Vloge in funkcije gozdov

Gozdovi so zapleten ekosistem, ki imajo velik vpliv na celotno okolje. Že zelo zgodaj je človek, odkril, da lahko gozd uporablja za različne namene: kot vir hrane, skrivališče, kot vir lesa za kurjavo, orodja, gradnjo bivališč itd. Skozi zgodovino je ugotavljal, da ima gozd veliko funkcij, ki neposredno ali posredno vplivajo nanj. Že stari Rimljani so gozdove delili na gozdove, primerne za svinjsko pašo in na ostale gozdove. Danes delimo funkcije gozda na tri skupine: proizvodne, okoljske (zakon o gozdovih jih imenuje ekološke) in socialne. Pri tej delitvi gre za človekov pogled na vloge in pomen gozda. Gre torej za vpliv gozda na ljudi in okolje, kjer živimo. Čeprav je pri samih opredelitvah vlogah zaznati povezanost z gospodarjenjem oz. izkoriščanjem gozda, pa se vloge gozda, kot se danes pojmujejo, dobro obnesejo tudi pri drugih vidikih.

Neki gozd ne opravlja le ene vloge, temveč jih vedno več skupaj. Vloge se skozi čas spreminjajo. Na spremembe vplivajo naravne danosti, ki jih običajno omejujejo in človekove potrebe po njih, njihovo spoznavanje in priznavanje. Vloge gozda so opredeljene tudi v zakonu o gozdovih.

Sodobni človek stremi k temu, da vse denarno ovrednoti. Nekatere vloge gozda je enostavno ovrednotiti, druge pa nemogoče. Proizvodno vlogo lahko zelo enostavno denarno ovrednotimo, saj na koncu preštejemo denar, ki ga dobimo s prodajo lesa iz gozda. Nemogoče pa je denarno ovrednotiti estetsko vlogo gozda, ki je, predvsem v bližini mest in naselij, zelo pomembna in visoko cenjena.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog