Vprašanja - Občine
Število ustreznih rezultatov: 486
Stran: ... 12 13 14 15 16 17
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NN)
Zakaj in na kateri podlagi se pobira nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Oprostitev plačila komunalnega prispevka (NN)
Kdo je pristojen za odločanje o oprostitvi plačila komunalnega prispevka? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Izračun komunalnega prispevka (NN)
Od kdaj naprej mora občina uporabljati navodilo za izračun komunalnega prispevka? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Pravni status občinske ceste (NN)
Kakšen je pravni status občinske ceste, ki pa pravno ne obstaja. Ali jo je mogoče šteti kot del cestnega omrežja in kaj se šteje za javni pločnik? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Dokazilo o pravici graditi na zemljišču (NN)
Ali je pogodbo o oddaji stavbnega zemljišča za gradnjo, sklenjeno med občino (lastnikom) in investitorjem, mogoče šteti za dokazilo o tem, da ima investitor pravico graditi na zemljišču? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Napoved o načrtovanih površinah (NN)
Na osnovi česa lahko občinski upravni organ zahteva od lastnikov objektov napoved o načrtovanih stanovanjskih in poslovnih površinah? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Navodilo za izračun komunalnega prispevka (NN)
Ali gre zato, ker se v vseh določbah navodila za izračun in tudi navodila o vsebini programa opremljanja skupni stroški opremljanja razdelijo na površino vseh stavbnih zemljišč na območju opremljanja, le s tretjim odstavkom 5. člena navodila za izračun, ki ureja način izračuna višine akontiranih zneskov komunalnega prispevka, pa je določeno, da se takšen strošek preračuna na m2 vseh stavbnih parcel v občini, za napačno razumevanje navodila za izračun komunalnega prispevka ali pa je napačna določba tretjega odstavka njegovega 5. člena? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Pogoji za prodajo občinskega zemljišča (NN)
Pod kakšnimi pogoji lahko občina proda nezazidano stavbno zemljišče brez javnega razpisa? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Dovoljenje za postavitev reklamnih panojev (NN)
Ali je potrebno dovoljenje tudi za postavitev reklamnih panojev ob državnih cestah in kakšna dovoljenja so potrebna za panoje ob državnih in lokalnih cestah? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Mnenje občine o usklajenosti LDok (NN)
Ali je upravna enota sploh dolžna upoštevati mnenje občine o usklajenosti lokacijske dokumentacije in kje v zakonu je podlaga, ki upravno enoto obvezuje k temu? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Sprememba namembnosti stanovanja v poslovne prostore (NN)
Kakšen postopek naj bi bil najbolj primeren za spremembo namembnosti stanovanjskih prostorov v poslovne prostore? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Prepoved opravljanja projektiranja in gradbene dejavnosti (NN)
Ali lahko glede na dejstvo, da zakoni temeljijo na načelu morale, 50. člen ZGO, ki določa, da oseba, ki je registrirana za prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje na območju, za katerega je izdelala prostorski izvedbeni akt, ne sme opravljati projektiranja ali gradbene dejavnosti pet let od uveljavitve prostorskega izvedbenega akta, razen če je bila izbrana na natečaju ali če je bila na javnem razpisu, ki je bil izveden po predpisih o javnih naročilih, izbrana kot najugodnejši ponudnik, deluje retroaktivno, ter ali je projektivno podjetje, ki je bilo izbrano z razpisom in je že izdelalo idejni projekt, glede na dejstvo, da občinsko odlok eksplicitno navaja ime izdelovalca vse nadaljnje arhitektonsko tehnične dokumentacije, krši omenjeni odlok oziroma ali ga bo kršilo, kolikor bi zaključilo prevzeta dela, to je izdelavo PGD, PZI in ostale projektne dokumentacije? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Vročanje lokacijskih dovoljenj tudi občini? (NN)
Ali je, glede na določbe spremenjenega napovednega besedila 67. člena ZUN, v povezavi z določbami 59. člena ZUN, ki določajo, komu se lokacijsko dovoljenje vroči, sedaj potrebno vročati ta dovoljenja tudi občini? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Obvestitev občine o parcelaciji (NN)
Ali je glede na določbo 9. člena ZUN-G o skrbi občine za usklajenost lokacijske dokumentacije s prostorskimi izvedbenimi akti potrebna zahteva, da mora lastnik zemljišča obvestiti občino o nameravani parcelaciji, če je podlaga za parcelacijo načrt gradbenih parcel iz lokacijske dokumentacije? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Prisilna izvršba rušitve (NN)
Ali s 13. členom ZUN-G spremenjena 13. in 14. člen prehodnih določb zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor iz sredine leta 1993 (ZUN-D) pomeni, da lahko takšen investitor v primeru, če je na podlagi prostorskega izvedbenega akta iz 16. člena ZUN-D možno izdati lokacijsko dovoljenje, na podlagi 14. člena ZUN-D zahteva podaljšanje odloga prisilne izvršbe vse do izdaje odločbe o uporabnem dovoljenju, čeprav prisilna izvršba rušitve ni mogoča po pravnomočnosti lokacijskega dovoljenja za legalizacijo nedovoljenega posega, še manj pa po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja za legalizacijo, ter ali je potrebno o zahtevi po spremenjenem 14. členu ZUN-D izdati posebno odločbo, ali pa je potrebno to razumeti tako, da je odločba o uporabnem dovoljenju tudi "odgovor" na zahtevo za podaljšanje odloga prisilne izvršbe? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Dopolnjevanje starih prostorskih aktov (NN)
Ali je mogoče dopolnjevati prostorske akte, ki so jih sprejele prejšnje občine? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NN)
Ali so izjeme od obveznosti plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Skrb občine za usklajenost LokD (NN)
Ali se določba 9. člena ZUN-G o skrbi občine za usklajenost lokacijske dokumentacije s prostorskimi izvedbenimi akti nanaša le na prostorske izvedbene akte po 21. členu ZUN, ali tudi na še veljavne urbanistične rede in zazidalne načrte po 82. členu ZUN? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Občina in pridobivanje dovoljenj za gradnjo (NN)
Ali v primeru, da inšpektor za graditev izda odločbo na podlagi 6. točke prvega odstavka 91. ZGO, lahko občina sploh pridobiva ustrezna dovoljenja kot investitor brez soglasja lastnika? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Neusklajenost prostorskih planov in prostorskih izvedbenih načrtov (NN)
Ali so pri posegih v prostor v primeru, da prostorski ureditveni pogoji s prostorskim planom niso usklajeni, osnova za izdajo lokacijskega dovoljenja prostorski ureditveni pogoji ali pa je to prostorski plan? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Zavračanje izdaje LDov zaradi poti (NN)
Zakaj UE zavrača izdajo lokacijskega dovoljenja z razlago, da pot do gospodarskega poslopja v planskih aktih oziroma PUP ni opredeljena kot stavbno zemljišče, čeprav ima lastnik zemljišča, na katerem je predvidena izgradnja gospodarskega poslopja, do tega zemljišča urejene dovoze, ki pa v naravi predstavljajo del obdelovalnih kmetijskih površin, problem dostopov pa se tudi sicer izkaže kot širši tudi v primeru stanov in gospodarskih poslopij po pašnikih in planinah? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Komunalni prispevek (NN)
Ali predstavljajo stroški prve izgradnje komunalne opreme, glede na določbe prvega odstavka 1. člena navodila za izračun komunalnega prispevka, stroške že zgrajene (obstoječe) komunalne opreme na območju, kjer investitor gradi oziroma kako se takšni stroški lahko ugotavljajo in vključujejo v program opremljanja stavbnih zemljišč ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Soglasja k prostorskim izvedbenim aktom (NN)
Ali je s spremembo 67. člena ZUN pridobivanje soglasij k prostorskim izvedbenim aktom prešlo v pristojnost izdelovalca prostorskih izvedbenih aktov? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Kako določiti javne površine? (NN)
Kako določiti javne površine, če zemljiška knjiga, niti druge ustrezne evidence niso ažurirani? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Plačilo nadomestila za uzurpacijo in degradacijo (NN)
Kako določiti pogoje in rok plačila odmerjenega nadomestila za degradacijo in uzurpacijo, če investitor iz 11. člena ZUN-D ne vloži zahteve za podaljšanje odloga prisilne izvršbe, izvršba pa ni več možna, ker investitor bodisi že ima pravnomočno lokacijsko dovoljenje in ne nadaljuje z deli, ali pa ker nadaljuje z deli (gradnjo) v skladu s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Sprememba namembnosti gozdne jase (NN)
Ali je dopustna takšna sprememba namembnosti gozdne jase, da bo do sedaj kmetijsko oziroma gozdno zemljišče, ki ga ima športno-letalski klub v najemu od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, postalo športni objekt? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Lastništvo prostorske dokumentacije (NN)
Kdo je lastnik prostorske dokumentacije prejšnje občine oziroma kako jo je mogoče razdeliti med UE in občinami,ki so na novo nastale na njenem območju? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Usklajenost predpisov (NN)
Zakaj predpisi, ki urejajo določanje statusa stavbnega zemljišča niso usklajeni s predpisi, ki urejajo določanje funkcionalnih zemljišč? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Sprememba občinskih planov (NN)
Kako se lahko spreminjata srednjeročni in dolgoročni občinski plan? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Gradnja na kmetijskih zemljiščih (NN)
Zakaj sedaj, ko je sprejet nov zakon o kmetijskih zemljiščih, ni več mogoče izdajati dovoljenj za gradnjo stanovanjskih hiš na kmetijskih zemljiščih? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Stran: ... 12 13 14 15 16 17
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog