Pogoji najema neprofitnih najemnih stanovanj

Neprofitnega najemnega stanovanja ne more pridobiti vsakdo, temveč le tisti, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Najpomembnejši pogoji so dovolj nizki prihodki, majhno premoženjsko stanje in slabe bivalne razmere.

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsi prosilci:

 • državljanstvo Republike Slovenije in stalno bivališče v občini ali na območju delovanja najemodajalca;
 • da prosilec ali kdo iz njegovega gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja oddanega za nedoločen čas;
 • da prosilec ali kdo iz njegovega gospodinjstva ni lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;
 • da prosilec ali kdo iz njegovega gospodinjstva ni lastnik premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja;
 • da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva ne presegajo predpisanih vrednosti;

Izpolnjevanje pogojev se točkuje. Najemodajalci lahko predpišejo še druge pogoje.

Obstaja pa nekaj izjem kar se tiče splošnih pogojev. Tako lahko žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v ustreznih ustanovah, sodelujejo tudi na razpisih v občini oz. kraju začasnega bivališča. Invalidi, ki so trajno vezani na invalidski voziček ali na pomoč druge osebe, lahko zaprosijo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem tudi v občini, kjer so večje možnosti za zaposlitev ali kjer imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve, ne glede na kraj stalnega bivališča.

Eno izmed glavnih meril pri dodeljevanju neprofitnih stanovanj je dohodek gospodinjstev. Dohodki gospodinjstev prosilcev v obdobju leta dni pred razpisom ne smejo presegati določenega deleža povprečne neto plače v državi. Delež je odvisen od števila članov:

 • 1 člansko 90 %,
 • 2 člansko 135 %,
 • 3 člansko 165 %,
 • 4 člansko 195 %,
 • 5 člansko 225 % in
 • 6 člansko 255 %.

Za vsakega naslednjega člana se prišteje dodatnih 20 odstotnih točk. Gospodinjstva, ki presegajo te deleže, so zavezana k plačilu lastne udeležbe in varščine.

Če najemnik stanovanja ne izpolnjuje več pogojev za neprofitno najemno stanovanje, se lahko najemna pogodba preoblikuje v najemno pogodbo za tržno najemno stanovanje. Najemodajalec lahko vsakih 5 let preveri ali najemniki izpolnjujejo pogoje za najem neprofitnega najemnega stanovanja.

Lastna udeležba in varščina

Lastna udeležba so denarna sredstva, ki jih mora najemnik vložiti v sklad najemodajalca in so namenjena pridobivanju neprofitnih stanovanj. Višina udeležbe lahko znaša največ 10 % vrednosti neprofitnega stanovanja brez vpliva lokacije. Lastna udeležba se najemniku vrne najkasneje po 10 letih z 2 % obrestno mero. Vse pogoje glede plačila in vračila lastne udeležbe uredita najemodajalec in najemnik z medsebojno pogodbo do dodelitve neprofitnega stanovanja.

Varščino, ki lahko znaša največ 3 mesečne najemnine, lahko zahteva najemodajalec kot sredstva s katerimi bo odpravil poškodbe stanovanja ob izselitvi upravičenca ali pa poravnal zaostale obveznosti (najemnina, obratovalni stroški). Seveda se pri tem upošteva običajna raba stanovanja. Najemodajalec in upravičenec do dodelitve stanovanja v najemni pogodbi opredelita vse pogoje glede varščine. Varščino lahko upravičenec poravna tudi v več obrokih do pridobitve stanovanja, če pridobi soglasje najemodajalca. Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja.

Velikost stanovanja

Velikost stanovanj, ki jih lahko pridobijo prosilci, je omejena. Velikost je odvisna od števila članov gospodinjstva (v oklepaju navedena površina stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine):

 • 1 člansko od 20 do 30 m2 (do 45 m2),
 • 2 člansko nad 30 do 45 m2 (do 55 m2),
 • 3 člansko nad 45 do 55 m2 (do 70 m2)
 • 4 člansko nad 55 do 65 m2 (do 82 m2),
 • 5 člansko nad 65 do 75 m2 (do 95 m2),
 • 6 člansko nad 75 do 85 m2 (do 105 m2).

Za vsakega nadaljnjega člana se zgornja meja poveča za 6 m2. Če se upravičenec strinja in želi, lahko dobi v najem tudi manjše stanovanje od predpisanega. Najemodajalec lahko odda tudi stanovanje, ki presega gornjo mejo ustreznega razreda, če se upravičenec s tem strinja vendar pa se za presežene m2 obračuna tržna najemnina. Stanovanje je lahko tudi večje, če to zahtevajo socialne razmere (tri generacije v družini) ali zdravstvene razmere. Vendar pa je presežek lahko le na račun dodatnega dnevnega ali spalnega prostora.

Nastanek besedila: marec 2007.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog