Potek razpisov za neprofitna stanovanja

Neprofitna stanovanja oddajajo občine, Stanovanjski sklad RS ali pa neprofitne stanovanjske organizacije. Stanovanja se vedno oddajajo preko javnega razpisa, razen, kadar gre za izjemne dodelitve v primeru rušenja, prenove, elementarne ali druge nesreče, ko se neprofitno najemno stanovanje lahko dodeli za določen čas brez javnega razpisa. Občina lahko razpis izvede sama ali pa župan oz. županja pooblasti javno podjetje v lasti občine.

Razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem mora biti objavljen v sredstvih javnega obveščanja. Izjema so organizacije (najemodajalci), ki so namensko ustanovljene za reševanje stanovanjske problematike določene skupine prebivalstva (npr. invalidov). Te lahko objavijo notranji razpis. Razpis ima lahko dve prednostni listi glede na socialne razmere prosilcev. Ena lista je za prosilce, ki imajo dohodke, ki ne omogočajo lastne udeležbe in plačila varščine, druga pa prosilcem, ki jim dohodki omogočajo lastno udeležbo in plačilo varščine. Najemodajalec lahko predpiše varščino in lastno udeležbo za največ polovico stanovanj na razpisu.

Določila razpisa

Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem mora določati:

 • pogoje, ki jih morajo prosilci izpolnjevati,
 • podatke, ki jih morajo prosilci navesti v vlogi,
 • dokumentacijo, ki jo morajo prosilci priložiti vlogi,
 • podatke o odločitvi najemodajalca glede plačila lastne udeležbe, varščine in pogojev plačila,
 • podatek ali se bosta oblikovali dve ločeni prednostni listi,
 • okvirno število razpoložljivih stanovanj po obeh listah,
 • prednostne kategorije prosilcev in prednostne kategorije, če en ali več prosilcev doseže enako število točk,
 • okvirni rok v katerem bodo razpisana stanovanja vseljiva,
 • višino neprofitne najemnine za povprečno stanovanje na razpisu,
 • napotilo in predpise, ki določajo neprofitne najemnine in subvencioniranje najemnin,
 • možnosti spremembe najemnine v primeru spremenjenih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja,
 • rok za oddajo vlog in okvirni rok za objavo rezultatov razpisa.

Potrebna dokumentacija

Udeleženci razpisa morajo vlogi priložiti naslednje listine:

 • podatke o denarnih prejemkih,
 • izjavo o premoženjskem stanju s katero prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri različnih upravljavcih zbirk osebnih podatkov,
 • najemno ali podnajemno pogodbo, razen če ne živijo pri starših ali sorodnikih,
 • invalidi tudi dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozička ali o vezanosti na trajno pomoč druge osebe,
 • drugo dokumentacijo s katero se izkazuje gmotne in socialno zdravstvene razmere, ki jo zahteva posamezni razpis.

Najemodajalec sam pridobi od pristojnih državnih organov potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva.

Potek razpisa

Najemodajalec objavi razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v dnevnem časopisju ali drugih sredstvih javnega obveščanja. Prosilci morajo do roka vložiti vloge z vso zahtevano dokumentacijo. Najemodajalec imenuje komisijo, ki preuči utemeljenost vlog po zaključku njihove oddaje. Udeležence, ki so oddali nepopolne vloge, najemodajalec pozove k dopolnitvi v določenem roku. Če prosilec v roku ne dopolni vloge, se le ta zavrže.

Komisija najemodajalca si lahko ogleda stanovanjske razmere v katerih živijo udeleženci razpisa. Če ogled zavrnejo, se njihova vloga zavrne. Po opravljenem pregledu se napiše zapisnik, en izvod pa prejme udeleženec razpisa.

Najemodajalec na podlagi vseh pridobljenih podatkov oblikuje prednostni listi, ki ju objavi v dnevnem časopisju ali drugih sredstvih javnega obveščanja. Po objavi najemodajalec sprejema pritožbe in šele po njihovi razrešitvi objavi seznam upravičencev, ki bodo prejeli stanovanja v najem.

Po objavi seznama upravičencev, najemodajalec le-te pozove k sklenitvi najemne pogodbe za nedoločen čas. Če se upravičenec ne odzove na dva poziva k sklenitvi, se črta s seznama prejemnikov.

Trajanje posameznega razpisa, torej od objave do sklenitve najemnih pogodb je lahko različno. Če se preko razpisa oddaja manj stanovanj in je tudi prosilcev manj, potem postopki tečejo hitro in prosilci hitro pridejo do stanovanja. Če pa je prosilcev in stanovanj veliko, pa postopki trajajo dlje časa, lahko tudi več mesecev.

Pogostost objavljanja razpisov ni zakonsko predpisana. Občine razpise objavljajo glede na potrebe in razpoložljiva stanovanja. Velike občine (Ljubljana, Maribor, ...) objavljajo razpise enkrat letno, medtem ko manjše občine redkeje.

Nastanek besedila: marec 2007.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog