Novice - Gozdovi Slovenije

novica

Cene gozdnih zemljišč

Objavljeno dne 09.01.2009

V Sloveniji imamo relativno dobre podatke o cenah zazidljivih zemljišč, stanovanj in hiš. Na voljo so podatki o oglaševanih cenah od leta 1995 dalje, ki jih analiziramo in objavljamo na SLONEP.net. Od leta 2007 so na voljo tudi podatki o sklenjenih cenah, ki jih objavlja Geodetska uprava RS. Vendar obe instituciji ne objavljata zanesljivih podatkov o cenah gozdnih zemljišč.

Gozdovi pokrivajo preko 58 % celotne površine Slovenije oz. preko 1.183.000 ha. V zasebni lasti je 71 % vseh gozdov, povprečna zasebna parcela pa je manjša od treh hektarov. Zasebnih lastnikov je 314.000. Številka je visoka, poseben problem pa predstavljajo lastniki manjših posesti, ki običajno živijo v mestih in nimajo ne interesa, niti ne zanjo upravljati s svojim gozdom. Takšnim lastnikom je gozd zgolj breme ali pa naložba denarja. Vendar, kakšna pa je finančna vrednost gozdne posesti? Pri iskanju odgovora na to vprašanje se bomo omejili zgolj na vrednost kvadratnega metra gozda, torej na tržno vrednost, ki je najbolj zanimiva za lastnika, ki nima namena gospodariti z gozdom in bi gozd rad prodal.

Gozdovi pokrivajo preko polovico ozemlja Slovenije, lastništvo pa je zelo razdrobljeno

Gozdarski vestnik, je v januarski številki objavil rezultate raziskave trga gozdnih zemljišč na območju upravnih enot Ptuj, Slovenska Bistrica, Ruše in Radlje ob Dravi v obdobju od leta 2003 do 2007, ki jo je napravil Igor Kopše z Zavoda za gozdove OE Ptuj. Raziskava je pokazala, da je povprečna cena 2,06 €/m2.

Avtor je podatke zbral iz arhiva objav upravnih enot, kjer se zbirajo vse ponudbe za prodajo gozdnih in kmetijskih zemljišč. Za obdobje od leta 2003 do 2007 je obdelal 1.241 ponudb, pri tem pa je tudi upošteval inflacijo. Povprečna velikost ponujenih zemljišč je bila 2,57 ha, kar je zelo blizu povprečni velikosti gozdne posesti v Sloveniji.

Povprečne cene ponujenih gozdnih zemljišč 2003 - 2007 z upoštevano inflacijo (vir: Gozdarski vestnik, Kopše)

Velikost zemljišča

Povprečna cena v €/m2

skupaj

2,06

do 5 arov

4,94

od 5 do 20 arov

3,06

od 20 do 50 arov

2,51

od 50 arov do 1 ha

1,81

od 1 do 2 ha

0,85

od 2 do 5 ha

0,98

od 5 do 10 ha

0,59

od 10 do 20 ha

0,57

od 20 do 50 ha

0,47

več kot 50 ha

0,41

Cene gozdnih zemljišč se znižujejo z velikostjo parcel. Najmanjše parcele so najdražje, kar gre v veliki meri mogoče pripisati dejstvu, da so to verjetno parcele ob naseljih, ki jih ljudje kupujejo zaradi možnosti pretvorbe v zazidljiva zemljišča in za povečanje posesti ob stanovanjskih hišah. Na ceno pa lahko vplivajo tudi drugi individualni vplivi. Večja gozdna zemljišča so na kvadratni meter cenejša, saj gre za prostrane gozdne površine, ki so namenjene izključno gospodarjenju. Tako so zemljišča, večja od enega hektara, v povprečju že cenejša od enega evra.

Povprečna cena gozdnega zemljišča je 2,06 €/m2

Za zemljišča do 1 ha lahko domnevamo, da ne gre dolgoročno za zemljišča, na katerih se bo izvajalo gospodarjenje z gozdom. Zemljišča nad enim hektarom pa so že primerna za gospodarjenje z gozdom, saj ob pravilnem gospodarjenju lahko prinašajo rento. Izračun, ki smo ga napravili na osnovi podatkov iz Kopšetovega članka, je pokazal, da je povprečna cena gozdnega zemljišča velikega en hektar ali več 0,82 €/m2. Povprečna cena manjših gozdnih zemljišč pa je 2,69 €.

Kopše ugotavlja, da so se cene celotno analizirano obdobje dvigovale, vendar, ko je upošteval inflacijo, se je izkazalo, da do leta 2006 ni bilo zaznavne rasti, leta 2007 pa so se cene nekoliko dvignile. Uvedba evra je cene dvignila za 41 centov.

Rezultati Kopšetove raziskave so omejeni na 8 % površine Slovenije. Kljub temu jih lahko posplošimo na celotno Slovenijo, saj je področje po našem mnenju dovolj reprezentativno, da dobimo vtis o cenah gozdnih zemljišč v Sloveniji.

SLONEP.net

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog