Neprofitna najemnina

Najemnik neprofitnega stanovanja plačuje lastniku najemnina, ki je nadomestilo za uporabo stanovanja. Neprofitna najemnina naj bi pokrila vse stroške v najširšem pomenu besede, ki jih ima lastnik s stanovanjem, vendar pa naj ne bi prinašala dobička, kar je značilno za tržno najemnino. Da pri tem ne bi prihajalo do zlorab, je neprofitna najemnina zakonsko določena.

Neprofitna najemnina pokriva stroške vzdrževanja in zavarovanja stanovanja in skupnih delov, stroške opravljanja upravniških storitev, amortizacijo in stroške financiranja, ki so bili vloženi v stanovanje. Stroški se različno obračunavajo za stanovanja stara do 60 let in tista, ki so starejša od 60 let.

Stroški vzdrževanja so vsi stroški, ki jih ima lastnik s stanovanjem, da ta ostaja uporaben ves čas bivanja. Sem sodijo tudi ukrepi, ki preprečujejo prezgodnjo obrabo. Pri tem gre za tekoče vzdrževanje sestavnih delov stanovanja, ki se obrabljajo zaradi normalne uporabe in ne odprava morebitnih okvar, ki jih povzroči uporabnik zaradi neprimerne uporabe. Med stroške vzdrževanja sodijo tudi stroški zavarovanja. Pri stanovanjih starih do 60 let so stroški vzdrževanja v letni najemnini največ do 1,11 % vrednosti stanovanja, pri starejših pa največ 1,81 % vrednosti.

Stroški za upravniške storitve ne smejo v letni najemnini presegati 0,4 % vrednosti stanovanja. Amortizacija lahko znaša v letni najemnini največ 1,67 % vrednosti stanovanja, če je stanovanje mlajše od 60 let, sicer pa se obračunava strošek v višini največ 0,97 %.

Stroški financiranja lahko v letni najemnini predstavljajo največ 1,5 % vrednosti stanovanja. To so obresti za najeta posojila ali lastna sredstva, ki jih je lastnik vložil v stanovanje.

Neprofitna najemnina se izračunava na osnovi vrednosti stanovanja. Vrednost stanovanja je produkt med številom točk pripisanih gradbenemu delu stanovanja, vrednostjo točke, uporabno površino, vplivom velikosti stanovanja (korekcijski faktor) in vplivom lokacije stanovanja. Vrednost točke za izračun neprofitnih najemnin je 2,63 €.

Na neprofitno najemnino vpliva lokacija stanovanja. Občina lahko z odlokom posameznim območjem določi različne vplive lokacije. To je povečanje neprofitne najemnine zaradi kakovosti okolja, v katerem je stanovanje. Lokacija lahko neprofitno najemnino poveča za največ 30 %. Na povečanje najemnine vplivajo:

  • število prebivalcev kraja,
  • prometne povezave in javni promet,
  • oddaljenost od središča mesta ali naselja,
  • infrastrukturna in komunalna opremljenost,
  • motnje zaradi hrupa, oddaljenost od virov onesnaženja,
  • bližina zelenih površin in športnih objektov,
  • bližina kulturnih in drugih javnih objektov (trgovine, šola, zdravstvene ustanove,…),
  • privlačnost lokacije.

Najemnina se določa na letni osnovi, nato pa se jo razdeli po mesecih na 12 enakih delov. Rok za plačilo je 15. v mesecu, razen, če je s pogodbo drugače dogovorjeno. Najemodajalec ima vsakih 5 let pravico zahtevati dokazila o upravičenosti do neprofitne najemnine. Če se izkaže, da najemnik ni več upravičen do neprofitne najemnine, je dolžan plačevati tržno najemnino.

Nastanek besedila: marec 2007.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog