Zakonodaja o neprofitnih stanovanjih

Zakonsko urejata področje neprofitnih stanovanj Stanovanjski zakon in Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. To sta temeljna akta, na osnovi katerih se določajo pogoji za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Stanovanjski zakon (SZ-1) velja od 14. oktobra 2003. Določa splošne pogoje za neprofitna najemna stanovanja in njihov najem. Področje neprofitnih najemnih stanovanj izrecno obravnava v členih:

 • od 87. do 90. – splošno o neprofitnih najemnih stanovanjih, oddajanje, bivalne enote, trajanje najemne pogodbe;
 • 103 in 104 – krivdni odpovedni razlogi najemne pogodbe;
 • od 117. do 121. – neprofitna najemnina in subvencioniranje najemnine;
 • od 151. do 153. – neprofitne stanovanjske organizacije;
 • od 154. do 159. – pristojnosti in naloge občin na stanovanjskem področju;

Seveda pa veljajo tudi drugi členi zakona, ki sicer urejajo najemna stanovanja.

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil objavljen 13. februarja 2004, podrobno opredeljuje pogoje najema in postopke v povezavi z neprofitnimi stanovanji. Pravilnik določa:

 • splošne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem;
 • merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev;
 • merila za morebitno plačilo lastne udeležbe in vplačilo varščine ter zavezance zanju;
 • površinske normative za dodelitev neprofitnih stanovanj;
 • postopek dodeljevanja neprofitnih stanovanj;
 • napotke za uporabo neprofitnih stanovanj;
 • zamenjave neprofitnih stanovanj;
 • izjemne dodelitve neprofitnih stanovanj;
 • postopek spreminjanja višine najemnine po dodelitvi neprofitnega stanovanja;
 • pojasnila za uporabo pravilnika ter obrazca za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer ter prednostnih kategorij prosilcev, ki sta kot prilogi sestavni del pravilnika.

Od junija 2006 velja tudi Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, ki uvaja nekaj sprememb.

Metodologijo oblikovanja neprofitnih najemnin določa Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uvajanje subvencioniranih najemnin. Uredba določa način in postopek za izračun najvišjih najemnin, ki jih lahko lastniki neprofitnih stanovanj zaračunavajo najemnikom, postopnost pri njihovi uveljavitvi, merila glede vpliva lokacije ter merila in postopek za uveljavljanje subvencionirane najemnine. Uredba upošteva tudi Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb.

Nastanek besedila: marec 2007.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog