Vprašanja - Občine
Število ustreznih rezultatov: 486
Stran: ... 13 14 15 16 17
Varstvo pred samovoljnimi posegi v naravo (NN)
Kako ministrstvo zagotavlja varstvo narave ob intenzivni zasebni gradnji oziroma kako preprečuje dejstva, da se sedaj gradi tam, koder se komerkoli zljubi? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Dovoljenja za rastlinjake (NN)
Ali je potrebno za rastlinjake lokacijsko in gradbeno dovoljenje oziroma ali zadostuje odločba o dovolitvi priglašenih del? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Če občina noče spremeniti prostorskega plana? (NN)
Kaj storiti če občina ne spremeni plana tako, da bi bilo zemljišče zazidljivo? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Prostorski izvedbeni načrti in lokacijska dokumentacija (NN)
Kako morajo biti izdelani prostorski izvedbeni načrti in lokacijske dokumentacije? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Podlaga za lokacijsko dokumentacijo (NN)
Na podlagi česa se lahko izdela lokacijska dokumentacija (LDok) in kakšna soglasja je potrebno pridobiti? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Odločanje o zazidljivosti zemljišča (NN)
Kdo in kako odloča o zazidljivosti zemljišča? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Določanje javnih parkirišč (NN)
Ali za urejanje javnih parkirišč ne obstojajo nikakršni normativi in ali je dovoljeno določati javna parkirišča dobesedno pod okni stanovanj in šol? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Lokacijsko dovoljenje in sprememba prostorskih planov (NN)
Zakaj ni mogoče izdati lokacijskega dovoljenja, čeprav so spremembe in dopolnitve prostorskega akta, ki bodo takšno gradnjo omogočile, že v pripravi in je lokacijska dokumentacija že izdelana? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Zazidalni načrti (NN)
Zakaj občine ne sprejemajo takšnih zazidalnih načrtov, da bi se na njihovi podlagi lahko gradile stanovanjske in obrtne hiše in zakaj ministrstvo ne intervenira? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Zazidljivost parcel (NN)
Kako ravnati, če niti občina, niti UE nočeta izdati takšne urbanistične informacije, da bi zemljiške parcele postale zazidljive in zakaj so ta zemljišča sedaj pretežno uvrščena v prvo območje kmetijskih zemljišč (II. kategorije), včasih pa ne in je bilo leta 1971 že izdano dovoljenje za gradnjo? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Pravno sredstvo zoper prostorski akt (NN)
Ali imajo tiste pravne in fizične osebe, ki so zainteresirane za spremembo občinskega prostorskega akta pravico do pravnega sredstva zoper sprejem takega akta in kdo je instančni organ? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Prostorski izvedbeni načrti (NN)
Ali se lahko, v času do sprejetja novega prostorskega izvedbenega načrta, ki bo nadomestil prejšnji prostorski izvedbeni načrt, na takšnem območju izdeluje lokacijska dokumentacija (izris) za posege in pridobi lokacijsko dovoljenje oziroma enotno dovoljenje za gradnjo po sedaj veljavnem prostorskem izvedbenem načrtu, oziroma “starem PIN”? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Pomoč ministrstva pri pridobivanju dokumentacije (NN)
Ali je ministrstvo dolžno pomagati, ko ga določena fizična oseba zaprosi za pomoč pri pridobivanju potrebne dokumentacije za legalizacijo njenega objekta.. ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Soglasje upravljalcev objektov v javni rabi (NN)
Ali je stranka z vlogo za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor, ki mu je priložena ustrezna tehnična dokumentacija, že izpolnila zahtevani pogoj soglasij upravljavcev objektov v javni rabi, kot so elektroomrežje, telefon, kanalizacijsko omrežje in podobno, v določenih primerih pa tudi vodnogospodarskih soglasij oziroma ali se prej navedena soglasja pridobivajo v okviru z ZUP določenega roka, ali pa mora stranka vsa zahtevana soglasja pridobiti sama in se šele takrat lahko šteje, da je vloga pravilno sestavljena, ter ali je stranka upravičena do pritožbe po 218. členu ZUP, kakšen je način prisile soglasjedajalca oziroma ali lahko upravni organ v takem primeru lahko uporabi določbo 204. člena ZUP, ali pa je upravni organ v takšnih primerih morda obvezan razpisati ustno obravnavo in izvesti kako drugo obliko predhodnega postopka in na ta način, vsaj v okviru skrajnega dvomesečnega roka poskrbeti za razumen rok izdaje odločbe? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Mnenje o prostorskem aktu (NN)
Ali lahko občina po lastni presoji zahteva mnenje o prostorskem aktu ali njegovih sestavinah? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Župan tolmači prostorske akte (NN)
Ali lahko župan tolmači prostorske akte oziroma ali se njegovo tolmačenje lahko šteje kot obvezna razlaga občinskih predpisov. ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Vodna zemljišča v planskih dokumentih (NN)
Zakaj v planskih dokumentih niso definirana vsa vodna zemljišča in kdo je dolžan kriti stroške pri njihovem evidentiranju? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Zazidalni načrt iz l. 1973 (NN)
Ali je odlok o določenem zazidalnem načrtu, sprejetim v letu 1973, še veljaven in ali ga je mogoče spreminjati in dopolnjevati? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Državni prostorski plan (NN)
Ali lahko daje ministrstvo občinam obvezna izhodišča iz državnega prostorskega plana, ker da je v občini več z dovoljenji zgrajenih objektov in naprav, kot jih je na ustreznih načrtih vrisanih in ker se želi prostor v kartah čimbolj približati dejanskemu stanju? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Javna razgrnitev prostorskih aktov (NN)
Ali je mogoče po končani javni razgrnitvi spremeniti meje ureditvenega območja? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Velikost funkcionalnega zemljišča (NN)
Kolikšna funkcionalna zemljišča lahko pripadajo vrstnim hišam? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Usklajenost prostorske dokumentacije s prostorskimi akti (NN)
Kako občina skrbi za usklajenost lokacijske dokumentacije s prostorskimi izvedbenimi akti? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Občinski prostorski akti (NN)
Kako se pripravi in sprejme občinske prostorske akte?... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Postopek določitve območja stavbnih zemljišč (NN)
Kakšen postopek naj bi bil najbolj primeren za določitev novega območja stavbnih zemljišč in zaradi spremembe namembnosti stanovanjskih prostorov v poslovne prostore, glede na to, da oboji ležijo na območju stavbnih zemljišč? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Priglasitv del za rekonstrukcijo ceste (NN)
Kako je potrebno obravnavati priglasitev del za rekonstrukcijo določene glavne ceste, v zvezi z določbami 28. člena zakona o javnih cestah (ZJC, Uradni list RS, št. 29/97). ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Rušenje? (D.N.)
Kako zvedeti ali je stanovanje predvideno za rušenje?... (SLONEP)
Rušenje? (D.N.)
Kako zvedeti ali je stanovanje predvideno za rušenje?... (SLONEP)
Prostorski plani (B.S)
Kupil sem parcelo na področju,ki ga ureja PUP in je bila lokacijska dokumentacija šele v izdelavi. Pred nakupom je občina je izdala urbanistično informacijo za celotno področje, iz katere izhaja, da je to področje nezazidano stavbno zemljišče.Parcelacija je bila izvedena, preden je bila lokacijska dokumentacija potrjena s strani občine (potrditev s strani občine je zahtevana v PUP). Občina je v fazi izdelave dokumentacije potrdila osnutek parcelacije,kot dobra osnova za dokončanje lokacijske dokumentacije.Potem ko je bila lokacijska dokumentacija izdelana in pridobljena vsa do takrat zahtevana soglasja, je občina zahtevala še soglasje Regionalnega zavoda za varstvo kulturne in naravne dediščine(RZVKND).RZVKND ni izdal soglasja za celoto, ampak je pozidavo toliko omejil, da je 6 parcel postalo nezazidljivih. Te parcele ležijo na območju grape, ki naj bi po njihovi utemeljitvi bila vplivno področje za potok oddaljen cca 200 m. V PUP je potok naveden kot zaščiten, ni pa navedeno nobeno vplivno področje ali konkretno grapa. Vprašanja: 1.Ali je občina upravičeno zahtevala soglasje RZVKND, čeprav PUP tega ne predvideva? 2.Kako naj prizadeti kupci ukrepajo,ki so parcele v celoti plačali kot zazidljive parcele?... (SLONEP)
Prostorski plani v EU (NN)
Kakšen je zakon o razglasitvi prostorskih in ureditvenih planov in kakšen je postopek sprejemanja v okviru lokalnih skupnosti v EU ter zakon o sprejemanju zazidalnih načrtov? ... (Urad za informiranje)
Velikost parcele (A.)
Zanima me, kakšna je najmanjša dovoljena velikost oz. izmera parcele, da lahko gradiš na njej normalno veliko hišo (ca 8*9m)? Kolikšna je določena najmanjša razdalja hiše od sosedove parcele in ali lahko to prekoračiš?... (SLONEP)
Stran: ... 13 14 15 16 17
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog