Komunalije

Brez komunalnih storitev bi si težko zamislili naše življenje. Samoumevno je, da nekdo odvaža smeti, da imamo vodo, da je poskrbljeno za kanalizacijo. Vse to so naloge, ki jih upravljajo javna podjetja - komunala. Tukaj so naštete storitve, ki spadajo v okvir komunalne dejavnosti.

Vodovod:

 • distribucija pitne, industrijske in požarne vode, 
 • zagotavljanje in spremljanje kakovosti pitne vode ter izpolnjevanje drugih osnovnih meril dobre oskrbe z vodo (zadostna količina in kakovost za normalno porabo, zadostna količina v izrednih primerih, zanesljiv mehanični transport vode in ustrezen pritisk na najvišjem in najbolj oddaljenem mestu porabe), 
 • odčitavanje in redna menjava vodomerov, 
 • redno vzdrževanje vodovodnega omrežja in hidrantov, 
 • naložbeno vzdrževanje vodovodnega omrežja, 
 • priprava in nadzor naložb na vodovodu (izdelava idejnih projektov, pridobitev upravnih dovoljenj, izdelava projektov, finančnih načrtov, izbira izvajalcev in izdelava pogodb, finančno tehnični nadzor in koordinacija del pri izgradnji, pridobitev uporabnega dovoljenja, urejanje odškodnin, zemljiškoknjižne ureditve), 
 • priprava strokovnih in tehničnih podlag za področje razvoja vodovoda, 
 • sodelovanje pri izdaji soglasij za področje vodovoda in ostalih gradenj, 
 • opravljanje tržnih storitev, 
 • priprava strokovnih podlag za sprejemanje občinskih odlokov, 
 • planiranje dela, kadrov in opreme za dejavnost, 
 • sooblikovanje sistema kakovosti v podjetju, uvajanje, ohranjanje in izboljševanje sistema kakovosti v posamezni dejavnosti ter izpolnjevanje zahtev in izboljševanje kakovosti dela,
 • sodelovanje z ostalimi organizacijskimi enotami.

Kanalizacija:

 • odvajanje odpadnih voda po obstoječem kanalizacijskem omrežju, 
 • redno vzdrževanje javne kanalizacije, 
 • naložbeno vzdrževanje javne kanalizacije, 
 • priprava in nadzor naložb na kanalizaciji (izdelava idejnih zasnov, pridobitev upravnih dovoljenj, izdelava projektov, finančnih načrtov, izbira izvajalcev in izdelava pogodb, finančno tehnični nadzor in koordinacija del pri izgradnji, pridobitev uporabnega dovoljenja, urejanje odškodnin, zemljiškoknjižne ureditve), 
 • spremljanje sestave odpadne vode in vpliva o­nesnaženosti na prejemnike (redne analize odpadne vode na iztokih, redne analize odpadne vode na prejemnike), 
 • opravljanje tržnih storitev, 
 • priprava strokovnih in tehničnih podlag za področje kanalizacije, sodelovanje pri izdaji soglasij, 
 • priprava strokovnih podlag za sprejemanje občinskih odlokov, 
 • planiranje dela, kadrov in opreme za dejavnost, 
 • sooblikovanje sistema kakovosti v podjetju, uvajanje, ohranjanje in izboljševanje sistema kakovosti v posamezni dejavnosti ter izpolnjevanje zahtev in izboljševanje kakovosti dela, 
 • sodelovanje z ostalimi organizacijskimi enotami.

Ravnanje z odpadki:

 • organiziranje in izvajanje rednega zbiranja, odvažanja in odlaganja odpadkov iz gospodinjstev in drugih dejavnosti (podjetja, obrtne delavnice, pokopališča, parki, turistične organizacije), 
 • organiziranje ločenega zbiranja odpadkov, 
 • organiziranje in izvajanje letnega rednega zbiranja, odvoza in odlaganja kosovnih odpadkov, 
 • organiziranje zbiranja posebnih in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, 
 • redno vzdrževanje posod za odpadke, 
 • vzdrževanje in kontrola EKO otokov in reciklažnih dvorišč po občinah, 
 • redna kontrola kakovosti odpadkov v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, 
 • vzdrževalna in sanacijska dela na odlagališčih, kontrola izcednih voda na odlagališčih, redno vzdrževanje okolice odlagališča, 
 • redno kontroliranje nastajanja in preprečevanje divjih odlagališč, 
 • vodenje in posodabljanje katastra odpadkov, 
 • priprava strokovnih podlag za sprejemanje občinskih odlokov, 
 • planiranje dela, kadrov in opreme za dejavnost, 
 • sooblikovanje sistema kakovosti v podjetju, uvajanje, ohranjanje in izboljševanje sistema kakovosti v posamezni dejavnosti ter izpolnjevanje zahtev in izboljševanje kakovosti dela, 
 • sodelovanje z ostalimi organizacijskimi enotami.

Skupna raba objektov in naprav:

 • letno vzdrževanje objektov in naprav skupne rabe (vzdrževanje cest: krpanje udarnih jam, nasip makadamskih cest, spomladansko čiščenje cest, ročno in strojno pometanje pločnikov in poti, čiščenje meteornih jaškov, popravilo ograj in lesenih mostov, obrezovanje drevja ob javnih poteh, izdelava horizontalne in vertikalne signalizacije; vzdrževanje parkov: spomladansko trebljenje parkov in zelenic, strojna košnja trave, obrezovanje grmičevja in velikih dreves, pletje makadamskih stez, zasaditev gredic, namestitev in vzdrževanje klopic, praznjenje koškov in razna druga dela), 
 • naložbena dela po naročilu (izdelava zunanjih ureditev, vključno z izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev upravno tehnične dokumentacije, priprava makadamskih cest in dvorišč za polaganje asfalta), 
 • zimsko vzdrževanje cest (pluženje, ročno odstranjevanje snega, posipanje poledice, odvoz snega, postavitev in odstranitev snežnih kolov), 
 • priprava strokovnih podlag za sprejemanje občinskih odlokov, 
 • planiranje dela, kadrov in opreme za dejavnost, 
 • sooblikovanje sistema kakovosti v podjetju, uvajanje, ohranjanje in izboljševanje sistema kakovosti v posamezni dejavnosti ter izpolnjevanje zahtev in izboljševanje kakovosti dela, 
 • sodelovanje z ostalimi organizacijskimi enotami.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog