Razpisi za nakup stanovanj

Stanovanjski sklad razpise za nakup stanovanj objavlja glede na razpoložljiva stanovanja. Razpoložljivost stanovanj je odvisna od gradnje, oz. od poteka pridobivanja ustreznih zemljišč in dovoljenj za gradnjo. Prva stanovanja je preko razpisa ponudil leta 2002.

Razpis Stanovanjski sklad v medijih predhodno napove, besedilo razpisa pa objavi v vseh Slovenskih tiskanih dnevnikih. Razpis je običajno objavljen na soboto, tiskanih dnevnikih pa so običajno objavljeni pogoji nakupa, potek nakupa, število in lokacija stanovanj in nekatere druge informacije, ki so sestavni del razpisa. Ponujena stanovanja so podrobno predstavljena na spletni strani Stanovanjskega sklada.

Zainteresirani kupci oddajo prijavo na posebnem obrazcu, ki ga dobijo na Stanovanjskem skladu ali njegovi spletni strani. Prijavi morajo priložiti ustrezna zahtevana dokazila. Vsak kandidat lahko odda le eno prijavo, kar velja tudi za mlade pare in družine. Na prijavi lahko kandidati navedejo več stanovanj. To omogoča, da, če izpadejo v izboru za prvo želeno stanovanje, lahko sodelujejo v izboru za druge. Kandidati morajo do roka za oddajo vlog vplačati tudi varščino, ki jo določi Sklad. S tem izrazijo resnost nakupa, sklad pa aro zadrži, če kandidat odstopi od postopka nakupa in jo vrne, če kandidat ni izbran. Sklad kandidate obvesti o prispeli vlogi in pošlje zahtevo za preverbo podatkov.

Kandidate sklad razporedi po stanovanjih. če je za eno stanovanje več interesentov, potem kupca izbere na osnovi prednostnih skupin. Če še vedno ostane za eno stanovanje več kandidatov, sklad izvede naključno žrebanje kupcev s posebnim računalniškim programom. Žrebanje spremljajo tudi predstavniki kandidatov za nakup. Kandidatom, ki niso bili izbrani, Sklad vrne vplačano varščino.

Kandidati, ki so bili izbrani, podpišejo do predpisanega roka prodajno pogodbo s Skladom. Če pogodbe ne podpišejo, se smatra da odstopajo od nakupa. Sklad zadrži varščino in stanovanje ponudi drugemu kandidatu. Kupec mora v skladu s prodajno pogodbo Stanovanjskemu skladu poravnavati kupnino. Zadnji obrok se preda ob prevzemu. Določila Zakona o varstvu kupcev stanovanj v tem primeru ne veljajo, zato Sklad ni dolžan zagotoviti bančne garancije.

Če v prvem izboru niso prodana vsa stanovanja, jih Sklad ponudi prosto na trgu, kjer pa je postopek izbora kupcev enak. Prednost imajo tisti, ki sodijo v določene prednostne kategorije, vendar pa velja sistem vrstnega reda oddanih prijav.

V prodajni pogodbi je zaveza, da kupec stanovanja ne sme prodati brez dovoljenja Sklada v določenem obdobju po nakupu. S tem se želi Sklad zavarovati pred špekulativnimi nakupi. Sklad lahko tudi uveljavlja predkupno pravico.

Nastanek besedila: marec 2007.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog