Črne gradnje

O črni gradnji govorimo v primerih, ko se gradi ali drugače posega v prostor brez lokacijskega, gradbenega dovoljenja ali brez odločbe o dovolitvi priglašenih del oz. drugih zakonsko določenih dovoljenj. Za takšne posege je določeno, da organ urbanistične inšpekcije odredi, da se objekti ali deli objektov odstranijo, vzpostavi prejšnje stanje ali izvede drugačna oblika sanacije, če vrnitev v prejšnje stanje ni mogoča. Stroške teh posegov nosi investitor, poleg tega pa mora plačati tudi nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

Naloge inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem pravnih predpisov s področja urejanja prostora in naselij ter drugih posegov v prostor opravljajo organi urbanistične inšpekcije. Njena glavna naloga je, da nadzoruje izvajanje sprejetih prostorskih izvedbenih aktov in da nadzoruje, ali so bila za dela, ki se izvajajo, izdano potrebna dovoljenja.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog