parcel, ni kategorizirana kot občinska cesta. Omenjeno pot pretežno uporablja sosed, ki pa ima dostop do svojih parcel po poti, ki je označena kot javno dobro, vendar je ta pot slabo vzdrževana. Zanima me, ali od občine lahko zahtevam, da se ta pot, ki gre čez moji parceli ukine, sosed pa uporablja drugo pot, ki ima status javnega dobrega?... (SLONEP)
Lastništvo žlebu mansardnega stanovanja (Breza)
Pred 2 letoma sem kupil mansardno stanovanje v starejšem - 60 let starem bloku. Mansardno stanovanje je zgradil prejšnji lastnik pred cca 30 leti. Pri tem je seveda z namenom ustrezne osvetlitve stanovanja rekunstruiral tudi del strešne konstrukcije - izdelal frčado (vpisano v tudi zemljiško knjigo). S tem se je precej spremenil tudi odtok vode. Voda sedaj iz celotne frčade preko tedaj izdelanega žlebu odteka preko dodatne s koleni zavite cevi na pločevinski zaključek kritine, od tam pa v skrajšani "originalni" žleb. Sedaj so se sosedje pritožili, da omenjen, pred 30 leti izdelan, način odvodnjavanja ni ustrezen, saj se voda ob večjem nalivu preliva na njihove balkone. Od mene zahtevajo rekonstrukcijo obstoječega stanja. Zanima me, ali sem omenjeno rekonstrukcijo res dolžan izvesti oz. financirati sam, glede na to, da sem mnenja, da je žleb del skupne lastnine.... (SLONEP)
Glasovanje o sklepih (MG)
V večstanovanjskem objektu nekaj ljudi "forsira" vse mogoče investicije. Ker je o tem treba imeti soglasje stanovalcev, potem ti posamezniki klicarijo vse ostale in silijo k glasovanju. Ali je to "legalno" ali mora tako kot pri vseh glasovanjih, pustiti svobodno odločitev posameznika brez siljenja, da sploh odda glasovalnico? ... (SLONEP)
Rezanje balkona (MFK)
S sosedom sem v sporu zaradi zemljišča. Moj balkon in stopnice (do njega) so 20 cm na njegovi parceli (dovozni poti, ne ovira pa samega dovoza). Po 60 letih se je spomnil, da so naši predniki naredili napako ... Zato zahteva, da odrežemo teh 20 cm balkona ali pa kupimo del njegovega zemljišča - parcele v izmeri 4x0,20 metrov. Ali ima sosed po 60 letih mirovanja zahtevati takšen (gradbeni) poseg? ... (SLONEP)
Razdelitev, uporaba, prodaja solastnine (new_girl)
Spoštovani, Skupaj z babico in stricem imam v lasti 3 etažno hišo s prizidano kletjo in garažo ter pripadajoče zemljišče. V zemljiški knjigi imamo vpisane le idealne deleže, torej vsak 1/3, čeprav je dejanska uporaba hiše sledeča: v pritličju se nahaja vhod in sekundarni prostori (kurilnica, prostor za kurilno olje, prostor za druženje, wc, garaža in klet, ki jo uporabljata samo stric in babica ter hodnik, ki vse skupaj povezuje). V 1 etaži imata stanovanje stric in babica, v 2 etaži pa imam stanovanje jaz. Etaže povezuje stopnišče iz katerega je ločen vhod v vsako stanovanje. Hiši je prizidana garaža s kletjo, ki jo uporabljamo mi. Sama uporaba pa je bila določena tudi z darilno pogodbo, ki so jo podpisali stari starši in moji starši (od katerih sem dobila stanovanje). Stari starši so podarili moji mami in očetu 2 etažo, ki je bila nedokončana, da sta si lahko uredila stanovanje, določena je bila tudi souporaba pritiklin, vpisano pa je bilo tudi, da je prizidana garaža in klet njuna – torej sedaj moja, ker sta jo zgradila sama. Sedaj pa me zanima sledeče. 1. Stric bi se rad odselil in ga bo babica izplačala - kakšno pravico imam jaz, kot solastnica, do odkupa njegovega dela? 2. Ker nihče ne uporablja stanovanja, ki ga imam v lasti, bi ga rada oddajala za kar bi potrebovala soglasje solastnikov, ki pa ga ne bom dobila. Torej če grem v nepravdni postopek razdelitve solastnine in bom dosegla etažno razdelitev, bom lahko svoje stanovanje oddajala, kljub temu, da bomo imeli še vedno skupno stopnišče iz katerega je vhod v stanovanje? Kako je z razdelitvijo zunanjega zemljišča – če je npr. dvorišče skupno, lahko mojemu najemniku preprečita dostop do garaže in vhoda v objekt, terase – torej vseh lastninskih delov do katerih je dostop iz skupnih delov? Glede na to, da bom jaz zahtevala razdelitev solastnine vsi pravni stroški padejo name ali del tudi na solastnika? 3. Glede na to, da bi pri razdelitvi solastnine imela glede na pogodbo dejansko večji delež, kot pa je vpisan v zemljiški knjigi ali bi morala plačati solastnikoma kakšno nadomestilo? Kako bi se sicer razdelilo pritličje, kjer ni točno določeno od koga je kaj? So darilna pogodba in računi za material sploh osnova za dejansko razdelitev solastnine ali bi se delitev naredila glede na deleže vpisane v zemljiški knjigi? 4. Če se odločim, da bi svoj del prodala, moram svoj del oceniti glede na 1/3 delež ali na dejansko uporabo? Vem, da imata solastnika predkupno pravico – na kakšen način ju moram obvestiti, da prodajam stanovanje? Lahko oddam oglas in morata biti onadva pozorna na to, ali ju moram pisno obvestiti? Že sedaj sem jima namreč ustno povedala, da prodam svoj delež za 35.000 eur. 5. Lahko zahtevam od solastnikov, da na moji terasi – strehi garaže, ki je glede na pogodbo moja, ne postavljajo bazena in miz, ali ne glede na vpis solastnine? ... (SLONEP)
Odpiranje oken v kleti (tara)
Živimo v visokem pritličju. Pozimi sosed odpira okna v kletnih prostorih kar precej shladi naše stanovanje. Na pozive upravnika se sosed ne odziva. Kaj lahko naredim, da se ta zame resen problem reši?... (SLONEP)
Gradnja na sosedov zid (Edo)
Gradnja na sosedov zid: Na objekt, kateri dalj časa ni bil uporabljan, so sosedi na zadnji strani dogradili garažo oz. zaprti nadstrešek, ki pa so ga obesili na ta objekt. S tem so zaprli okna na objektu in tudi onemogočili dostop do tega zidu z zunanje strani, tako, da se ga ne da popraviti. Glede na to, da je vse to narejeno pred več kot 20 leti, ( vmes so menjali lastništvo) sprašujem ali je mogoče doseči odstranitev te garadnje toliko, da lahko uporabljam okna oz.dobim svetlobo in lahko popravim zid na zunanji strani.... (SLONEP)
Odpis stavbnega zemljišča (Cher66)
Smo socilano ogrožena družina, ki dobiva socialno podporo za preživetje. Ali še velja zakon, da lahko v takem primeru zaprosiš za odpis plačila stavbnega zemljišča?   ... (SLONEP)
Sanacija vlage (janja)
Živim v večstanovanjski hiši, v prvem nadstropju in imam v delu stanovanja problem s kapilarno vlago. Strokovnjak za vlago je ugotovil, da je vzrok v tem, da je stena v pritličju pod menoj na eni strani zaprta s sosedovo garažo, ki ni v uporabi in je zaprta, hkrati pa je zgrajena tako, da se naslanja direktno na hišo, v kateri je moje stanovanje, brez upoštevanja požarnega zidu. Na drugi strani problematične stene, se nahaja klet. Stena je torej zaprta z obeh strani, lastniki objektov, ki steno zapirajo, pa o sanaciji ne želijo slišati, oziroma ne sodelujejo. Vlago rešujem z napravo vigopol, ki pa ne zadostuje. Stanovanje sem kupila že v zatečenem stanju, misleč, da se bo vlago dalo sanirati. Zanima me, ali obstaja kakšna institucija in katera, ki bi zakonsko zahtevala sanacijo objektov, vkolikor zaradi zanemarjenosti uničujejo tujo lastnino...oziroma kaj se sploh da narediti in kam se obrniti v takih primerih.... (SLONEP)
Glasovanje podnajemnikov (Kristjan)
Naša situacija v bloku je naslednja: 40 stanovanj, od tega je mestni stanovanjski sklad lastnik 37 stanovanj, ostale tri, trije različni lastniki. Vseh 37 stanovanj je najemniških. "Sklad" ima torej več kot 50% večino in tudi več kot 75% večino, tako, da se lahko skoraj o vsem sam odloča in preglasuje ostale tri lastnike razen tam kjer je potrebno imeti 100% glasov. Sam sem eden od podnajemnikov. Na letne sestanke smo vabljeni tudi podnajemniki. In na zadnjem takem sestanku je prišlo do naslednje situacije. Na sestanku je bil prisoten predstavnik "sklada", trije lastniki in 14 podnajemnikov od 37. Eden od podnajemnikov je predlagal, da bi imeli stojalo za kolo. Če smo dobro seznanjeni z zakonom, bi naj takšno stojalo spadalo med izboljšave in za realizacijo potrebuje vsaj 75% glasov etažnih lastnikov. Ampak, predstavnik "sklada" je rekel, da se on s tem ne strinja in da sicer lahko imamo stojalo, ampak ga bomo morali najemniki sami plačati, če ga hočemo imeti. Predstavnik "sklada" je predlagal glasovanje. Dva od podnajemnikov sva bila mnenja, da o tem ne moremo glasovati, saj ni dovolj podnajemnikov da bi imeli vsa večine. Predstavnik "sklada" se s tem ni strnijal in je rekel,da je tako vseeno, saj so etažni lastniki sklepčni. Tako je prišlo do glasovanja kjer so trije lastniki glasovali za. Od 14 podnajemnikov sva se dva vzdrževala glasovanja (nisva hotela glasovati) ostali so pa glasovali za. Trije lastniki zdaj pritiskajo na "sklad" da se to naredi in da naj sklad zaračuna vsem podnajemnikom (češ, sami so si krivi, da niso prišli na sestanek). Pregledali smo stanovanjski zakon in tudi pravilnik o opravljanju stavb. Tam piše da podnajemnik plačuje stvari ki so določene v podnajemni pogodbi. Mi imamo not najemnino in tekoče stroške in redno servisiranje naprav in urejanje okolice. Ali lahko sklad prisili ostale podnajemnike da plačajo to stojalo samo na podlagi glasovanja teh 12 podnajemnikov? Mimogrede, po kratki anketi v bloku smo prišli do zaključka, da se večina podnajemnikov ne strinja s tem stojalom a zdaj se bojimo, da ga bomo morali vseeno plačati. Kako je s tem? Ali potrebuje "sklad" pisno dovoljenje vsakega podnajemnika ali je dovolj takšno glasovanje, češ, ker imajo tako ali tako večino v bloku. ... (SLONEP)
Rezervni sklad - novi lastnik (anja)
rezervni sklad - novi lastnik: Pozdravljeni, s fantom sva v prvi polovici letošnjega leta postala lastnika stanovanja v starejšem a sicer obnovljenem bloku. jasno nama je, da se v večstanovanjskih stavbah plačuje tudi rezervni sklad, vendar nama ni bilo predstavljeno, da skupaj z nakupom stanovanja prevzameva tudi kredit, katerega se poplačuje iz rezervnega sklada za sedaj že izvedeno fasado, za še naslednji 2 leti. ali morava kljub vsemu plačevati visok znesek v rezervni sklad, kljub temu da nisva midva sklepala pogodbe za ta kredit, niti imela vpogleda od prejšnjih lastnikov ali upravnika v te pogodbe. V Pravilniku o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka je sicer člen, kjer je navedena minimalna min. vrednost za celovite oz. delne rekonstrukcije stavb. ali lahko zahtevava, da se nama obračunava višina zneska rezervnega sklada po teh merilih? glede na to, da sva kupila stanovanje v bloku z novo fasado, in je že sama vrednost stanovanja zato bila višja, zakaj bi 2x plačevala eno in isto stvar? najlepša hvala za hiter odgovor. LP anja ... (SLONEP)
Dovoljenje soseda (Brigita)
S partnerjem sva namesto okna vgradila vhodna vrata. Nisva nič gradila zraven, samo odprtino sva povečala za vrata. Pridobila sva soglasja sostanovalcev, saj gre za večstanovanjsko hišo. Zdaj pa sva dobila dopis soseda mejaša, da sva motila posest z izgradnjo in da nimava njegovega dovoljenja. Vrata se z zunanjim okvirjem dotikajo betonskega stebra, ki oznacuje mejo. Do česa lahko njegova prijava naprej pripelje? ... (SLONEP)
Prodaja nerazmejenega deleža hiše (rugli)
Sem lastnik pol hiše in parcele. Drugi solastnik je stric. Ali lahko prodam brez razmejitve svaku od strica, če se on strinja s tem ali je treba razmejiti etažno in parcelno? Če se ne da, ali morda obstaja kaka druga možnost. ... (SLONEP)
Služnost (xxx)
Leta 1972 je moj stric prodal del kmetijskega poslopja. V pogodbi je bil člen da je služnost dana vsakokratnemu lastniku za hojo, vožnjo za namene obrtne dejavnosti. Napisano je tudi, da se lahko vpiše v ZK na vsakokratno zahtevo lastnika. Kupec tega ni zahteval. Ob nakupu dela tega objekta pa mi tudi nismo zaprosili za vpis. Leta 2008 nas je pravna naslednica tožila za vznemirjenje lastninske pravice. Mi smo vložili tožbo za priposestvovanje, ker smo delavnico uporabljali preko 30 let. Sodišče se je odločilo, da služnost ni priposestvovana. Sodba je bila v aprilu 2016. Takoj je naš najemnik moral prenehati s poslovanjem brez prehodnega obdobja. Sedaj smo pa v zgodovinskem arhivu našli podatek, da je prvi kupec vpisal lastninsko pravico in navedel pogodbo. Na podlagi te pogodbe je bil narejen tudi vpis. Sprašujem, ali imam kot kupec pravzaprav ves čas služnost, čeprav nisem nikoli posebaj zahtevala vpis služnosti. Naj povdarim, da žena mojega pokojnega strica absolutno nasprotuje uporabi te ceste. Ta delavnica ima svojo parcelno št., na celotni površini je zgradba in edini izhod je na to cesto. Drugi del zgradbe je kupil drug pravni subjekt, ta pa ima služnost vpisano. Prosim za čim hitrejši odgovor. ... (SLONEP)
Uporaba skupnega prostora v večstanovanjski stavbi (upanje)
Predlog sklepa:"Etažna lastnica lahko do ureditve skupne kanalizacije brezplačno uporablja skupni prostor za hišnika kot nadomestilo za svojo klet". Ni pa bil določen rok ureditve (sanacije). Koliko % soglasje lastnikov mora etažna lastnica pridobiti (50% ali 100%)? ... (SLONEP)
Davek na promet nepremičnin (Tijana in Filip)
S patnerjem sva v fazi nakupa nepremičnine. Stanovanje za katerega se zanimava se prodaja v lastni režiji. Prodajalec je pravnik in njegovi pogoji ob prodaj so: 1. da se davek na promet nepremičnine razdeli na vsakega 1%. Njega kot prodajalca in naju kot kupca. 2. Da kupo-prodajno pogodbo pripravi njegova odvetniška pisarna. Sicer bi pa nama po njegovi dobri volji prevzel vse stroške povezane z notarjem, zemljiško knjigo, itd. Midva kot nepravnika se na takšne zadeve definitivno slabše spoznava, zato bi nama bilo v veliko pomoč, če bi lahko dobila menje, ali je takšna razdelitev za naju kot kupca smotrna, dobra ali je to nekakšen znak za dodatno previdnost. ... (SLONEP)
Rezervni sklad za vsako hišno številko v stavbi (en ID) (Ivana)
Živimo v stavbi z eno ID in tremi vhodi (3 hišne številke). Pred uvedbo ID stavb je vsak vhod imel svoj rezervni sklad in svojo politiko vplačevanja in črpanja. Imamo torej 3 sklade, 3 različna € stanja. Upravnik trdi, da je potrebno po zakonu to združiti v 1 sklad. Tukaj pa je težava, ker lastniki tega nočejo, ker menijo, da bi bilo potrebno najprej stanja izravnati. To bi pomenilo, da bi lastniki plačevali različno (višje znesek ali pa sploh ne) kar nekaj časa (leto ali dve odvisno od višine dodatnega zneska k trenutno dogovorjenemu). Trenutno se vsa dela še vedno izvedejo tako, da se pridobi ponudba po vhodih in se črpa sklade po vhodih (napr. elektrika). V primeru velikih del na celotni stavbi (obnova cokla, del na fasadi, strehi ipd) se strošek razdeli na 3 dele in obremeni vsak sklad enako. Zadeva funkcionira in lastniki ne vidijo potrebe po združevanju v en sklad. Prosimo torej za odgovor ali je NUJNO potrebno imeti en sklad ali lahko ostane tako kot je: en ID stavbe =3 vhodi/hišne št. - 3 skladi? Kakšne so sankcije v tem primeru? ... (SLONEP)
Plačilo stroškov za dvigalo v pritličju (anton)
Sem etažna lastnica dvosobnega stanovanja v pritličju. Blok je 9-nadstropen. Dvigala nikoli ne uporabljam.Zanima me, če je možno, da ne bi plačevala stroškov , ki nastajajo v zvezi z dvigalom( popravila, mesečni in letni servisi, pripravljenost posredovanja v primeru nesreče, zamenjava kabine...)  ... (SLONEP)
Vrt pred večstanovanjskim blokom (Limeta)
Pred blokom, s sedmimi stanovanji, na občinski zemlji, imajo dvojni stanovalci precej velik vrt. Prosila sem, če mi ga odstopijo mali del in nočejo. Prav tako ne dovolijo, da bi si naredila svojega poleg njihovih, kjub temu, da je prostora zadosti. Pravijo, da potrebujem dovoljenje vseh stanovalcev, ampak oni mi ga ne pustijo imeti, čeprav ga sami imajo. Kaj lahko naredim? Res rabim kakšno dovoljenje za vrt 2x2m na občinski zemlji pred blokom? ... (SLONEP)
Privoljenje matere (Tabita)
Mati se je po večih letih trpljenja pod vsakodnevnimi psihičnimi pritiski iz strani svojega alkoholu podvrženega sina, ki se je brez materinega dovoljenja pred leti, po očetovi smrti vselil v spodnjo etažo njene hiše, odselila v varovano stanovanje, v katerem plačuje najemnino z vsemi ostalimi bivalnimi stroški. Mati je že nekaj let pred tem poskušala prodati hišo v kateri je prebivala, in jaz kot njena hčerka in moj mlajši brat sva jo pri tem podprla, ker sva želela, da starost preživi v mirnem okolju. Starejši brat, ki je bil v hiši samovoljno vseljen, pa ni pristajal na prodajo in trdil, da tega ne bo nikoli podpisal, čeprav ima stanovanje v Ljubljani (kupili so mu ga starši v zameno za znesek kredita, ki jim ga je prepustil), ki ga oddaja v najem. Tu mama priznava, da je naredila takrat z očetom napako, ker sta to tako naredila. Brat ima zaradi zaradi dolgoletne zlorabe alkohola psihične težave, ki pa jih nikoli nismo mogli dokazati, ker zdravniško niso potrjene. Po očetovi smrti je od hiše vsakemu od otrok pripadala 1/8 vrednosti hiše, materi pa polovica po očetu in 1/8, to je 5/8. Ker nismo videli druge možnosti, da bi imela mati vsaj minimalno možnost, da si omogoči morebitno finančno pridobitev od hiše, v primeru, da bo oskrba v domu ostarelih zahtevnejša in s tem dražja, smo preko odvetnika mama, jaz in mlajši brat sprožili postopek prodaje hiše na dražbi. Postopek je vložen že poldrugo leto. Kaj se zgodi v primeru, če mati v času pred dokončanim postopkom pri odvetniku, umre? Ali se s tem postopek pri odvetniku ustavi, seveda s plačilom stroškov, ki bodo do takrat nastali, ali se nadaljuje? ... (SLONEP)
Skupno dvorišče (katka)
Pred enim letom sva z možem kupila hišo. Zaenkrat še nimamo ograje zaradi tega, ker moremo kupiti en del zemlje pod našim oknom, da bomo imeli dostop do zadnjega dvorišča (za hišo). Dovoz na skupno dvorišče pripada nam in sosed se lepo vozi po njem, nam pa začel težiti, da ga moremo vprašati, če se lahko peljemo za hišo po njegovem.... tisti del znaša cca 2 m širine in 6 m dolžine, katerega seveda nameravamo odkupiti, ampak trenutno nimamo denarja za vse te geodetske stroške in sploh blage veze, koliko bi sosed lahko zahteval za ta del...? Ali obstaja kaka rešitev za tako situacijo,ali lahko morda mi njemu "zagrozimo" na ta način, da če on nam nasprotuje pri dovozu za hišo bomo mi tudi njemu pri glavnem dovozu na dvorišče? ... (SLONEP)
Stroški obnove balkonov (Ireena)
Živim v več stanovanjski hiši /8 stanovanj/. Jaz imam lastniško pritlično stanovanje. Sedaj so se 4 sosedje odločili za sanacijo balkonov. Jaz sem prepričana, da nisem dolžna plačevati njihove adaptacije, kvečjemu bi morali dati oni meni nekaj, ker mi njihov omet in ploščice padajo dol. Jaz imam tudi 3,20 m "atrija", ki je moja last, ampak sem ga morala sama ograditi, ker spodaj ni bilo ograje. Meni so takrat tolmačili, da je "atrij ali balkonček" moj problem, ker itak spada k stanovanju. Sprašujem vas ali imam prav? Ali menite, da bi sosedje ta strošek lahko krili iz rezervnega sklada? Čeprav se mi tudi to ne zdi čisto prav, kolikor sem brala zakon in pravilnik. Kot jaz razumem je balkon del stanovanja, saj smo tako tudi kupovali stanovanja. Prosila bi vas za hiter odgovor, ker prav na silo pritiskajo za podpis oz. soglasje. ... (SLONEP)
Kje poiskati staro pogodbo? (bugimajstr)
Mene zanima kje bi lahko našel pogodbe oziroma zapise o nakupu zemljišč in stavb? Gre se za pogodbe iz konca 1800 ali začetek 1900 leta.ker je ta striček kjer smo zdaj vse papirje skuril.tako da bi rad izvedel od koga je bila zelmja kupljena.gre se pa zato ker je bila kupljena cela kmetija in z njo pravica do deleža agrarne skupnosti.hvala za odgovor ... (SLONEP)
Nujna vzdrževalna dela (NJ)
Zanima me kako je z nujnimi vzdrževalnimi deli, ki jih je potrebno izvesti (znesek popravila nad cca 2000 EUR, takega zneska ni v rezervnem skladu). In sicer me zanima, ali morajo biti etažni lastniki o tem obveščeni pred začetkom del? Vedeti za ponudbe? Imeti možnost pri izbiri? Ali lahko to upravnik naredi na svojo roko, brez vednosti etažnih lastnikov, in samo izstavi račun za izvedena dela?   ... (SLONEP)
Balkon-poškodovana betonska konstrukcija (Rok)
Sem lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi iz začetka 80-ih let. Stanovanje se nahaja v 6. nadstropju in ima balkon z betonskim koritom. Opazil sem, da korito ni več v prvotni legi (zgornji rob odstopa 0,5 cm od vertikalne spojne linije). obenem je moč videti diagonalno napokane betonske nosilce, ki so hkrati stranice balkona, kar je najverjetneje posledica pronicanja vode v AB-konstrukcijo. zanima me, ali sem kot lastnik dolžan sam sanirati (če je sploh mogoče) nastalo situacijo in ali sem materialno ter kazensko odgovoren za morebitno škodo in njene posledice? Ali lahko stranice balkona in njegovo prednjo ploskev interpretiramo kot del fasade, čeprav sam balkon izstopa od dejanske fasadne površine? ... (SLONEP)
Lastnik stanovanja želim postati najemnik neprofitnega (Denis)
Trenutno, kot 4 članska družina živimo v stanovanju katerega sem odkupil s pomočjo kredita, ki ga bom moral plačevati še cca 15 let. Na žalost nam nikakor ne uspe (redno) plačevati vseh stroškov, zato si želimo, da bi se preselili v neprofitno stanovanje. Ampak ker vem kakšna so pravila (lastnik 40%,...), normalnega postopka vloge za to ne morem uveljaviti. Je možno kako drugače rešiti, kot da moram najprej prodati stanovanje, se preseliti v privatno stanovanje in potem šele oddati vlogo za neprofitnega? ... (SLONEP)
Najemnina - transformatorska postaja (kofe)
Kupil sem stanovanje in sem etažni lastnik zemljišča na katerem stoji transformatorska postaja - Elektro podjetje v velikosti 4x4m/2 in pot 8/m2. Ali lahko lastniku Elektro podjetju pošljemo pogodbo za najemnino naše zemlje vpisane v ZK brez bremen? Štirje etažni lastniki so za to, da se zaračuna najemnina. ... (SLONEP)
Radiator na hodniku bloka (Irena)
Zanima me, ali lahko nekdo od stanovalcev samovoljno zapre radiator v pritličju bloka in sname termostatski ventil ... kakšna je praksa na tem področju? Kaj lahko storim? Predvidevam, da toplota iz mojega stanovanja prehaja na hodnik in imam zato veliko porabo. ... (SLONEP)
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog