Metodologija

Vir podatkov je portal E-uprava, kjer so zbrane vse objavljene ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč, kmetij ali gozdov. Vse ponudbe za prodajo teh zemljišč morajo biti, na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih, objavljene na portalu E-uprava in na oglasnih deskah upravnih enot. Ponudbe so objavljene 30 dni od dneva objave, nato javno niso več dostopne. Objavljene cene so ponudbene in ne nujno tudi sklenjene.

Do od začetka leta 2009 do konca 1. četrtletja 2010 smo podatke odčitavali 4., 5. in 6. dan v mesecu, na isti dan vedno za iste upravne enote. Pri tem smo pri mesecih, ki so imeli 31 dni, izgubili nekaj objav (za 1 dan), v primeru meseca februarja, ki ima 28 dni, pa je prišlo do podvajanja, vendar je bilo takšnih objav tako malo, da je njihov vpliv na končni izračun zanemarljiv.

Ponudbe so bile napisane na različne načine, nekatere ročno, druge računalniško ali na tipkalni stroj. Večina jih je bila napisanih ročno. Nečitljivih ponudb nismo upoštevali. Upoštevali tudi nismo vseh ponudb, kjer je šlo za prodajo gozdnih zemljišč skupaj s kmetijskimi ali drugimi zemljišči in cena za gozdna zemljišča ni bila znana, kjer je šlo za prodajo deležev, če se je prodajala kmetija kot celota in drugih ponudb, kjer cena ni bila jasno razvidna.

Zbirali smo podatke o ceni (v € ali v €/m2), površini in upravni enoti. Eno enoto (vzorca) je predstavljala posamezna parcela oz. več parcel skupaj z isto ceno (v tem primeru smo površine sešteli). Podatke smo razvrstili po statističnih regijah in po posameznih četrtletjih.

Glavna težava, na katero smo naleteli, so bile izstopajoče visoke cene posameznih parcel. To so bile večinoma majhne parcele, ki so imele cene nekajkrat višje od večine (nekaj 10-krat ali nekaj 100-krat). Predpostavljamo, da gre za špekulativne prodaje, kjer prodajalec računa, da se bo namembnost zemljišča spremenila. Takšnih parcel je bilo malo, vendar so znatno vplivale na izračune. Zato smo podatke razdelili na parcele velike do 1 ha (do 10.000 m2) in na parcele velike 1 ha ali več. Za mejo pri 1 ha smo se odločili na podlagi podrobnega pregleda podatkov, ki je pokazal, da je večina parcel z nenavadno visokimi cenami manjših od 1 ha.

Pri izračunu povprečnih vrednosti nam je eno enoto predstavljal kvadratni meter. To pomeni, da ima večja parcela večji vpliv v izračunu. Izračunali smo aritmetično sredino (povprečje), standardni odklon, mediano in koeficient variacije. Glede na to, da podatki niso normalno porazdeljeni, temveč so na grafu močno pomaknjeni v levo, ocenjujemo, da je mediana boljši kazalnik razmer na trgu, saj je aritmetična sredina pod prevelikim vplivom posameznih (osamljenih) višjih vrednosti. Mediana je vrednost, od katere ima polovica enot v vzorcu višjo, polovica pa nižjo vrednost. Kljub temu prikazujemo povsod podatke tako za aritmetično sredino, kot tudi za mediano.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog