Vprašanja - Vrtni elementiPostavitev ograje ali žive meje na meji s sosedom?

VPRAŠANJE:

Živim na deželi in imam probleme z ograditvijo svoje parcele. Imam psa in želel bi ograditi parcelo, da bi se pes lahko prosto gibal po njej. En sosed s katerim mejim mi pri tem dela težave. Zanima me, kakšna je zakonodaja pri postavitvi žičnate ograje pa tudi žive meje s cipresami (oddaljenost od meje, soglasje je potrebno ali ne). Mejim namreč na sosedov pašnik, njegova hiša je oddaljena 300-400m čisto na drugi strani in ga moja ograditev nikakor ne bi smela motiti. Poleg tega pa imam parcelo zraven gozda in mi divjad vseskozi uničuje pridelke. Tudi parcela je bolj ozka, tako da se mi vsak meter pozna.

(samo82)


ODGOVOR:

V skladu z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost spada gradnja ograje (nižja od 2,2 m) med nezahtevne objekte za lastne potrebe, za katere je potrebno v skladu z Zakonom o graditvi objektov pridobiti gradbeno dovoljenje, vendar v posebnem ugotovitvenem skrajšanem postopku, kjer je potrebno zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta (predpisan je poseben obrazec) priložiti le:

  • prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je razviden njegov tlorisni položaj in oblika na zemljiškokatastrskem prikazu, z navedbo odmikov objekta od parcelnih mej sosednjih zemljišč,
  • značilne prereze (profile) ter oblikovanje objekta in terena,
  • soglasja pristojnih soglasodajalcev,
  • dokazilo o pravici graditi.

Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.

Poleg zgornjega pogoja je pri ograjah potrebno upoštevati še to:

-  če z izvedbenim prostorskim aktom ni posebej predpisan odmik ograje od meje sosednjih zemljišč, je lahko ograja postavljena največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče;
– ograja, ki je medsosedska in označuje potek meje, se lahko gradi na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo;
– ob javni cesti zgornji rob ograje oziroma lega ne sme posegati v polje preglednosti, pred gradnjo takšne ograje pa je treba pridobiti soglasje upravljavca javne ceste.

Torej, poglejte kaj določajo vaši občinski prostorski plani, da boste vedeli kakšne odmike morate upoštevati.

Glede žive meje poglejte odgovor na podobno vprašanje.

Poglejte še:

 

 

29.04.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog