Vprašanja - Vrtni elementiNadstrešek oz. garaža ob hiši?

VPRAŠANJE:

Odločam se, da bi naredil lesen montažni nadstrešek, ki bi bil eventuelno zaprt ob strani in bi se držal obstoječega objekta, v tem primeru hiše. Površina bi bila okrog 50 m2 in bi služil kot nadstrešek oz. garaža za avtomobile. Katera dovoljenja potrebujem, ali zadostuje samo lokacijska informacija in ali potrebujem soglasje soseda, ker bi bil rob nadstreška oddaljen samo 30 cm od meje. 

(Mitjap)


ODGOVOR:

Glede na vaše želje, boste za objekt, večji od 30 m2, vedno morali pridobiti gradbeno dovoljenje.

Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost definira nadstrešek kot streho pred vhodom v objekt, namenjena zaščiti osebnih motornih vozil in koles, zbirnih mest za komunalne odpadke in podobno, če je njegova površina največ 30 m2 in višina najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta.

Uredba ob izpolnjevanju določenih pogojev uvršča nadstrešek med enostavne objekte, ki se lahko gradijo brez gradbenega dovoljenja.

Ti pogoji so:

  • da je v skladu z navedeno uredbo objekt izrecno določen kot enostavni objekt,
  • da ima investitor pravico graditi na zemljišču, na katerem namerava zgraditi objekt, 
  • da gradnja objekta ni v nasprotju s prostorskimi akti in 
  • da so upoštevani vsi pogoji in zahteve za gradnjo enostavnega objekta, določeni z navedeno uredbo.

Poleg navedenega nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.

Glede načina gradnje morajo biti izpolnjene še naslednje zahteve (objekti za lastne potrebe):

  • objekti za lastne potrebe so lahko zgrajeni le na zemljiških parcelah, ki pripadajo stavbi, h kateri se gradijo, in sicer najdlje za čas njenega obstoja;
  • pri izračunu faktorja pozidanosti se seštejejo površine vseh objektov za lastne potrebe in prištejejo površini stavbe, h kateri so bili zgrajeni, če pa je stavb več, se seštejejo površine vseh stavb na zemljiški parceli; 
  • na zemljiških parcelah večstanovanjske stavbe se lahko za vsako stanovanje v njej zgradi največ po en objekt za lastne potrebe iste vrste in skupaj največ toliko objektov, da je dosežena meja faktorja pozidanosti.

Glede dovoljenih odmikov bo potreben vpogled v vaše občinske prostorske akte, ki pa jih mi ne poznamo, saj se specifično vežejo na vašo občino.

Če boste želeli graditi bližje, kot je dovoljeno, boste potrebovali pisno in overjeno soglasje soseda, da se bote želeli izognili pretečim težavam v prihodnosti.

Poglejte še:

07.07.2010 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog