Gozdovi Slovenije

Gozdovi prekrivajo 60,26 % površine Slovenije, kar predstavlja 12.217 km2 oz. 1,22 milijona hektarov. Večina gozdov je v zasebni lasti (74 %), manjši del pa v državni lasti (24 %) in lasti lokalnih skupnosti (2 %). Med drevesi prevladujejo listavci. Po lesni zalogi sta najbolj zastopani smreka in bukev. Količina lesa v slovenskih gozdovih znaša 322 milijonov kubičnih metrov. Na hektar to znese 272 m3. Gozdovi letno proizvedejo 7,87 milijonov kubičnih metrov novega lesa ali 6,64 m3/ha. Letni posek znaša v zadnjih letih med 3 in 4 milijoni kubičnih metrov.

Delo in ravnanje z gozdovi določata Zakon o gozdovih in Nacionalni gozdni program. Za gozdove skrbi Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), ki odreja, kaj lahko lastniki v gozdovih delajo in katera drevesa lahko posekajo. Revirni gozdarji ZGS svetujejo in pomagajo lastnikom pri gospodarjenju z gozdom in odločajo, katera drevesa se bodo posekala. Sečnjo in spravilo lahko izvedejo lastniki sami ali pa prepustijo gozdarskim podjetjem, da to storijo namesto njih.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog