Vlada

V Sloveniji sestavljajo vlado predsednik vlade (premier) in ministri. Vlada opravlja politično izvršilno funkcijo in izvršilno upravno funkcijo. V okviru prve funkcije predlaga parlamentu zakone in druge akte, v okviru druge pa deluje kot vrh državne uprave (usmerja in nadzoruje delovanje upravnih organov). Vlada torej predlaga zakone v sprejem državnemu zboru, poleg tega pa lahko sama izdaja splošne in posamične pravne akte.

Splošni akt vlade, ki ga ta izda za izvrševanje zakona, je uredba. Z njo podrobneje ureja razmerja, ki so določena z zakonom, pri tem pa je vezana na vsebinske opredelitve zakona. Razmerij torej ne more urejati na novo, pač pa lahko samo podrobneje določa že urejena področja. Bilo bi torej protizakonito, če bi vlada urejala področja, za katere nima pooblastila oz. podlage v zakonu. Poleg uredb pa vlada lahko izdaja tudi odloke, s katerimi sprejema posamezne ukrepe, ki imajo splošen pomen. Tretja vrsta aktov pa so sklepi.

Vlada vodi tudi državno upravo, in sicer preko ministrov. Nadzoruje delo ministrstev in jim daje politične usmeritve za izvajanje politike in izvrševanje zakonov. Je kolegijsko telo, zato deluje večinoma na sejah, ki jih sklicuje premier. Vprašanja, o katerih razpravlja vlada, se pripravijo na pristojnih ministrstvih, nato se obravnavajo na vladnih odborih in komisijah - te nato izdajo poročila, v katerih dajejo k obravnavanim zadevam stališča in predloge.

Vlada ne more delovati, če nima podpore v parlamentu, saj zakon še vedno sprejema parlament. Odgovoronost se kaže v podpori parlamenta delu vladi in ta lahko izglasuje nezaupnico ali ne izglasuje zaupnice vladi. V obeh primerih mora vlada odstopiti.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog