Socialne vloge gozda

Gozd ima velik pomen za življenje ljudi. Njegovi vplivi niso le okoljski in gospodarski, temveč tudi socialni. Gozd je lahko mesto za druženje ali za iskanje samote, izobraževanje, predstavlja zaščito v primeru vojne, privablja turiste itd. Vseh teh vlog ni mogoče meriti, imajo pa velik pomen za celotno družbo.

Rekreacijska vloga


Rekreacija je dejavnost pri kateri se človek telesno in duševno sprosti ter okrepi. Gozd je prostor, ki ponuja neomejene možnosti rekreacije: sprehodi, tek, telovadba, kolesarjenje, joga, tek na smučeh in še bi lahko naštevali. Na človeka gozd vpliva s svojim izravnalnimi mikroklimatskimi razmerami, čistostjo zraka, mirom, lepoto, barvami odsotnostjo hrupa in naravnimi zvoki. Je nasprotje težkemu mestnemu okolju. Rekreacijska vloga je najbolje izražena v gozdovih okoli mest in drugih urbanih središč. Za gozdove je zelo obremenjujoča in zahteva tudi poseben način gospodarjenja, saj imajo ljudje raje starejše, pregledne gozdove.

Turistična vloga


Gozd ima turistično vlogo, kadar privlači turiste. Za to je dovolj gozdnata krajina – turisti v gozdove ne zahajajo in jim je dovolj pogled na gozd – ali pa različne turistične dejavnosti povezane z gozdom: opazovanje živali, nabiranje zelišč in gozdnih sadežev, naravoslovna fotografija, spoznavanje gozda. Turistična vloga je bolj izrazita okoli turističnih krajev in na turistično razvitih področjih. Ta vloga je pomembnejša za prebivalce velikih mest in področij, kjer so gozdovi redki. Turistični vpliv nekega gozda dosega nekaj 100 km, v izjemnih primerih pa nekaj 1.000 km. Vloga se aktivira, ko se gozd začne pojavljati v aktivnih oblikah trženja podjetij in turističnih organizacij. Največjo korist od te vloge imajo turistična podjetja. Da gozd dobro opravlja svojo vlogo, mora biti zdrav.

Vzgojna vloga


Gozd je okolje za učenje. V njem lahko spoznavamo številne procese žive in nežive narave in gozdarsko delo. Gozdne učne poti in naravoslovne učne poti so primer organiziranega izobraževanja. Vzgojno vlogo najpogosteje izkoriščajo izobraževalne ustanove (od vrtca do univerze), niso pa redka tudi združenja in posamezniki, ki si s spoznavanjem narave v gozdu širijo obzorje. Za to vlogo je značilno, da je lokalno omejena, se pa navezuje na turistično vlogo.

Raziskovalna vloga


Ta vloga je prostorsko omejena. V javnosti je slabo poznana, saj jo koristijo predvsem raziskovalci, ki se ukvarjajo z raziskovanjem delovanja gozda in njegovih delov. Ugotavljajo se zakonitosti in odzivi gozda na ukrepe in motnje. Ugotovitve se počasi prenesejo v ravnanje in gospodarjenje z gozdom.

Dediščinskovarstvena vloga


Gozd je lahko naravna in kulturna dediščina. Naravna dediščina so lahko deli gozda, kot so pragozdni ostanki, rastišča redkih rastlin, drevesa izrednih dimenzij in starosti, redki biotopi, območja naravnih spomenikov, itd. Kulturna dediščina je gozd, ki je nastal pod družbeno-gospodarskimi vplivi v preteklosti in se razlikuje od siceršnjih oblik gozda: panjevci, steljniki, gaji, logi, itd. Pod kulturno dediščino sodijo tudi gozdovi, ki obdajajo objekte kulturne dediščine. Gospodarjenje s takšnimi gozdovi je zelo omejujoče in je povsem podrejeno zagotavljanju varovanja dediščine.

Obrambna vloga


Gozd je bil v vojni nevarnosti vedno dokaj varno pribežališče in skrivališče. Med drugo svetovno vojno je bil eden izmed pomembnih dejavnikov, ki so omogočali uspešen narodno osvobodilni boj in akcije partizanske vojske proti okupatorjem in njegovim pomagačem. Gozd je kamuflažni element, zagotavlja neprehodnost, je vir hrane in energije, ima taktičen pomen in je skladišče, vadbišče, zavetišče in poskusni poligon za vojsko.

Estetska vloga gozda


Gozdovi so lepi. Ljudje gozdove doživljamo kot lepe. Gre predvsem za videz, ki ga zaznavamo z očmi, nezanemarljive pa so tudi zaznave z drugimi čutili. Estetski pomen imajo gozdna prostranstva in preplet gozdnih ter negozdnih površin, gozdovi, ki so v bližini ali pa predstavljajo naše življenjsko okolje, posamezna drevesa, rastline, gobe in živali.

Ljudje imajo običajno slabo izražen odnos do estetske vloge gozda. Idealni gozd je za ljudi tisti, ki je enak sliki gozda, ki so si jo ustvarili v otroštvu. Do zavedanja te vloge pride šele takrat, ko je ogrožena ali pa premine.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog