Razlastitev

Lastninska pravica ali druga stvarna pravica na nepremičninah se v javno korist lahko odvzame ali omeji. To se lahko stori le proti nadomestilu v naravi ali proti plačilu odškodnine. Do odvzema ali omejitve lastninske pravice lahko pride, če javne koristi ni mogoče doseči na drug način. Javna korist je izkazana, če je razlastitev predvidena za namen, ki je določen z zakonom.

Upravičenec do pridobitve nepremičnine je občina in Republika Slovenija, o razlastitvi pa odloča sodišče. Le o­no lahko odloči, da se določena nepremičnina razlasti. Pomemben del je tudi cenitev nepremičnine, saj se na podlagi cenitve določi odškodnina.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog