Osnovna pravna področja

 • Solastnina
  Do solastnine pride, kadar ima več oseb pravico na nerazdeljeni stvari. Vsak solastnik ima pravico imeti stvar v posesti in jo uporabljati sorazmerno svojemu deležu.

 • Stanovanjska pravica
  Stanovanjska pravica je osebna pravica, ki omogoča uporabljati stanovanjske površine za potrebe upravičenca in njegove družine. Stanovanjske površine sme uporabljati, ne sme pa jih oddajati naprej.

 • Priposestvovanje
  S priposestvovanju pridobimo lastninsko pravico na tuji stvari. Doba za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini je 20 let. Priposestvuje se lahko le, če posestnik ne ve in ne more vedeti, da nepremičnina v posesti ni njegova.

 • Služnostna pot
  Kaj je služnostna pot, kdaj nastane služnostna pravica in ostali pravni vidiki. Služnostna pot omogoča v določenih vidikih uporabo tuje zemlje. Razlaga nujne poti.

 • Preužitek in dosmrtno preživljanje
  Preužitek pomeni, da bo lastnik na drugo stranko prenesel pravico na nepremičnini, prejemnik te pravice (lastništva) pa bo lastniku ali nekomu drugemu do njegove smrti nudil določene dajatve in storitve.

 • Razlastitev
  Odvzem nepremičninske pravice je mogoče zaradi zaradi javne koristi. Nepremičnine lahko v last dobita občina ali Republika Slovenija. O razlastitvi lahko odloča sodišče.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog