Organiziranost občinske uprave

Občina je organizirana kot enoten organ, ki ima lahko notranje organizacijske enote. Število teh enot določi občina sama, najpogostejše pa so naštete spodaj.

Urad župana/županje

Urad župana/županje opravlja naloge strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave in občinskega sveta, zlasti na naslednji področjih:

 • upravljanje in vodenje občine; planiranje, organiziranje, kadrovanje, koordiniranje, poročanje, financiranje;
 • usklajevanje dela občinskega sveta in občinske uprave;
 • nadzor nad kakovostjo in ekonomičnostjo poslovanja gospodarskih javnih služb;
 • organizacijske zadeve;
 • usklajevanje dela s krajevnimi skupnostmi;
 • organiziranje volitev in referendumov;
 • stiki z javnostjo;
 • opravljanje strokovnih, organizacijsko-tehničnih in administrativnih zadev za občinski svet in njegova delovna telesa;
 • vodenje zapisnikov sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles;
 • koordiniranje dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles;
 • obveščanje javnosti o delu občinskega sveta in njegovih delovnih teles;

Oddelek za splošne zadeve

Oddelek za splošne zadeve ima zadolžitve na področjih:

 • pravne in upravne zadeve iz pristojnosti občine;
 • pripravljanje pogodb in splošnih aktov za občinsko upravo in občinski svet;
 • spremljanje sprejemanja zakonov in drugih aktov, ki vplivajo na delovanje občine;
 • sestavljanje premoženjske bilance;
 • skrb za zavarovanje premičnega in nepremičnega premoženja občine;
 • kadrovanje in izobraževanje;
 • opravljanje upravnega nadzorstva;
 • nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
 • tehnične in druge naloge za nemoteno delovanje uprave;
 • požarna varnost ter zaščita in reševanje;
 • izvensodna poravnava sporov;
 • planiranje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja.

Oddelek za finance in gospodarstvo

Oddelek za finance in gospodarstvo ima zadolžitve na področjih:

 • proračun, zaključni račun in izvrševanje proračuna;
 • tehnično, materialno poslovanje;
 • blagajniško poslovanje;
 • računovodstvo, knjigovodstvo in obračun plač in nadomestil, vodenje računov občinskih skladov;
 • sestavljanje finančne premoženjske bilance;
 • pospeševanje razvoja gospodarskih dejavnosti (turizem, obrt, podjetništvo in kmetijstvo);
 • določanje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in podjetništva;
 • izdelava predlogov za uvedbo občinskih davkov in taks;
 • spremljanje in oblikovanje cen iz občinske pristojnosti;
 • analitične in statistične dejavnosti;
 • spremljanje in analiziranje gospodarstva v občini;
 • spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev s področja gospodarstva;
 • planiranje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja.

Oddelek za družbene dejavnosti

Oddelek za družbene dejavnosti ima zadolžitve na področjih:

 • pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture in socialnega skrbstva;
 • pripravljanje in uresničevanje programov razvoja zdravstva, otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, športa in socialnega skrbstva;
 • materialna skrb za vzgojno-varstvene ustanove, kritje materialnih stroškov za osnovno šolstvo;
 • organiziranje mreže zdravstvene službe na primarni ravni, lekarniške dejavnosti;
 • podeljevanje koncesij v skladu z zakoni in drugimi akti;
 • svetovanje občanom glede osebne pomoči, pomoči družinam na domu;
 • subvencioniranje najemnin;
 • skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev neposredno s strani občine oziroma preko javnih zavodov na tem področju;
 • pospeševanje in financiranje kulturnih dejavnosti in ustanov;
 • skrb za programsko usklajevanje in financiranje varovanja naravne in kulturne dediščine;
 • pospeševanje športa in rekreacije;
 • zdravstveno zavarovanje občanov za primer brezposelnosti;
 • spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev s področja družbenih dejavnosti;
 • priprava in financirane programov javnih del;
 • planiranje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja.

Oddelek za prostor in varstvo okolja

Oddelek za okolje in prostor izvaja strokovne, upravne in druge naloge na področju priprave in izvajanja občinskih razvojnih planov in projektov, na področju prostorskega planiranja in urejanja prostora ter varstva okolja, in sicer:

 • priprave strokovnih podlag in organiziranje sprejemanja prostorskega plana občine in prostorsko izvedbenih aktov;
 • pripravljanje in izvajanje ukrepov s področja varstva okolja;
 • spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev iz delovnega področja oddelka;
 • planiranje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja.

Pri njih je mogoče pridobiti naslednja potrdila in odločbe:

 • vloga za informacijo o namembnosti zemljišča;
 • urbanistična informacija za poseg v prostor;
 • pobuda za spremembo namembnosti zemljišča;
 • vloga za urbanistično informacijo k predlogu parcelacije;
 • vloga za izjavo za trajni nasad;
 • vloga za izrise iz planskih aktov in prostorskih izvedbenih aktov;
 • vloga za določitev funkcionalnega zemljišča;

Oddelek za nepremičnine

(Če ta oddelek ni ločen, je vključen v oddelek za okolje in prostor.)

Oddelek za nepremičnine opravlja upravne, strokovne in druge naloge na področju upravljanja in gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, poslovnimi prostori in stanovanji ter opravlja upravne, strokovne naloge v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Vodi postopke pridobivanja in odtujevanja premoženja v lasti občine. S svojega področja dela vodi evidenco premoženja in nadzor nad upravljanjem premoženja v lasti občine. Urad opravlja, načrtuje in koordinira strokovna in operativna dela pri oblikovanju predlogov razvojnih programov in drugih planskih dokumentov s področja dela oddelka.

Opravlja upravne, strokovne in organizacijske naloge za naslednja področja.

Področje gospodarjenja s stavbnimi zemljišči:

 • pridobivanje nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so namenjena za gradnjo (nakup, menjava, postopki razlastitve, uveljavljanje predkupne pravice, gradnja javne infrastrukture);
 • priprava programov opremljanja zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč;
 • izvedba programov opremljanja stavbnih zemljišč s komunalnimi objekti in napravami (priprava večletnih in letnih izvedbenih programov opremljanja stavbnih zemljišč, pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo komunalnih objektov in naprav ter oddaja del v izvajanje);
 • prodaja opremljenih stavbnih zemljišč za gradnjo;
 • prodaja stavbnih zemljišč, ki niso namenjena za gradnjo (funkcionalna zemljišča);
 • zakup oziroma najem zemljišča;
 • obračun ter odmera komunalnega prispevka;
 • obračun ter odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
 • izdaja soglasij v upravnih postopkih v zvezi s posegi v prostor;
 • priprava aktov, sklepov ter drugega gradiva za obravnavo in sprejem na Svetu za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in občinskem svetu.

Področje upravljanja in gospodarjenja s poslovnimi prostori:

 • gospodarjenje s poslovnimi prostori v lasti občine;
 • pridobivanje novih poslovnih prostorov (gradnja, nakup, prenova obstoječih objektov);
 • oddaja poslovnih prostorov v najem;
 • prodaja poslovnih prostorov.

Stanovanjsko področje:

 • gospodarjenje s stanovanji v lasti občine;
 • priprava in izvajanje večletnih in letnih stanovanjskih programov občine;
 • opravljanje strokovnih, organizacijskih nalog za Stanovanjski sklad;
 • pridobivanje novih stanovanj in stanovanjskih hiš (gradnja, nakup, prenova obstoječih stanovanjskih objektov);
 • oddaja stanovanj v najem;
 • priprava in izvedba javnih razpisov za oddajo v najem neprofitnih, socialnih, službenih in profitnih stanovanj;
 • priprava in izvedba javnih razpisov za kreditiranje občanov pri nakupu in gradnji stanovanj in stanovanjskih hiš;
 • prodaja stanovanj in stanovanjskih hiš.

Pri njih je mogoče pridobiti naslednja potrdila in odločbe:

 • vloga za komunalni prispevek

Oddelek za gospodarske javne družbe

Oddelek za gospodarske javne službe opravlja ima zadolžitve na področjih:

 • strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb;
 • skrb za razvoj in delovanje lokalnih javnih služb, oskrba s pitno vodo, oskrba s plinom, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti in poti za pešce, javna razsvetljava, urejanje javnega prevoza, urejanje javnih parkirišč, urejanje trgov in ulic, dimnikarska služba, plakatiranje, pokopališča in pogrebna služba, gradnja, vzdrževanje in urejanje objektov kolektivne komunalne rabe;
 • določanje pogojev z uporabo stavbnih zemljišč in opravljanje strokovnih ter administrativno-tehničnih opravil za sklad stavbnih zemljišč;
 • gradnja in vzdrževanje informacijskega sistema javnih služb;
 • priprava aktov za podeljevanje koncesij v skladu z zakoni in drugimi akti;
 • organiziranje komunalno redarske službe in inšpekcijskih opravil;
 • spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev z delovnega področja oddelka;
 • planiranje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja.

Pri njih je mogoče pridobiti naslednja potrdila in odločbe:

 • vloga za izdajo dovolilnice;
 • prošnja za uporabo javne površine;
 • soglasje za posege v varovalne pasove občinskih cest;
 • dovoljenje za izvajanje del na občinski cesti;
 • soglasje za izvedbo priključka na občinsko cesto;
 • vloga za zaporo prometa.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog