Novice - Država in politika

novica

Geodetska uprava prejela že preko 378.000 pripomb

Geodetska uprava prejela že preko 378.000 pripomb
Objavljeno dne 24.11.2010

Geodetske pisarne je do 23. novembra 2010 obiskalo 98.374 lastnikov nepremičnin, 24.879 pa spletno stran www.obvescanje.si. Do danes je GURS dobil 378.776 sprememb in pripomb. Na vrednost nepremičnin se je nanašalo 23 %, na spremembe lastništva pa 33 % sprememb in pripomb, ostalo pa predstavljajo spremembe posameznih podatkov o nepremičninah. Latniki nepremičnin bodo lahko pripombe na vrednost nepremičnin sporočali do 25. januarja, podatke o lastništvu in nepremičninah pa predvidoma do konca leta 2011.

Delež sprememb posameznih podatkov o nepremičninah je majhen: 3,7 % prostori, ki pripadajo stanovanju, 3 % uporabna površina, 2,6 % povezavo parcele in stavbe ter dejanska raba, 2 % leto izgradnje in neto tlorisna površina, med 1 in 2 % vrsta ogrevanja, parkirni prostor, vodovod, material nosilne konstrukcije, pripombe na namensko rabo parcele, elektrika, število sob. Delež sprememb ostalih podatkov je manjši od 1 %.

Pripombe na vrednost nepremičnin

Lastniki nepremičnin lahko pripombe na vrednost nepremičnin sporočijo do 25. januarja 2011. Pripombe lahko pošiljajo po pošti preko obrazca E, ki je objavljen v brošuri in na spletni strani www.obvescanje.si, ali preko spletne aplikacije "OVN", ki je dostopna preko omenjene spletne strani. Pomembno je, da lastniki na kratko napišejo razlog, zakaj se jim zdi poskusno izračunana vrednost previsoka ali prenizka.

Veliko pripomb na vrednost lastniki pošiljajo zato, ker so podatki o nepremičninah nepravilni in zato tudi vrednost ni pravilno izračunana. V takih primerih priporočamo, da lastniki najprej popravijo podatke o nepremičninah s spletno aplikacijo, naslednji dan se bo v aplikaciji pokazala popravljena vrednost nepremičnin. Šele po novem izračunu, če se ne strinjajo z novo vrednostjo nepremičnin, lastniki podajo pripombe na modele vrednotenja.

Spreminjanje lastništva in podatkov o nepremičninah

Geodetska uprava RS prosi lastnike nepremičnin, da sporočijo tudi spremembe podatkov o nepremičninah in uredijo lastništvo svojih nepremičnin v registru nepremičnin.

Spremembe podatkov o nepremičninah in lastništvu bodo lahko lastniki posredovali tudi po 25. januarju 2011. Pomembno je, da bodo podatke o svojih nepremičninah uredili do uporabe podatkov v davčne namene - predvidoma do konca leta 2011.

Spremembe podatkov o nepremičninah se lahko vnašajo v spletno aplikacijo ali posredujejo na GURS na obrazcih za spreminjanje podatkov. Če lastniki nepremičnin podatkov o lastništvu ne morejo urediti z uporabo obrazca ali spletne aplikacije lahko to uredijo v eni od geodetskih pisarn.

Ureditev podatkov o nepremičninah v javnih evidencah

Nekateri napačni podatki o nepremičninah so nastali pri popisu in avtomatskih povezavah podatkov, večinoma pa so odraz, kako so nepremičnine in lastništvo evidentirane v javnih evidencah. Najpogosteje:

  • za večstanovanjske stavbe ni vpisana etažna lastnina,
  • sklenjena je pogodba za promet z nepremičninami (nakup, prodaja, dedovanje...), pogodba je lahko tudi notarsko overjena, novi lastnik pa ni predlagal vpisa v zemljiško knjigo,
  • lastnik je v zemljiški knjigi vpisan brez matične številke, kar onemogoča enolično povezavo med podatki zemljiške knjige, katastrov in registra nepremičnin,
  • nepremičnine v katastrih in v zemljiški knjigi niso vpisane z istimi identifikacijskimi številkami,
  • stavba ni povezana s pravo parcelo, ker stavba ni evidentirana v zemljiškem katastru in katastru stavb,
  • po gradnji predvsem infrastrukturnih objektov ni bila izvedena izmera, parcelacija in prepis teh objektov oziroma zemljišč na občino ali državo.

Za urejene podatke o nepremičninah, ki lastniku zagotavljajo pravno varnost in pravilno uporabo teh podatkov v javne namene, lahko poskrbi le lastnik nepremičnine. Spremenjeni podatki v registru nepremičnin zagotavljajo lastniku pravilnejši izračun vrednosti nepremičnine.

Za vpis lastništva, ureditev pomanjkljivih, nepravilnih ali nepopolnih podatkov o lastniku v zemljiški knjigi mora poskrbeti lastnik sam. Zemljiška knjiga spremembe vpiše le na podlagi zemljiškoknjižnega predloga. To velja tudi za vpis matične številke lastnika – šele po vpisu matične številke bo zemljiška knjiga vse spremembe podatkov o imenu, priimku in naslov lastnika prevzemala iz centralnega registra prebivalstva oziroma poslovnega registra.

Lastnik mora sam poskrbeti tudi za evidentiranje stavbe v zemljiškem katastru in katastru stavb z zahtevo za evidentiranje sprememb v katastrih, ki ji priloži elaborat, ki ga v predpisanem postopku izdela geodet ali projektant.

Tudi država in občine bodo morale enako kot drugi lastniki poskrbeti za evidentiranje svojih nepremičnin in javnega dobra v katastrih in zemljiški knjigi.

Geodetska uprava RS bo v okviru možnosti tudi v naslednjih letih lastnike obveščala o podatkih, ki jih vodi v svojih evidencah in o usklajenosti s podatki o nepremičninah v drugih javnih evidencah.

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog