Vrhovno sodišče

Vrhovno sodišče je najvišje sodišče v okviru sodne organizacije. Pristojno je za odločanje:

  • na tretji stopnji o rednih pravnih sredstvih zoper odločbe sodišč druge stopnje;
  • o izrednih pravnih sredstvih zoper odločbe sodišč;
  • na prvi stopnji o pomembnejših zadevah v upravnem sporu;
  • na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe v upravnem sporu;
  • o sporih o pristojnosti med vsemi nižjimi sodišči.

Praviloma odloča v senatu petih sodnikov, o manj pomembnih stvareh pa v senatu treh sodnikov. Poleg tega skrbi za enotno sodno prakso vseh sodišč v državi.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog