Zavod za gozdove Slovenij

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je javni zavod, ki ga je z zakonom ustanovila Republika Slovenija. Je osrednja institucija, ki se ukvarja z gozdovi. Njegova naloga je opravljanje javne gozdarske službe v vseh gozdovih, zasebnih in javnih. ZGS se ne ukvarja izvajanjem gospodarskih dejavnosti, ki so povezane z gozdom in lesom, kot so sečnja in spravilo lesa, prodaja lesa in promet z gozdovi. Grobo rečeno je osrednja dejavnost zavoda skrb za gozdove, izobraževanje lastnikov gozdov in obveščanje ter osveščanje javnosti o gozdovih in njihovem pomenu.

Dejavnost ZGS je usmerjena na področja gozdnogospodarskega načrtovanja, gojenja in varstva gozdov, gozdne tehnike, gozdnih živali in lovstva, odnosov z javnostmi in izobraževanja lastnikov ter na raziskovalna področja.

V sklopu gozdnogospodarskega načrtovanja (načrtovanja gospodarjenja in izkoriščanja gozdov) zavod:
 • izdeluje gozdnogospodarske načrte,
 • zbira podatke o stanju in razvoju gozdov ter spremlja njihovo biološko ravnotežje,
 • izdaja soglasja za posege v gozdni prostor in sodeluje pri prostorskem načrtovanju.
V sklopu gojenja in varstva gozdov zavod:
 • izdeluje gozdnogojitvene načrte in načrte požarnega varstva gozdov ter določa potrebna gojitvena in varstvena dela,
 • v sodelovanju z lastniki izbira drevje za posek,
 • izvaja sanacijske projekte,
 • svetuje lastnikom gozdov pri izvedbi gozdnogojitvenih in varstvenih del ter v zvezi s financiranjem del v gozdovih s strani države,
 • prevzema opravljena dela v gozdovih, ki jih je financirala država ali EU.
V sklopu gozdne tehnike zavod:
 • strokovno usmerja in nadzira gradnjo ter vzdrževanje gozdnih prometnic,
 • izdeluje in vzdržuje informacijski sistem za gozdne ceste,
 • v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in lastniki gozdov določa režim prometa na gozdnih cestah,
 • svetuje lastnikom gozdov glede pravilnega in varnega dela v gozdu,
 • sodeluje pri uvajanju novih tehnologij pri sečnji, spravilu in transportu lesa,
 • izvaja kontrolo sečišč.
V sklopu področja gozdnih živali in lovstva zavod:
 • izdeluje upravljavske načrte za lovska območja in upravlja lovišča s posebnim namenom,
 • določa ukrepe za izboljšanje življenjskih razmer za prostoživeče živali,
 • spremlja stanje populacij velikih zveri,
 • vodi evidenco o odstrelu in izgubah divjadi,
 • ocenjuje škodo od zavarovanih živalskih vrst.
V sklopu odnosov z javnostmi in izobraževanja lastnikov gozdov zavod:
 • popularizira gozdove in gozdarstvo ter osvešča javnost o pomenu gozdov in ohranjanju narave,
 • izobražuje in usposablja lastnike gozdov,
 • upravlja in popularizira gozdne učne poti, turistične in druge tematske poti,
 • sodeluje v dejavnostih za razvoj podeželja,
 • obvešča javnost o gozdovih, gozdarstvu in dejavnostih ZGS.
Poleg naštetega tudi strokovno usmerja oddajanje del v državnih gozdovih in nadzira izvedbo ter prevzema dela v državnih gozdovih. Zavod sodeluje tudi v številnih raziskovalnih projektih.

Zavod za gozdove je razdeljen na centralno enoto, 14 območnih enot in 96 krajevnih enot. Revirni gozdarji, ki so nameščeni na krajevnih enotah, skrbijo za 408 gozdnih revirjev. So tisti, ki najbolj tesno delujejo z lastniki gozdov in ostalo zainteresirano javnostjo.

Zavod za gozdove Slovenije >>
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog