Ministrstva

Po Ustavi naloge uprave izvajajo ministrstva, saj je vsa uprava organizirana v ministrstvih (nobenih organov ni zunaj ministrstva). Ministrstva se oblikujejo po resornem principu, tako da je vsako ministrstvo zadolženo za neko vsebinsko področje (npr. gospodarstvo, delo, finance, notranje zadeve, ...). Ministrstvo vodi minister, ki ga izvoli parlament na predlog premierja. Minister v skladu s sprejeto vladno politiko vodi ministrstvo, mu daje politične usmeritve za njegovo delo, nadzoruje njegovo delo ter izdaja predpise iz pristojnosti ministrstva.

Ministrstva imajo v svoji sestavi tudi določene organe in organizacije. Prva oblika so upravni organi v sestavi ministrstva (opravljajo pretežno oblastvene naloge):

 • uprave: ustanovijo se za opravljanje nalog na obsežnejšem področju, ki zahtevajo strokovno delo (npr. davčna uprava);
 • uradi: opravljajo bolj strokovne naloge od uprav (npr. urad za varstvo konkurence);
 • inšpektorati: opravljajo funkcijo nadzora nad izpolnjevanjem določb zakonodaje (npr. tržni inšpektorat).

Druga vrsta pa so upravne organizacije v sestavi ministrstva (opravljajo pretežno servisne naloge):

 • agencije: ustanovijo se za opravljanje razvojnih in pospeševalnih nalog (npr. agencija za trg vrednostnih papirjev);
 • direkcije: ustanovijo se za organiziranje, vodenje in nadzor javnih služb (npr. direkcija za avtoceste RS).

Funkcionarji v upravi so:

 • člani vlade (ministri in premier);
 • generalni sekretar vlade;
 • državni sekretarji (namestniki ministrov, ki opravljajo najzahtevnejša dela na ministrstvu in pomagajo ministru pri vodenju ožjega področja);
 • predstojniki organov v sestavi (so podrejeni državnim sekretarjem);
 • načelnik upravne enote.

Posebnost funkcionarjev je, da svoje mesto zasedajo na podlagi imenovanja, so politično odgovorni (ob aferah se običajno zahteva njihov odstop) in imajo določene pravice ob prenehanju funkcije.

Zaposleni v upravi so:

 • višji upravni delavci, ki jih imenuje vlada na predlog ministra, imajo pa visoko strokovno izobrazbo: generalni sekretar ministrstva, državni podsekretar, svetovalec vlade, podsekretar, pomočnik ministra, svetovalec ministra, višji svetovalec;
 • upravni delavci, ki opravljajo dela na področju temeljne dejavnosti, zanje pa ni določena posebna izobrazba (za nekatere visoka, za nekatere samo srednja): svetovalec, višji referent, višji sodelavec, sodelavec, referent,
 • strokovno - tehnični delavci, ki opravljajo pomožna dela: višji strokovni sodelavec, strokovni sodelavec, finančni referent, administrativni delavec, manipulant.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog